Paieška

Adventas Adventas 

Savaitė Lietuvoje. Spaudos apžvalga (gruodžio 11 d.)

Ketvirtadienį minint Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo iškilmę Lietuvos vyskupai paskelbė adventinį laišką, kurio antraštei parinkta Izaijo pranašystės parafrazė „Jo vardas – Ramybės Kunigaikštis“ (plg. Iz 9, 5).

Pirmaisiais sakiniais pažymimas laiško minčių kontekstas: karas Ukrainoje, tapęs išbandymu Europai ir visam pasauliui. Karo situacija vėl priminė žmogaus širdyje glūdinčią dramą ir vidinį prieštaravimą, kurio priežastis – nepagarba Dievui Kūrėjui ir jo iškiliausiam kūriniui – žmogui. Ganytojai pabrėžia besąlygiškos pagarbos kiekvienam žmogui reikalavimą ir primena jo pagrindą – pagarbą Dievui. Tačiau pasaulyje matomos ne tik nerimą keliančios tendencijos, bet ir guodžiantys vilties ženklai: daugelį suvienijo pagalba kovojančiai Ukrainai. Laiške pakartotinai pabrėžiama būtinybė vertinti žmogaus gyvybę visais aspektais – ne tik smerkiant gyvybės naikinimą kare, bet taip pat saugant negimusią gyvybę. Trečioje laiško pastraipoje atkreipiamas dėmesys į visuomenės susipriešinimo pavojų, atveriantį kelią nesaugumui: „Piliečių pasitikėjimas savo demokratiškai rinkta valdžia yra labai svarbus veiksnys saugojant krašto saugumą“. Vyskupai primena ir kiekvienam asmeniškai tenkančią atsakomybę gailestingai padėti kitiems, ypač stokojantiems; tai mūsų krašto vienybės, solidarumo ir laisvės garantas.

Vilniaus arkivyskupijos Caritas socialinis centras „Betanija“ pažymėjo 30 metų veiklos jubiliejų. Šventinis renginys prasidėjo arkivyskupo Gintaro Grušo aukotomis Mišiomis, jame dalyvavo apie trys šimtai centro lankytojų, darbuotojų, savanorių bei geradarių. Prisiminimais dalijosi „Betanijos“ centrą įkūręs kardinolas Audrys J. Bačkis, kalbėjo taip pat ponia Diana Nausėdienė.

Advento metu Lietuvos Caritas tęsia bendradarbiavimo su Lietuvos advokatūra iniciatyvą. Vyskupijų Caritas centruose organizuotos nemokamos teisinės konsultacijos nepasiturintiems žmonėms.

Vilniaus arkivyskupijos Caritas surengė bendrą lietuvių ir ukrainiečių šeimų susitikimą, kuriame dalyvavo beveik šimtas žmonių. 

Tėvai redemptoristai ir VDU akademinės sielovados bendradarbiai siūlo ugdymo medžiagą prasidėjusiai advento kelionei. Tai šešių dalių vaizdo mokymų ciklas „Gyvenimas šlovėje“, padedantis su nuostaba iš naujo pažvelgti į Dievą, tapusį kūnu, ir į savo pačių kūną kaip didelę dovaną, per kurią apsireiškia Dievas.

Socialiniuose tinkluose dalijamasi žinia apie neįprastą advento metui skirtą instaliaciją Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčioje. Feisbuko projekte „Tekstai Kontekstai“ adventinę kompoziciją, kurioje aidi karo ir nesusikalbėjimo temos, komentuoja Leliūnų parapijos klebonas Andrius Šukys ir žurnalistė Lina Dūdaitė-Kralikienė.

Vyskupas Darius Trijonis FB juostoje džiaugiasi Lietuvos miestuose įsibėgėjančia „Maltiečių sriubos“ akcija.

Telšiuose, buvusio Bernardinų vienuolyno ir Telšių kunigų seminarijos patalpose, įrengta nauja muziejinė erdvė: Žemaičių muziejaus „Alka“ sakralinio paveldo ekspozicija, pasakoja Žemaitijos religinio gyvenimo istoriją.

