Paieška

LVK LVK 

Lietuvos vyskupų konferencijos 2022 m. gegužės 2–3 d. posėdis

2022 m. gegužės 2–3 d. Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdyje dalyvavęs apaštalinis nuncijus arkivysk. P. Rajič pakvietė melsti naujų pašaukimų ir palinkėjo vyskupams sėkmingo darbo.

Vyskupai daug dėmesio skyrė besibaigiančiam pirmajam Sinodinio kelio etapui. Vyskupų sinodo nacionalinis referentas vysk. A. Jurevičius apžvelgė diecezinio etapo įžvalgų apibendrinimo tvarką, svarbiausius vyskupijų ir nacionalinės Sinodinio kelio sintezės ruošimo aspektus bei priminė baigiamąsias diecezinio etapo datas. Birželio 1 d. baigsis sinodinių įžvalgų, gautų parapijose, surinkimo etapas. Tuomet iki birželio 20 d. bus rengiamos vyskupijų Sinodinio kelio ataskaitos, kurios bus atsiųstos Lietuvos vyskupų konferencijai. Naudojantis gauta medžiaga, bus parengta nacionalinė sinodinių įžvalgų sintezė, kuri birželio 28 d. bus teikiama ganytojams svarstyti ir tvirtinti. Vyskupų patvirtinta nacionalinė Sinodinio kelio sintezė bus siunčiama į Romą. Vyskupijų Sinodinio kelio ataskaitos bus paskelbtos vyskupijų internetinėse svetainėse, o nacionalinė įžvalgų sintezė – nacionalinėje Sinodinio kelio internetinėje svetainėje https://sinodas.katalikai.lt ir Lietuvos vyskupų konferencijos internetinėje svetainėje https://lvk.lcn.lt. Gegužės 17–18 d. ir vyskupai rinksis į savo sinodinį susirinkimą, kurio metu melsis bei apmąstys Bažnyčios gyvenimą iš šių perspektyvų: Evangelizacija šiuolaikinėje visuomenėje; Klausytis ir kalbėti; Džiaugsmas būti pašauktam; Bendra atsakomybė misijoje; Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas; Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas bei Vyskupo tarnystė.

Toliau posėdyje svarstyti švietimo klausimai. Išsakius pastabas ir patikslinimus, patvirtinta naujoji Katalikų tikybos bendroji programa. Daug dėmesio skirta būsimųjų kunigų rengimo, geresnio šio rengimo etapų įgyvendinimo klausimams. Drauge su seminarijų rektoriais svarstyta, kaip patobulinti ugdymo ir studijų seminarijoje procesą, kas gerintina šioje srityje.

Posėdžio metu ganytojai apsvarstė liturgijos klausimus, daugiausiai dėmesio skirdami baigiamo rengti Romos mišiolo vertimo į lietuvių kalbą tekstams bei Skaitinių knygos A, B ir C metams leidimui.

Į posėdį susirinkę vyskupai pritarė Lietuvos CHARIS Nacionalinės bendrystės tarnystės įsisteigimui Lietuvoje.

Marijos radijo programų direktoriumi kitai trejų metų kadencijai patvirtintas kun. S. Bužauskas.

Plenariniame posėdyje apsvarstyta nemažai lietuvių katalikų užsienio sielovados klausimų, kuriuos pateikė į posėdį atvykęs LVK delegatas užsienio sielovadai prel. E. Putrimas. Gavęs visus reikalingus dokumentus, birželio mėnesį į JAV išvyks Bruklino vyskupijos lietuvių kapelionas kun. V. Lisovskis. Trondheimo prelatūros (Norvegija) lietuvių kapelionu išrinktas kun. V. Širvinskis. Švedijos ir Liuksemburgo lietuvių sielovada rūpinsis pranciškonai br. kun. G. Numgaudis ir br. kun. A. Virbalis.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis įvyks 2022 m. rugsėjo 16 d. Panevėžyje.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

2022 gegužės 04, 11:56