Paieška

Edmundas Putrimas Romoje 2022 m. kovo 6 d. Edmundas Putrimas Romoje 2022 m. kovo 6 d. 

Prel. E. Putrimo kalėdinis sveikinimas (paskelbtas po mirties)

LVK pirmininkas G. Grušas: pasaulio lietuvių sielovada, kurią taip sąžiningai vykdė prel. Edmundas Putrimas, bus tęsiama.

Prel. E. Putrimas, LVK delegatas užsienio lietuviams katalikams iš anksto parengtame šių metų (2022 m.) kalėdiniame sveikinime palinkėjo, kad svetur gyvenantys lietuviai išlaikytų savo tautinę tapatybę, kurtų lietuviškumo salas, kuriose galima jaustis kaip namuose ir per Kalėdas vieni kitiems palinkėtų ramybės ir taikos.

Lapkričio 15 d. Toronte mirusio prel. E. Putrimo bendradarbių komanda jo šių metų Kalėdoms skirtą sveikinimą palydėjo arkivysk. Gintaro Grušo, LVK pirmininko, įvadu, kuriame Lietuvos episkopato vadovas patikino, „kad darbas, kurį taip sąžiningai atliko prel. Putrimas – rūpinimasis pasaulio lietuvių sielovada – bus tęsiamas“.

Vilniaus arkivysk. G. Grušas, artimai bendradarbiavęs su prel. Edmundu Putrimu pasaulio lietuvių katalikų sielovados sferoje, patikino, kad prel. E. Putrimo iškeliavimas amžinybėn pribloškė daugelį. Jis buvo bičiulis, įsiklausantis ir palydintis mokytojas.

„Gerai žinome, kaip prelatas uoliai planavo savo laiką. Jis jau buvo parašęs ir kalėdinį laišką pasaulio lietuvių bendruomenėms. Tegul šis laiškas keliauja kaip paskutinė prelato Putrimo žinia šioje žemėje“.

„Šv. Kalėdos byloja apie viltį, kad Dievas niekada nepalieka mūsų vienų. Noriu patikinti, kad darbas, kurį taip sąžiningai atliko prel. Putrimas, – rūpinimasis pasaulio lietuvių sielovada – bus tęsiamas“, – pažymėjo LVK pirmininkas.

Savo paskutinėje ir testamentinėje sveikinimo žinioje LVK delegatas užsienio lietuviams katalikams E. Purtimas kvietė Kalėdų proga prisiminti Šventosios šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo – sugrįžimą iš Egipto tremties į Nazaretą.

„Čia kalbama apie fizinį grįžimą, tačiau, kad ir kur pasaulyje gyventume, visuomet galime sugrįžti prie savo šaknų, branginti ir puoselėti savąją tapatybę bei kultūrinį paveldą“, – pažymėjo E. Putrimas, prisimindamas, kad ir popiežius Pranciškus, lankydamasis Lietuvoje, kvietė gerbti protėvių atminimą ir semtis iš jų išminties. Užsienio lietuvių sielovados delegatas žinioje ypač kreipėsi į jaunimą ir jaunas šeimas „pastiprinimo žodžiu: kad gyvenant svetur pakaktų jėgų išlaikyti savo tautinę tapatybę“. Prel. E. Putimas išsakė padėką lietuvių bendruomenių vadovams už jų pastangas: „Taip pat norisi padėkoti visiems lietuviškų bendruomenių, parapijų, misijų nariams, lituanistinių mokyklų darbuotojams ir pedagogams, kurie pasiaukojančiu darbu augina ir puoselėja lietuvybės daigus, išlaiko gyvą lietuvių kalbą. Ačiū parapijų kunigams, kapelionams ir visiems, kurie perduoda bažnytines tiesas, evangelizuoja jaunąją kartą. Tai svarbiausi lietuvybės ramsčiai išeivijoje, kuriantys lietuviškumo salas, kuriose galima jaustis kaip namuose“.

„Kalėdų laiku vieni kitiems palinkėkime ramybės ir taikos. Prie Kalėdų stalo susėskime vienybės, susitaikymo ir vilties dvasioje, maldoje prisimindami ir mūsų brolius bei seseris Ukrainoje.“ (SAK / Vatican News)

2022 gruodžio 11, 11:55