Laikraštyje „XXI amžius“ Rūta Giniūnaitė rašo apie pirmąjį advento sekmadienį Birštono sakraliniame muziejuje atidarytą XVII religinio meno parodą „Gloria Dei“.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje kun. Julius Sasnauskas OFM pasakoja apie Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčią papuošusį Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo paveikslą ir juvelyrės Astos Šimkevičienės sukurtus naujus paveikslo aptaisus. 

Laikraštyje „XXI amžius“ Albina Saladūnaitė aprašo lapkričio pabaigoje Panevėžyje vykusią seserų kotryniečių šventę. Mišių metu buvo pašventintas vienuolijos įkūrėjos pal. Reginos Protmann relikvijorius. Buvo pristatyta istorikės prof. Vaidos Kamuntavičienės monografija, aprašanti vienuolijos kelią nuo Krakėse įkurto kotryniečių vienuolyno iki Lietuvos kotryniečių provincijos.

Labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“ šiais metais organizavo daug Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos 50-mečiui skirtų renginių bei susitikimų. Praėjusį ketvirtadienį Vilniaus Trinapolio rekolekcijų namuose BK fondas surengė padėkos vakarą, kurio metu dėkota visiems prisidėjusiems prie atminimo renginių organizavimo. Pasidžiaugta, kad į Kronikos metų renginių planą įsitraukė daug valstybinių ir visuomeninių organizacijų, taip pat privačių asmenų. Ypač didelio pasisekimo sulaukė du leidiniai: kardinolo Sigito Tamkevičiaus dienoraštis „ Priespaudos, kovos ir nelaisvės metai“ ir ses. Danguolės Gervytės RA bei dail. Jūratės Tamošiūnaitės-Karašauskienės parengta knygelė vaikams „Kronika: slaptos knygos istorija“.

Gruodžio „Artumoje“ vaizdžiai pristatoma naujoji dvylikos asmenų mėnraščio redkolegija: daugelis iš jų jau pažįstami žurnalo skaitytojams iš ankstesnių publikacijų. Žurnale skelbiamas platus interviu su kardinolu Audriu J. Bačkiu. Pokalbis pradedamas svarstymu apie Vatikano II Susirinkimo įgyvendinimą Lietuvoje ir pasaulyje. Apmąstydamas Bažnyčios Lietuvoje tikrovę kardinolas siūlo atsakyti į du šventojo Pauliaus VI užduotus klausimus: pirmiausia apie Bažnyčios savimonę, o po to –apie Bažnyčios santykį su pasauliu. Pasak kardinolo, Lietuvos visuomenė nėra nusistačiusi prieš Bažnyčią, bet „laukia kitokio žodžio, siekia gyvo santykio, asmeninio susitikimo, kuris prasideda parapijoje kunigui priėmus žmogų“.

Praėjusį penktadienį Prezidentūroje vyko tradiciniai maldos pusryčiai tema „Nešk stiprybę ir viltį“. Susirinkusiems ir transliacijos žiūrovams kalbėjo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir jėzuitas tėvas Antanas Saulaitis.

Telšių vyskupija praneša apie tradicinius Maldos pusryčius Mažeikiuose: juose dalyvavo vyskupas Algirdas Jurevičius ir savivaldybės parapijose dirbantys dvasininkai.

Kauno arkivyskupijos svetainėje parengtas puslapis, supažindinantis su arkivyskupijos misijomis Kazachstane ir kviečiantis įsitraukti į savanorių misionierių bendruomenę.

„Saleziečių žinių“ trečiajame numeryje spausdinamas ateinančių metų kalendorius ir kviečiama visus metus keliauti vadovaujantis neseniai šventuoju paskelbto saleziečio brolio Artemido Zatti mintimis.

Kastantas Lukėnas

2022 gruodžio 10, 10:31