Paieška

S. Žilio laidotuvių Mišios Villa Lituania koplyčioje S. Žilio laidotuvių Mišios Villa Lituania koplyčioje 

Gedulingos prel. S. Žilio laidotuvių Mišios Romoje

Pirmadienį, gruodžio 13 d., Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos ir Romos lietuvių bendruomenės išlydėjo amžinybėn gruodžio 10 dieną Romoje mirusį ilgametį kolegijos Dvasios Tėvą ir Šventojo Sosto Rytų Bažnyčių kongregacijos darbuotoją, poetą ir dailininką prel. Stasį Žilį.

Gedulingas Mišias kolegijos svečių namų Villa Lituania koplyčioje aukojo Vilniaus arkivyskupas G. Grušas, Vatikano valstybės sekretoriato darbuotojas mons. R. Makrickas, kolegijos rektorius kun. A. Arštikaitis ir kiti kunigai. Mišiose dalyvavo prel. S. Žilio artimieji iš Lietuvos, dviejų Lietuvos diplomatinių misijų Romoje vadovai, ambasadorius Italijoje R. Šlepavičius ir ambasadorius prie Šventojo Sosto P. Zapolskas, Vatikano radijo lietuvių programos ir Italijos lietuvių bendruomenės atstovai.

Prel. Stasys Žilys bus palaidotas Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos koplyčioje Romos Verano kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia! (SAK / Vatican News)

2021 gruodžio 13, 16:35