Paieška

Šešano šventovė Šanchajuje Šešano šventovė Šanchajuje 

Prieš 15 metų įsteigta Maldos už Bažnyčią Kinijoje diena

2007 metais popiežius Benediktas XVI parašė laišką kinų katalikų tikintiesiems, kurio tikslas buvo įveikti dvigubą kliūtį, persekiojančią katalikų bendruomenę Kinijoje jau dešimtmečius: viena, rasti būdą katalikų bendruomenei sugyventi su valstybe, parodyti kinų valdžiai, kad Bažnyčia nėra jos priešė. Antra, pasiūlyti suartėjimo ir gijimo kelią patiems kinų katalikams, pasidalijusiems į dvi sroves: dalis jų renkasi pogrindžio sąlygas, dalis sutinka bendradarbiauti su valdžia.

Šioje perspektyvoje Benediktas XVI įsteigė Maldos už Bažnyčią Kinijoje dieną ir pakvietė visus kinų katalikus ta proga melstis už tai, kad jų vienybė būtų gili ir regima, taip pat melstis už tuos, kurie persekioja, ir už tuos, kurių rankose yra valdžia, kaip pataria apaštalas Paulius, kad visi galėtų džiaugtis ramiu gyvenimu. Laiške popiežius vylėsi, kad ateityje Maldos už Bažnyčią Kinijoje diena taps proga ir kitų šalių katalikams išreikšti brolišką solidarumą kinų tikintiesiems. Šiai dienai minėti parinkta gegužės 24 diena, kai minima Šešano Marijos – Krikščionių Pagalbos – šventė. Šešano šventovė yra Šanchajaus mieste ir kone vienintelis likęs nacionalinis kinų katalikų piligrimų centras. Švč. M. Marijos – Krikščionių Pagalbos, kuriai dedikuota Šešano šventovė, minėjimą praėjusio sekmadienio vidudienio, gegužės 22 dienos, susitikime priminė ir popiežius Pranciškus, kviesdamas maldai už Bažnyčią Kinijoje.

Šešano Dievo Motina
Šešano Dievo Motina

Kalbant apie katalikų ir valstybės, kurią valdo vienvaldė ir oficialiai ateistinė komunistų partija, santykių raidą, nepaisant kelių pozityvių žingsnių, ji lieka sunki ir nepatenkinama. Visų pirma dėl to, kad Kinijos valdžia nepaiso religijos laisvės ir ją varžo, nepriklausomai nuo religinių įsitikinimų. Antra, dėl siekio išsamiai kontroliuoti ir tas krikščioniško gyvenimo formas, kurias ji leidžia vadinamųjų patriotinių asociacijų teisiniuose rėmuose. Valdžios pareigūnai nori dalyvauti dvasininkų skyrime, pirmenybę teikdami lojalumui režimui, o ne toms dvasininko savybėms, kurios reikalingos tikinčiųjų bendruomenei. Varžomos ar paprasčiausiai draudžiamos tikinčių tėvų teisės auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus. Pastaraisiais metais kontrolės tikslais vis labiau naudojamos dabartinės technologijos – stebėjimo kameros su veido atpažinimo programine įranga, stebimi tikinčiųjų veiksmai internete, socialiniuose tinkluose, asmeniniame bendravime. Varžomi kinų katalikų kontaktai su Šventuoju Sostu: tai esąs Kinijos suvereniteto pažeidimas, taip pat tokiais klausimais, kaip kad kandidatų į vyskupus atranka. Kalėjimuose ar darbo stovyklose tebėra nemažai krikščionių lyderių, dvasininkų ir pasauliečių: kai kurie ten yra nuo seno, kai kurie pateko pastaruoju laikotarpiu. Kardinolo Josepho Zeno areštas sukėlė naują nerimo bangą dėl tikinčių laisvės toje Kinijos dalyje, kur ji iki šiol buvo mažiausiai varžoma, – Honkonge. (RK / Vatican News)  

2022 gegužės 24, 11:02