Paieška

Benediktas XVI Benediktas XVI 

Lietuva atsisveikino su Benediktu XVI. Spaudos apžvalga

Popiežiui Benediktui XVI iškeliavus į dangiškojo Tėvo namus Lietuvos vyskupai kvietė melstis ir dėkoti už jo pontifikatą, kurio metu daug dėmesio buvo skirta ir Lietuvai.

Pasak LVK pirmininko arkivyskupo G. Grušo, „savo pontifikato metu Benediktas XVI vystė ir gilino Bažnyčios mokymą, kuriame buvo pabrėžiamos krikščioniškosios Vakarų civilizacijos šaknys. Jis kvietė sugrįžti prie Kristaus ir evangelizuoti visuomenę, kad būtų kuriama meilės civilizacija“. LVK žinia iliustruota nuotrauka, kurioje užfiksuotas Lietuvos vyskupų susitikimas su popiežiumi Benediktu XVI 2006 m. vizito ad limina metu.

Popiežiaus Benedikto XVI laidotuvių dieną Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas paskelbė atminimo žodį „Tai buvo Tiesos bendradarbis, padovanojęs tikėjimo pažinimo džiaugsmą“. Jame apžvelgiamos šio didžio teologo knygos, jo pontifikato enciklikos, išskiriamos jo plėtotos svarbiausios temos, pažymimas indėlis rengiant Katalikų Bažnyčios katekizmą. Arkivyskupas dalijasi ir asmeniniu įspūdžiu iš 2005 m. Kelne švęstos Pasaulinės jaunimo dienos, kai jis ir keli kunigai iš Lietuvos buvo pakviesti stovėti šalia Mišias aukojusio popiežiaus Benedikto XVI ir galėjo džiaugtis nuostabiu reginiu, primenančiu Apreiškimo knygoje aprašytą pažadą.

Popiežius emeritas Benediktas XVI palydėtas malda Lietuvos vyskupijų katedrose ir bažnyčiose. Benedikto XVI laidotuvių dieną Vilniaus arkikatedroje bazilikoje aukotos Mišios, kurioms vadovavo apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petar Antun Rajič. Laidotuvių valandą 8 minutes skambėjo bažnyčių varpai, prisimenant 8 popiežiaus Benedikto pontifikato metus.

Apaštalinėje nunciatūroje Vilniuje buvo galima ateiti išreikšti pagarbą bei pasirašyti užuojautų knygoje. Apaštalinėje nunciatūroje užuojautų knygoje pasirašęs LR prezidentas Gitanas Nausėda ta proga sakė: „Mes pasigesime Benedikto XVI paprastumo, kuklumo“. Lietuvos prezidentas dalyvavo ir popiežiaus Benedikto XVI laidotuvėse Vatikane. Laidotuvėse taip pat dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, arkivyskupai Gintaras Grušas ir Kęstutis Kėvalas.

Pirmadienį apie Benedikto XVI artumą Lietuvai, o ypač Žemaitijai prisiminta Mišiose Žemaičių Kalvarijos bazilikoje. Pasak Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus, Benediktas XVI įėjo į Žemaičių Kalvarijos šventovės ir Lietuvos istoriją, nes 2006 m. pašventino Žemaičių Kalvarijos Mergelės Marijos su Kūdikiu ant rankų paveikslui skirtas karūnas ir tuo oficialiai pripažino šį paveikslą maloningu. Anot tuometinio vyskupo Jono Borutos SJ, „popiežių Benediktą XVI sudomino pasakojimas, kad Žemaičių Kalvarijos šventovę, ypač Didžiųjų atlaidų metu, pamėgo jaunos šeimos, sutuoktiniai kartu su savo vaikais eina Kryžiaus kelią, meldžiasi prie stebuklingojo paveikslo. Popiežius Benediktas XVI suteikė garsiajam Žemaičių Kalvarijos atvaizdui Švč. Mergelės Marijos Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės titulą. Antradienį Telšių vyskupas A. Jurevičius aukojo Mišias už Viešpatyje užmigusį popiežių Telšių katedroje. Homilijoje ganytojas priminė apie popiežiaus Benedikto XVI siekį kuo išsamiau pristatyti Jėzaus asmenį.

Kauno arkivyskupijoje su dėkingumu minima, kad arkivyskupas Kęstutis Kėvalas prieš dešimtmetį popiežiaus Benedikto XVI pontifikato metu buvo įšventintas vyskupu ir kaip augziliaras paskirtas tarnauti šioje arkivyskupijoje. Arkivyskupijos svetainėje primenamas ir anksčiau kardinolo Josepho Ratzingerio parodytas dėmesio Lietuvai ženklas.

