Paieška

Ukraina Ukraina 

Karas Ukrainoje. Katalikų vyskupų balsai

Šį rytą buvo atverstas naujas skausmingas mūsų istorijos puslapis. Rusijai pradėjus karą prieš Ukrainą yra svarbi kiekvieno iš mūsų atsakomybė, sakoma ketvirtadienį paskelbtame Ukrainos lotynų apeigų katalikų vyskupų konferencijos pareiškime.

„Visų pirma neleiskime, kad mus pavergtų baimė. Krikščionys yra tikėjimo ir vilties žmonės, nes mūsų Gelbėtojas Jėzus Kristus savo prisikėlimu įrodė, kad paskutinis žodis priklauso ne mirčiai, bet gyvenimui! Todėl mūsų viltis yra Dievas.“ Vyskupai ragina katalikus susivienyti maldoje šeimose, su kaimynais, bendruomenėse ir kiekvienoje parapijoje; ragina kunigus po kiekvienų šventųjų Mišių giedoti suplikacijas ir kalbėti Ukrainos paaukojimo Nekaltajai Dievo Motinos Širdžiai aktą. Taip pat prašoma kalbėti Rožinį už taiką, už tuos, kurie valdo šalį, už kariuomenę ir visus, kurie gina tėvynę, už sužeistuosius ir žuvusiuosius, maldoje prisiminti ir tuos, kurie pradėjo karą ir yra apakinti agresijos.

„Apsaugokime savo širdis nuo neapykantos priešams“, – prašo vyskupai. „Nepasiduokime panikai, kurią gali pasėti agresorius. Būkime pasirengę ginti tėvynę pagal savo galimybes ir pareigas – kariuomenėje ir darbe, ligoninėse ir teikdami pagalbą, dalydamiesi vieni su kitais materialine parama, paguodos žodžiais, melsdamiesi ir aukodami savo kančią.“

Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas kreipėsi į ukrainiečių tautos sūnus ir dukteris tėvynėje ir užsienyje bei visus geros valios žmones. „Dabar atėjo laikas suvienyti pastangas, kad apgintume Ukrainos valstybės nepriklausomybę, teritorinį vientisumą ir suverenumą. Visos žmonijos pareiga ir atsakomybė – aktyviai dirbti, kad būtų išvengta karo ir apsaugota teisinga taika“, – rašo ganytojas.

„Esame įsitikinę, kad pasaulis negali vystytis ir rasti atsakymų į šiandienos iššūkius griebdamasis jėgos ir smurto, niekindamas bendras žmogiškąsias vertybes ir Evangelijos tiesą. Raginu visus geros valios žmones neignoruoti Ukrainos žmonių kančių, kurias sukėlė Rusijos karinė agresija. Esame taiką mylinti tauta. Būtent todėl esame pasirengę ją ginti ir už ją kovoti.“

„Šiandien maldoje kreipiamės į Visagalį Kūrėją, ypač prašydami išminties tiems, kuriems patikėta priimti visuomenei svarbius sprendimus ir kurių rankose yra žmonijos likimas. Prašome dangiškojo Tėvo pagalbos atkuriant teisingą taiką Ukrainos žemėje. Ypač meldžiamės už tuos, kurie gina Ukrainą, kurie šiomis dienomis mums yra pasiaukojimo iš meilės ir atsidavusios tarnystės savo tautai pavyzdys. Tegul gailestingasis Viešpats saugo juos nuo visų pavojų ir vainikuoja jų pastangas tiesos ir gėrio pergale. Šaukiamės maloningo mylinčio Dievo ir Kūrėjo palaiminimo Ukrainai ir jos žmonėms! Tegu jus laimina Viešpats“. Arkivyskupas yra įsitikinęs, kad ginti savo gimtąją žemę, istorinę atmintį ir viltį, Dievo suteiktą teisę egzistuoti yra šalies piliečių atsakomybė ir šventa pareiga. Tėvynės gynimas yra prigimtinė teisė ir pilietinė pareiga.

Odesos vyskupas: daug žmonių bėga, Bažnyčia pasilieka

Ketvirtadienio ryto Rusijos ataka prieš Ukrainos miestus sukėlė paniką. Daug žmonių palieka miestus, nes baiminasi, kad bus taikoma ir į civilinius objektus, Austrijos katalikų agentūrai „Kathpress“ sakė Odesos-Simferopolio vyskupas Stanislavas Širokoradiukas. Jis pasakojo, kad ketvirtadienio ryto Mišios dalyvavo daug tikinčiųjų. „Bažnyčios pareiga – būti su žmonėmis. Mes niekur nebėgsime. Pastoracinės globos ypatingai reikia dabar, kai gresia rimti pavojai, kai visiškai neaišku, ar dar įmanoma taika. Mums belieka melstis už taiką. Tokios maldos prašome žmonių visame pasaulyje.“

Viduržemio jūros regiono vyskupai: sustabdykite karo beprotybę

Viduržemio jūros regiono vyskupai, susirinkę Florencijoje į susitikimą „Viduržemio jūra - taikos siena“, išreiškė susirūpinimą ir liūdesį dėl dramatiškų įvykių Ukrainoje ir patikino, jog jie yra artimi tos šalies krikščionių bendruomenėms. Priimdami popiežiaus Pranciškaus kvietimą kovo 2 d. minėti pasninko ir maldos už taiką dieną, vyskupai kreipiasi į politinę atsakomybę turinčių asmenų sąžinę. „Kiekvienas konfliktas atneša mirtį ir destrukciją, sukelia gyventojų kančias, kelia grėsmę tautų sambūviui. Karo beprotybė turi būti sustabdyta! Viduržemio jūros regiono vyskupai gerai supranta šią nelaimę ir todėl vienu balsu ragina siekti taikos.“

Malda už taiką prie šv. Mikalojaus kapo

Italijos Bario-Bitonto arkivyskupas Giuseppe Sartiano ir Bario rusų ortodoksų bažnyčios kunigas Viačeslavas Bachtinas melsis prie šventojo Mikalojaus kapo už taiką Ukrainai. Pamaldos vyks šeštadienio vakarą.

„Iš šios vietos, kur katalikai ir ortodoksai kasdien meldžiasi kartu, tegul garsiai suskamba taikos šauksmas. Tegul bendras ekumeninis šventosios Dievo tautos troškimas dar labiau išjudina sąžines, kad būtų rasti diplomatiniai Ukrainos krizės sprendimai.“

Arkivyskupas paskelbė, kad vasario 26-oji visoje Bario-Bitonto vyskupijoje bus pasninko diena, o sekmadienis, vasario 27-oji, – ypatinga maldos už taiką Ukrainoje diena.

2022 vasario 24, 12:17