Paieška

Kardinolas Sigitas Tamkevičius Kardinolas Sigitas Tamkevičius 

Savaitės Lietuvoje apžvalga (sausio 16 d.)

Ketvirtadienį prie Seimo vykusį Laisvės gynėjų dienos minėjimą trikdė ir gožė protestuotojų minios keltas triukšmas. Minėjime dalyvavęs kardinolas Sigitas Tamkevičius tokį nepagarbų elgesį vėliau palydėjo komentaru ir malda: „Viešpatie, pasigailėk, nes jie nežino, ką daro“.

Protestuotojai triukšmingai reiškė savo nepasitenkinimą valdžia ne tik ministrės pirmininkės ar Seimo pirmininkės kalbų metu. Apgailėtina, bet riksmai bei švilpimas lydėjo ir Laisvės premijos laureatės, „Lietuvos katalikų Bažnyčios kronikos“ bendradarbės ses. Bernadetos Mališkaitės SJE kalbą. Kardinolas S. Tamkevičius savo apgailestavimą agentūrai BNS išreiškė lakoniškai tardamas „Man trūksta žodžių [...]Gyvename laisvoje šalyje, žmonės gali būti kuo nors nepatenkinti, gali protestuoti, bet tik ne šiandien, ne šita proga“.

LVK pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas taip pat reiškė liūdesį ir apgailestavimą paskelbdamas viešą komentarą „Bernardinai.lt“ dienraštyje: „Laisvė yra ir tai, kad žmonės turi teisę reikšti savo įsitikinimus ir nuostatas. Bet labai gaila, kai šia laisve pasinaudojama negerbiant žuvusiųjų paminėjimo, negerbiant pačių žuvusiųjų, negerbiant Kronikos rengėjų ir platintojų, visų tų, kurie iškovojo laisvę“.

Laisvės premijos įteikimo ceremonijoje kalbą sakė viena iš trijų šiemetinių premijos laureatų, Eucharistinio Jėzaus kongregacijos sesuo Bernadeta Mališkaitė SJE. Dėl sveikatos bei amžiaus negalėjo dalyvauti ses. Gerarda Šuliauskaitė SJE ir vysk. Jonas Boruta SJ. Ses. Bernadeta Mališkaitė sakė: Laisvės premijos skyrimas Kronikos bendradarbiams „pasiuntė žmonėms žinią, jog ginti tikėjimo laisvę reiškia ginti pagrindines žmogaus teises ir siekį būti mąstančiu, atsakingu žmogumi“. Laureatė ragino įsiklausyti į pranašišką mąstytojų perspėjimą, kad pasaulyje nyksta pati objektyvios tiesos samprata, o jai išnykus melas gali tapti tiesa. Pasak jos, Sausio 13-oji kiekvienam yra geras laikas permąstyti savo santykį su tiesa ir laisve. Ji taip pat citavo filosofo rabino Jonathano Sachso raginimą per atmintį įprasminti savo tapatybę; taip pat laisvę grįsti ne ekonominiais bei politiniais dalykais, bet morale ir artimo meile. Laisvės premijos laureatė ses. B. Mališkaitė baigė savo kalbą linkėjimu „kad mūsų rūpestį savimi labiau ir sparčiau keistų rūpestis mumis, nes be tvaraus „mes“ nebus ir tikro „aš“.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje skelbiamas Irenos Petraitienės parengtas trijų straipsnių ciklas apie 2021 m. Laisvės premijos laureatus, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ bendradarbius. Pirmoji publikacija „Slapta sesers Gerardos misija“ skirta vienai iš „LKB kronikos“ redaktorių, ses. Gerardai Elenai Šuliauskaitei SJE. Prisimindama pavojingus išbandymus ir atsakomybę Eucharistinio Jėzaus kongregacijos vienuolė žavisi Viešpaties galybe: „Jis moka pasinaudoti paprasčiausiais įrankiais, kad įvykdytų savo darbą. Dievas žmogaus niekada nebando virš jėgų: iš žmogaus reikalauja tik tiek, kiek jis gali pakelti. Gal dėl to ir mane apsaugojo nuo KGB kamerų ir gulagų? Ir jeigu galėjau dirbti „Kronikoje“, tai turbūt Viešpats pasirinko mane tik dėl to, kad įrodytų, jog tai buvo Jo valia ir Jo darbas“.

