Paieška

Kunigaikštis šv. Kazimieras Kunigaikštis šv. Kazimieras 

1948–2023: šv. Kazimiero, jaunimo globėjo, jubiliejus

Prieš 75 metus šv. Kazimierą, pirmąjį Lietuvos globėją, popiežius paskelbė Lietuvos jaunimo ypatingu dangiškuoju globėju. 1948 m. apaštališkąjį laišką Pijaus XII vardu pasirašė jo būsimas įpėdinis ir šventasis, monsinjoras Giovanni Battista Montini, popiežius Paulius VI.

Pijus XII 1948 m. laiške pažymėjo, kad mielai pritaria Lietuvos vyskupų daugelio piliečių vardu pateiktam prašymui ir „apaštališkąja galia amžiams patvirtino, paskyrė ir paskelbė šventąjį Kazimierą Išpažinėją viso Lietuvos jaunimo ypatingu dangiškuoju užtarėju pas Dievą“.

„Šis šaunusis jaunuolis, kuris, sulaukęs vos 25 metų, baigė šventą ir garbingą savo gyvenimą, akivaizdžiausiai parodė ištikimą meilę Apaštalų Sostui ir katalikų tikėjimui, nes jis tėvynėje energingiausiai mėgino naikinti klaidatikystės nuodus, buvo atsidėjęs Dievo Motinos Marijos gerbimui, per visą gyvenimą sugebėjo likti nesuterštas jokiu begėdystės purvu, todėl tikrai yra vertas pelnytai ir pagrįstai būti keliamas Lietuvos jaunuomenei kaip kilnus pavyzdys. Labai svarbu, kad šv. Kazimiero gerbimas tolydžio augtų ir galėtų jaunimui atnešti vis gausesnių šventumo bei Aukščiausiojo paguodos vaisių“, – pažymėjo apaštališkajame laiške garbingasis Dievo tarnas, popiežius Pijus XII.

Apaštališkasis laiškas dėl šv. Kazimiero skyrimo Lietuvos jaunimo ypatingu dangiškuoju globėju „Sanctus Casimirus, confessor, totius iuventutis Lithuanae praecipuus apud Deum caelestis Patronus confirmatur“ 1950 m. paskelbtas oficialiose Apaštalų Sosto žiniose Acta Apostolicae sedis. (SAK / Vatican News)

2023 kovo 03, 15:23