Paieška

Klėdos Klėdos 

Savaitės Lietuvoje apžvalga (sausio 2 d.)

Kalėdų laiku viešumoje dalijamasi džiugiais sveikinimo žodžiais, apžvelgiamos praėjusių metų patirtys. Viltinga žinia apie Viešpaties gimimą drauge išryškina rupią žemiškąją tikrovę.

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis „Bernardinai.lt“ dienraštyje dalydamasis mintimis apie išlydimus 2021 -uosius metus Kalėdų proga linki: „Tegu į pasaulį atėjusi šviesa apšviečia mūsų protą, sušildo mūsų širdis, kad mes, kurie tikime, būtume tos šviesos nešėjai, žiburėliai“. Ganytojas nenutyli, kad mūsų gyvenimo tikrovėje netrūksta tamsybių iš kurių reikia vaduotis: „Kaip žmonės, vaikštantys tamsoje, matome savo ribotumą.[...] Tikėjimo šviesa mums nurodo, kad gyvenimas neapsiriboja mūsų patogumais, gerove, kviečia žvelgti į mums pažadėtą amžinybę“.

Apibendrindamas pandemijos pamokas kardinolas Audrys J. Bačkis primena popiežiaus Pranciškaus mintį, kad iš visą pasaulį apėmusios pandemijos krizės išeisime geresni arba blogesni, bet negalime išeiti nepasikeitę. Redaktoriaus Giedriaus Tamaševičiaus kalbinamas kardinolas ne kartą išsako reiklių pastabų. Pasak jo, pandemijos dar nenugalėjome ir negalime priimti fakto, kad su ja reikės toliau kovoti ir gyventi. Žvelgdamas į žmonių piktinimąsi dėl suvaržymų ganytojas apgailestauja, kad dažnai pernelyg iškeliama asmeninė žmogaus laisvė, o nekreipiama dėmesio į bendrąjį gėrį ir kitų žmonių sveikatą. Jis giria medikų ir slaugos personalo kantrybę bei atsidavimą, tačiau pasigenda didesnio visuomenės solidarumo, susikalbėjimo, ėjimo kartu. Pabrėžia: „Egzaminas tęsiasi. Mes tik pradėjome egzaminą“.

Pokalbyje aptariama ir pandemijos išjudinta pasaulio ekonomikos tvarka, ryškus tarptautinio solidarumo poreikis. Kardinolas primena popiežiaus Pranciškaus enciklikoje Fratelli tutti išdėstytą brolybės ir socialinės bendrystės mokymą ir ragina įgyvendinti solidarumą įvairiais lygmenimis, pradedant nuo šeimų, mokyklų, bažnyčių, apimant tarptautinį bendradarbiavimą, požiūrį į pabėgėlius.

Atskiru klausimu aptariamos ir migrantų krizės pamokos mūsų visuomenei. Kardinolas ragina ruoštis prieglobsčio prašytojų integracijai: reikės išmokti gyventi su tais žmonėmis, juos priimti, būti svetingiems ir padėti jiems kurti čia naują gyvenimą.

Antrąją Kalėdų dieną, minint Šventąją Šeimą, Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo švenčiamos 17-osios jos konsekracijos metinės. Iškilmingoms Mišioms vadovavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Petar Antun Rajič. Pamaldas tiesiogiai transliavo LRT televizija bei „Marijos radijas“.

Homilijoje apaštališkasis nuncijus pažymėjo katalikiškas lietuvių tautos šaknis ir ragino „nuolat atsinaujinti, kuriant socialinę kultūrą ir Evangelijos įkvėptą politiką“ ir įspėjo, kad „kai paneigiama žmogaus ir tautos religinė dimensija, yra marinama pati kultūra“. Nuncijaus išsakyti kalėdiniai sveikinimai įvairioms visuomenės grupėms skambėjo tarsi evangeliniai palaiminimai. Jais apimti „visi, kurie neša viltį, nepaisydami mirties kultūros šešėlių; visi kurie stengiasi labiau patikti Dievui nei žmonėms“; taip pat pasidalijusieji gėrybėmis ir lankę senelius, vienišuosius ar kalinius. Sveikinimai skirti ir  šeimų motinoms bei tėvams, laukiantiems ar susilaukusiems vaikų, juos ugdantiems tikėjimo dvasia. Nuncijus taip pat sveikino visus, kurie nepaisydami pandemijos reguliariai dalyvauja Mišiose, meldžiasi ir priima sakramentus. Sveikinimų virtinę užbaigė ganytojo padrąsinimas visiems, kurie „nesigėdija, yra laimingi bei didžiuojasi būdami katalikais ir priklausydami lietuvių tautai“.

