Paieška

Vinica Vinica 

S. Ševčukas: puikybė yra karo ir mirties priežastis

„Dar neatsigavome po baisingų atakų prieš Vinicą, o priešas toliau bombarduoja mūsų miestus. Dega šlovingoji Odesa. Dniepro miestas buvo apšaudytas raketomis. Dešimtys žuvusių, šimtai sužeistų“, – sakė ukrainiečių graikų apeigų katalikų vadovas arkivysk. Sviatoslavas Ševčukas, šeštadienį, 143-ąją karo dieną, paskelbtame įraše.

„Tačiau Ukraina priešinasi. Tautos skausmas virsta jos stiprybe, drąsos jėga, pasirengimu gintis, ginti savo žemę ir žmones.“

Toliau savo žinioje kviesdamas semtis išminties iš Bažnyčios mokymo lobyno, arkivyskupas tęsė katechezę apie kovą su dvasiniu blogu, tai yra su velniu, nes ši kova yra raktas ir į Ukrainos pergalę. „Šiandien norėčiau kartu su jumis apmąstyti turbūt pačią svarbiausią žmogaus problemą, vieną pagrindinių nuodėmių, kurias velnias siūlo žmogui. Ši nuodėmė yra puikybės nuodėmė. O dorybė, galia, kuri išnaikina šią žmogaus negalią, yra nuolankumas.“

Puikybė yra visų nuodėmių motina, kalbėjo arkivyskupas. Būtent dėl puikybės Šėtonas, buvęs šviesos angelas, nusigręžė nuo Dievo. Būtent puikybė sužlugdė daugelio teisuolių ir asketų pastangas. Puikybė – tai žmogaus stabmeldystė sau pačiam. Ne kas nors kitas, bet pats žmogus tampa sau stabu, kuriam aukoja viską ir visus. Išdidus žmogus užsiveria Dievo malonei, todėl puikybė yra didžiausia nuodėmė, kuri sukelia visas kitas nuodėmes.

Mūsų Gelbėtojas Jėzus Kristus, norėdamas nugalėti velnią ir jo puikybę, kuri pripildo išdidų žmogų, nusižemina, nusižemina iki mirties. Žmogaus nuolankumas sunaikina šią nuodėmę. Tikrasis žmogiškasis nuolankumas nėra žmogaus orumo pažeminimas, bet priešingai – jis iškelia tikrąjį žmogaus orumą. „Šiandien labiau nei bet kada matome, kaip diktatoriaus, turinčio savo rankose tiek daug priemonių žmogaus gyvybei sunaikinti, išdidumas tapo griaunamąja jėga. Ši jėga vilioja ir gundo, veda tautas pavojingais keliais. Puikybė yra žmogžudysčių, karų, naikinimo ir galutinės žmogaus mirties priežastis.“

Arkivyskupas meldė Kristų, kuris tapo nuolankus iki mirties, kad mokytų visus nuolankumo. Teapdovanoja jis mus nuolankumo dorybe, kad nugalėtume blogį, kurį matome aplinkui. „Dieve, gelbėk Ukrainą. Dieve, palaimink Ukrainos sūnus ir dukteris, kurie nenori klauptis prieš nieką kitą, tik prieš tave – nuolankų Gelbėtoją ant kryžiaus – ir trokšta kartu su tavimi – prisikėlusiu iš numirusių – švęsti pergalę prieš velnią ir jo tarnus.“ (jm / ugcc.ua / Vatican News)

2022 liepos 17, 10:38