Paieška

Paskutinė vakarienė Paskutinė vakarienė 

Bažnyčia Lietuvoje. Paskelbtas „Desiderio desideravi“ vertimas

Sergėkime bendrystę ir toliau stebėkimės liturgijos grožiu – rašo apaštališkajame laiške popiežius Pranciškus. 2022 m. dokumente, kurį jis pasirašė per apaštalų šv. Petro ir Pauliaus iškilmę, Pranciškus taip pat kvietė vyskupus, kunigus ir diakonus, pašvęstuosius ir pasauliečius atsisakyti ginčų ir kartu įsiklausyti „į tai, ką Dvasia sako Bažnyčiai“.

Popiežiaus laišką apie Dievo tautos liturginį ugdymą Desiderio desideravi į lietuvių kalbą išvertė ir savo portale paskelbė Lietuvos vyskupų konferencija. Dokumentas pavadintas pagal Kristaus žodžius, pasakytus prieš Paskutinę vakarienę, kurios metu įsteigė Eucharistiją: „Trokšte troškau valgyti su jumis šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas“ (Lk 22,15). Pranciškus laiške prisiminė, kad ta pačia liturgijos tema jau kartą kreipėsi į Bažnyčios vyskupus, o dabar nori su visais pasidalyti kai kuriomis mintimis liturgijos, kurią pavadino „esminiu Bažnyčios gyvenimo dėmeniu“ klausimu ir paragino laiško skaitytojus patiems apmąstyti jo pirmtako Pauliaus VI mintį (DD 30), kad liturgija, per kurią perteikiamas Dievo gyvenimas, yra pirmoji dvasinio gyvenimo mokykla, pirmoji dovana, kurią privalome dovanoti tikėjimu vienijamai Dievo tautai ir pirminis kvietimas žmonijai, „kad atsirištų jos nebylus liežuvis ir lietųsi šventa bei nuoširdi malda“.

Apaštališkąjį laišką Desiderio desideravi Pranciškus užbaigė šv. Pranciškaus Asyžiečio mintimis iš jo laiško ordino broliams: (...) Visatos Viešpats, Dievas ir Dievo Sūnus tiek nusižemino, kad dėl mūsų išganymo pasislėpė po menku duonos pavidalu! Štai, broliai, Dievo nuolankumas – Jo akivaizdoje atverkite savo širdis; ir jūs nusižeminkite, kad Jis jus išaukštintų. (...). (SAK / Vatican News)

2023 sausio 08, 11:32