Kitas ciklo straipsnis skirtas Laisvės premijos laureatui Telšių vyskupui emeritui Jonui Borutai SJ, redagavusiam Kroniką po kun. Sigito Tamkevičiaus arešto 1983–1989 metais. Tuomet „Kronikos“ neištiko leidybos krizė, darbą tęsė seserys vienuolės. Tačiau reikėjo kunigo, kuris rašytų įžangas, perskaitytų ir aprobuotų numerį. Tuo metu kunigas pogrindininkas t. J. Boruta SJ neturėjo savo parapijos, daug važinėjo, o tai buvo labai paranku – per jį „Kronika“ gaudavo medžiagos iš įvairių Lietuvos kampelių. Straipsnyje pateikiama atsiminimų apie bendravimą su sovietų valdžios persekiotais vyskupais Vincentu Sladkevičiumi ir Julijonu Steponavičiumi.

Trečiasis ciklo straipsnis apie Laisvės premijos laureatę ses. Bernadetą Mališkaitę pavadintas „Kronika“ buvo ir tebėra kovos šauklys už tiesą, už laisvęׅ“.

Bernardinų dienraštyje skelbiama ir kitų straipsnių Laisvės gynėjų dienos proga. Atsiminimais dalijasi pusbroliai Linas Ladiga ir Kunotas Vildžiūnas, kartu pakliuvę į Aukščiausiosios Tarybos gynėjų gretas. Dailės institute skulptūrą studijavęs K. Vildžiūnas prisimena, kad į savanorius tuomet užsirašė visas jų kursas. O Linas Ladiga, dalyvavęs Katedros chore, pasakoja, kad choristai taip pat užsirašė visu būriu.

Laikraštyje „XXI amžius“ redaktorius Romas Bacevičius kalbina žurnalistikos studijų bendrakursius, kurie dalijasi atsiminimais apie 1991 -uosius ir Sausio 13-ąją.

Laisvės gynėjų diena paminėta ir Šiluvos piligriminėje šventovėje, švenčiant Marijos dieną. Ta proga melstasi naktinėje Švč. Sakramento adoracijoje, Šviesos koplytėlėje buvo uždegtos žvakelės keturiolikai mūsų laisvės kankinių. Iškilminga Eucharistija užbaigta Lietuvos himnu ir „Marija, Marija“ giesme, kurią viltingai giedojo minia aną lemtingą Sausio 13-osios naktį. Katechezėje prieš Mišias pristatyta ir sinodinės kelionės trečioji tema „Šventimas“.

Kretingoje vykusioje kapituloje mažesnieji broliai (pranciškonai) išsirinko savo vyresnįjį. Naujuoju Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministru tapo kun. Evaldas Darulis OFM. Jis pakeičia šešerius metus šias pareigas ėjusį kun. Algirdą Malakauskį OFM. Naujasis provincijos ministras lapkritį atšventė penkiasdešimtmetį, ta proga apie jo įvairialypę veiklą bei pomėgius buvo paskelbtas platus straipsnis „Bernardinai.lt“ dienraštyje.

Pasirodė „Saleziečių žinių“ ketvirtasis numeris su šių metų kalendoriumi, kuriame pateikiamos popiežiaus Pranciškaus katechezių ištraukos šeimos tema. Numeryje taip pat primenama, kad 2022-aisiais sukanka 400 metų nuo šv. Pranciškaus Salezo mirties – tai gera proga gilintis į šio šventojo dvasingumą, kuriame glūdi ir kun. Jono Bosko salezietiškos dvasios ištakos.

Kastantas Lukėnas

2022 sausio 16, 12:08