Pirmą kartą šventovės istorijoje viešėjęs apaštališkasis nuncijus kartu su šventėje dalyvavusiais vyskupais palaimino miestą nuo Kristaus Prisikėlimo bazilikos terasos.

Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio Kalėdų sveikinime pavadintame „Tylioji meilė“ ypač iškeliamas šventojo Juozapo pavyzdys. Ganytojas kreipiasi į vyrus ir šeimų tėvus, ragindamas su meile ir atsakomybe rūpintis vaikų religiniu auklėjimu. Jis kviečia: „Mokykimės tyloje išgirsti Evangelijos žodžius, priimkime juos su meile, ir Dievo žodžiai perkeis mūsų širdis“.

LVK delegatas užsienio lietuviams katalikams prel. Edmundas J. Putrimas, sveikina su šventomis Kalėdomis išsibarsčiusius visame pasaulyje lietuvius. Jis pažymi, kad ryškėja pandemijos palikti skaudūs pėdsakai, o suburti išsibarsčiusias bendruomenes yra didelis misionieriškas iššūkis Bažnyčiai. „Neužsidarykime ir neatsiribokime nuo kitų, bet su Jėzaus gimimo šviesa toliau gyvenkime vienybėje“,– kviečia prelatas. 

„Bernardinai.lt“ skaitytojus Kalėdų proga sveikina ir vyskupas Arūnas Poniškaitis.

Vilkaviškio vyskupijos interneto svetainėje kviečiama apžiūrėti vyskupijos bažnyčiose įrengtas prakartėles.

Telšiuose antrą Kalėdų dieną buvo minimas vysk. Algirdo Jurevičiaus kunigystės sidabrinis 25-metų jubiliejus. Pamoksle vyskupas kalbėjo apie Dievo artumą žmonėms ir jo gimimą šeimoje. Ganytojas atnaujino kunigystės įžadus, išsakydamas troškimą ir toliau tęsti kunigiškąjį pašaukimą per vyskupo tarnystę.

Ypatinga Kalėdų dovana teko Pravieniškių pataisos namų kaliniams: buvo pašventinta koplytėlė III kolonijos sektoriuje (šiame vieninteliame sektoriuje iki šiol nebuvo maldos vietos). Šioje koplytėlėje viskas įrengta pačių nuteistųjų rankomis.

Kun. Robertas Urbonavičius „Bernardinai.lt“ dienraštyje siūlo pažvelgti į apokrifiniuose raštuose randamas legendas. Autorius kviečia kritiškai žvelgti į senuosius nekanoninius pasakojimus ir baigia straipsnį mintimi: „Kiekviena tikinčiųjų karta naujai interpretuoja Kristaus Gimimo istoriją, siekdama prakalbinti tą nesuvokiamą slėpinį. Tegul senosios istorijos išmoko ir mus nebijoti svajoti, nebijoti patikėti stebuklais, nebijoti būti vaikais“.

Prieš atverčiant jau pasirodžiusią naujųjų metų sausio „Artumą“ verta prisiminti praėjusių metų socialines ir karitatyvines iniciatyvas apibendrinantį pokalbį gruodžio „Artumoje“ – „Žmogiškumo išbandymas: 2021-ieji“. Vienas iš to pokalbio dalyvių, arkivyskupas Kęstutis Kėvalas sako: „Metus vainikuoja popiežiaus pakvietimas viso pasaulio Bažnyčiai pasikalbėti. Sinodo „nuotykis“ parodo, kad negalime būti sotūs tiktai savo supratimu, savo pažinimu“.

Kastantas Lukėnas

2022 sausio 02, 10:06