Paieška

Giovanni Battista Montini, Vatikano valstybės sekretoriaus pavaduotojas Giovanni Battista Montini, Vatikano valstybės sekretoriaus pavaduotojas 

Šv. Paulius VI: Kristaus kryžius – mūsų gyvenimo drama ir lobis

Pauliaus VI institutas metinio suvažiavimo proga pakvietė pažvelgti į šventąjį popiežių nauju kampu: tyrinėjant kun. Giovanni Battista Montini ir būsimo popiežiaus Pauliaus VI mokymo kelią per Antrąjį pasaulinį karą ir tuoj po jo, kai popiežius buvo jaunas dvasininkas. Jis tuo metu buvo Italijos katalikiškųjų universitetų federacijos dvasios tėvas ir dirbo Vatikano valstybės sekretoriate, Romoje.

Suvažiavime, kuris rengiamas rugsėjo 23–25 dienomis Brešoje, šiaurinėje Italijoje, taip pat bus aptariami kultūriniai mainai tarp religinės minties atstovų Europoje tarpukario laikotarpiu, paženklintu Pirmojo pasaulinio karo aidų ir jo sukeltos krizės. Suvažiavimo darbus tema „Dievo klausimas krizės amžiuje. Giovanni Battista Montini ir religinė kultūra tarp dviejų pasaulinių karų“ pristatys Bažnyčios istorikas prof. A. Riccardi.

Pauliaus VI institutas pirmą kartą metiniame suvažiavime siūlo aptarti būsimo popiežiaus formacijos laikotarpį ir jo įtaką Italijos katalikų akademiniam jaunimui. Šį apsisprendimą paskatino Pauliaus VI instituto vykdomas G. B. Montinio raštų leidybos projektas, apimantis jo veiklą nuo 1914 iki 1933 m. Jau išleisti penki tomai – penktąjį, skirtą 1928–1929 metams, sudaro 1200 puslapių. Pasak instituto pirmininko kun. A. Maffeiso, toliau tęsiamas darbas su maždaug 10 000 G. B. Montini privačių laiškų iš to laikotarpio, sudarančių svarbų dokumentinį šaltinį ir leidžiančių pradėti konstruktyvų interpretacinį darbą.

1928 m. kun. G. B. Montini laiške artimam draugui ir Italijos katalikiškųjų universitetų federacijos veikėjui Franco Costa, dėkodamas jam ir jo šeimai už vizito metu paliudytą dosnumą ir svetingumą, rašė apie kryžiaus slėpinį jam, kaip kunigui, ir bičiulių dvasinėje giminystėje:

„Kristaus kunigo kryžius yra vienintelė ir nuolatinė mūsų pašvęstojo gyvenimo drama, vienintelis mūsų skausmo ir ašarų lobis. Kryžius, kurį Viešpats su įsakmiu gerumu man, nenusipelniusiam, padovanojo, ir kurį tu, labiau nusipelnęs ir dosnesnis, dabar susiejai su manimi dvasine giminyste.“

Pauliaus VI institutas Brešoje glaudžiai bendradarbiauja su popiežiaus šv. Jono XXIII fondu Bergame. Abu institutai rengia tarptautinį suvažiavimą ir kitas iniciatyvas 2023 metais, kai Breša ir Bergamas – dviejų Vatikano II susirinkimo popiežių miestai – abu kartu bus Italijos kultūros sostinė. Tarptautiniu suvažiavimu ir kitais renginiais Brešoje ir Bergame bus paminėtos popiežiaus šv. Jono XXIII enciklikos Pacem in Terris 60-osios metinės. (SAK / Vatican News)

2022 rugsėjo 23, 13:08