1996 m. lapkričio 3 d. Vokietijoje, Regensburgo miesto rotušėje, Kauno arkivyskupui S. Tamkevičiui SJ buvo įteiktas Georgo von Hertlingo medalis už aktyvią veiklą ginant tikinčiųjų teises. Ta proga iškilmingą kalbą, vadinamąją laudatio, pagal šio apdovanojimo tradiciją, pasakė ankstesnis laureatas –kardinolas Josephas Ratzingeris, tuomet vadovavęs Tikėjimo mokymo kongregacijai. Savo kalboje kardinolas J. Ratzingeris taikliai apibendrindamas pristatė Lietuvos istoriją kaip skirtingų tautų ir kultūrų sankirtą, pavadindamas ją tarsi Europos kultūros veidrodžiu, kalbėjo apie praturtinančią įvairių čia sugyvenančių tautų dvasinių turtų įvairovę. Kalboje plačiau pristatytas arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus gyvenimo liudijimas, KB Kronikos leidimas ir Katalikų komiteto tikinčiųjų teisėms ginti įkūrimas. Laudatio tekstas baigiamas žvilgsniu į Marijos šventovę Šiluvoje, kur Marija gerbiama kaip Ligonių Sveikata. Kardinolas J. Ratzingeris apibendrina: „Išgijimas vis ateina iš mažųjų, ir galbūt tai galėtų mums taip pat padėti naujaip suvokti bei suprasti mažų tautų misiją istorijos žaisme. Išgijimas ateina iš ten, kur žmonių garbė ir nuomonės nėra svarbios ir todėl netrukdo aiškiai matyti esminius dalykus, gyvojo Dievo tiesą“.

Trečiadienį Kauno arkikatedroje Mišių homilijoje kardinolas Sigitas Tamkevičius prisiminė, kaip 2006 m. popiežius Benediktas XVI priėmė Lietuvos vyskupus atvykusius ad limina apostolorum vizitui. Šventasis Tėvas tada ragino drąsiai ginti gyvybę ir šeimą, rūpintis jaunimo, pašaukimų sielovada, kunigų ugdymu.

Tai, kad popiežius Benediktas XVI buvo gerai susipažinęs su Lietuvos istorija, LRT programoje „Dienos tema“ paliudijo ir buvusi ambasadorė prie Šventojo Sosto prof. Irena Vaišvilaitė: ji prisiminė pokalbį su popiežiumi Benediktu XVI kredencialų įteikimo proga.

Ketvirtadienį LRT „Dienos temoje“ kalbintas Vatikano Valstybės sekretoriate dirbantis prel. Rolandas Makrickas be kita ko pažymėjo popiežiaus Benedikto XVI indėlį siekiant Vatikano finansinių institucijų skaidrumo.

VDU KTF dekanas diak. Benas Ulevičius feisbuko įraše dėkoja į dangiškojo Tėvo glėbį iškeliavusiam popiežiui Benediktui XVI už nuostabius tekstus, įkvėpimą, teologijos ir liturgijos džiaugsmą. Jis prašo jo užtarti studijuojančius ir dėstančius teologiją, visus mylinčius tiesą ir jos ieškančius.

Ketvirtadienį VDU KTF dėstytoja Milda Vitkutė LRT laidoje „Svarbi valanda“ liudijo apie popiežiaus Benedikto XVI įtaką jos dvasiniam augimui.

„Marijos radijo“ Aktualijų laidoje pakalbintas daugelio popiežiaus Benedikto XVI –Josepho Ratzingerio knygų bei tekstų vertėjas Gediminas Žukas.

Portale „Katalikai.lt“ Katalikų interneto tarnyba pateikia popiežiaus Benedikto XVI –Josepho Ratzingerio lietuviškai išverstų tekstų nuorodas.

Buvęs ambasadorius prie Šventojo Sosto prof. Vytautas Ališauskas „Bernardinai.lt“ dienraštyje kalbėdamas apie Benedikto XVI asmenybę ir pontifikatą sakė: „Benediktas XVI gebėjo derinti precizišką akademinį mąstymą ir kalbėjimą su neįtikėtinu stiliaus žavesiu“. Pasak jo, Benediktas XVI savo tarnyste ir atsistatydinimo žingsniu parodė popiežių pirmiausia kaip tarnaujantį Bažnyčiai ir Evangelijai“.

Kastantas Lukėnas

2023 sausio 08, 11:56