Paieška

Naujasis Alžyro arkivyskupas J. P. Vesco Naujasis Alžyro arkivyskupas J. P. Vesco 

Alžyro ir Nagasakio arkivyskupijose – nauji ganytojai

Iš advokato kėdės Liono ir Paryžiaus biuruose į arkivyskupo sostą Alžyre – toks Jeano-Paulo Vesco OP, naujojo Alžyro sostinės arkivyskupo, kelias. Naują ganytoją gavo ir Nagasakio arkivyskupija Japonijoje – čia arkivyskupo pareigas perims Peteris Michiaki Nakamura, vyskupas augziliaras. Ką tik paskirti naujieji ganytojai tęs jų pirmtakų istorinę misiją žodžiais ir veiksmais skatinti žmonių brolybę ir taiką.

J.-P. Vesco biografijoje nurodoma, kad 1962 metais gimęs ganytojas baigė literatūros, o vėliau – teisės studijas ir nuo 1989 iki 1995 metų praktikavo advokato profesiją Lione ir Paryžiuje. 1995 metais įstojo į dominikonų ordiną, apsigynė dar vieną akademinį laipsnį iš kanonų teisės, davė vienuolinius įžadus ir 2001 metais gavo kunigystės šventimus. Po to beveik metus praleido Jeruzalėje, kurioje studijavo biblines disciplinas, ir 2002 metais buvo pasiųstas į Alžyrą, į Orano vyskupiją. 2013 sausį buvo paskirtas jos vyskupu, o dabar – Alžyro arkivyskupijos ganytoju. Oficialiai arkivyskupijos ganytojo pareigas dominikonas perims 2022 vasario 11 dieną, per Lurdo Dievo Motinos iškilmę. Šiose pareigose jis pakeis jėzuitą Paulą Desfarges SJ, arkivyskupą emeritą. Naujasis arkivyskupas netrukus tarp savo krašto šventųjų galės įrašyti dar vieną – Karolį de Fuko. 

Alžyro katalikų bendruomenė yra nedidelė: ją sudaro keli tūkstančiai tikinčiųjų, kurių sielovada rūpinasi apie šešiasdešimt kunigų ir vienuolių vyrų. Alžyre taip pat gyvena apie penkiasdešimt vienuolių moterų. Alžyro Katalikų Bažnyčia, tam tikra prasme, yra pakraščio, arba pasienio, Bažnyčia, kuri kiekvieną dieną susitinka su islamiškuoju pasauliu. Krikščionys Alžyro teritorijoje gyvena nuo seniausių laikų, nuo II amžiaus, dalydamiesi šios žemės sunkumais ir džiaugsmais, kaip liudija 19 Alžyro kankinių beatifikacija 2018 metais. Jie – kunigai, vienuoliai ir vienuolės, beveik visi prancūzai, buvo nužudyti per Alžyro pilietinį karą, 1994–1996 metais. Tarp jų ir J.-P. Vesco pirmtakas, dominikonas ir Orano vyskupas Pierre Lucien Claverie. Tarp kitų gerai žinomų kankinių – Tibhirino trapistų bendruomenė. Beatifikacijos apeigos vyko būtent Orano katedroje.

Po kelių mėnesių, 2022 gegužės 15-ąją, bus kanonizuotas dar vienas su Alžyru susijęs prancūzas – palaimintasis Karolis de Fuko, romusis atsiskyrėlis, visų tikinčiųjų ir netikinčiųjų brolybės šauklys, vienas iš Pranciškaus enciklikos Fratelli tutti apie žmonių brolybę ir socialinę draugystę įkvėpėjų. 2021 vasario 4-ąją, minint 1-ąją Žmonių brolybės dieną, J.-P. Vesco paskelbė ilgą sielovadinį laišką, kuriame aptaria enciklikos principus krikščionių gyvenimo musulmonų daugumos visuomenėje kontekste, svarsto, kaip liudyti Evangeliją be prozelitizmo. 

Naujojo Nagasakio arkivyskupo herbas
Naujojo Nagasakio arkivyskupo herbas

Kitu popiežiaus Pranciškaus potvarkiu vyskupas Peteris Michiaki Nakamura, iki šiol ėjęs Nagasakio augziliaro pareigas, paskirtas Nagasakio arkivyskupu ir šiose pareigose pakeis Juozapą Mitsuaki Takami PSS. Nagasakio arkivyskupija yra ypatingos istorinės atminties, ją įpareigojančios kalbėti apie taiką, paveldėtoja ir saugotoja. Tai branduolinio bombardavimo patirtis II Pasaulinio karo metais. Nagasakis yra istorinis katalikybės centras Japonijoje, kurioje krikščionys taip pat yra palikę neįtikėtinų tikėjimo liudijimų. JAV bombonešio numesta atominė bomba smogė ne vien kareiviams, ne vien dešimtims tūkstančių miesto gyventojų civilių, bet ir didžiausiai japonų katalikų bendruomenei. Iš 12 000 miesto katalikų akimirksniu žuvo 8500. Šią mirtiną, sukrečiančią trauminę patirtį Nagasakio arkivyskupija pavertė misija nuolatos priminti masinių naikinimo ginklų amoralumą ir skelbti, jog tikrasis saugumas, tikroji taika bus pasiekti ne branduolinių arsenalų didinimu, o jų atsisakymu. Arkivyskupas Juozapas Mitsuaki Takami PSS buvo karštas, tvirtas ir įtaigus taikos balsas, o dabar šią misiją jis perduoda Peteriui Michiaki Nakamura, kuris Nagasakio vyskupijoje gimė, užaugo, baigė kunigų seminariją, gavęs kunigystės šventimus darbavosi įvairiose parapijose, o dabar tapo vyskupijos galva. Oficiali ceremonija, po kurios naujasis ganytojas perims visas galias, įvyks 2022 vasario 23 dieną. (RK / Vatican News

 

2021 gruodžio 28, 14:05