Paieška

Jan Franciszek Macha Jan Franciszek Macha 

Pal. Janas F. Macha – pakunigauti nespėjęs kunigas

Katovicų Kristaus Karaliaus katedroje šeštadienį, lapkričio 20 d., palaimintuoju paskelbtas jaunas lenkas kunigas, kuriam Lenkiją okupavę Vokietijos nacistai 1942 metais įvykdė mirties bausmę. 2019 m. Dievo tarnas Janas Franciszekas Macha (1914–1942) pripažintas kankiniu.

25 metų amžiaus diakonas Janas Franciszekas Macha buvo įšventintas Katovicų vyskupijos kunigu 1939 m. birželio 25 dieną. Kurį laiką vykdė pastoracinius darbus parapijoje, į kurią buvo paskirtas. Vos spėjus paragauti dvasininko duonos taikos metu, po kelių mėnesių prasidėjo vokiečių invazija ir žiaurūs persekiojimai, ir pagrindiniai Jano Machos rūpesčiai pirmaisiais kunigystės metais buvo kaip padėti nepriteklių ištiktoms moterims, vaikams ir seneliams, karo sąlygomis netekusiems šeimos maitintojų, naciams sušaudžius ar išvežus jų vyrus ir sūnus.

Jauno dvasininko veikla antraisiais kunigavimo metais – slaptas vaikų katekizavimas, Dievo žodžio skelbimas – nepatiko gestapui, kuris greitai atkreipė į jį dėmesį, pradėjo sekti ir persekioti, o 1941 m. rudenį suėmė, tardė, žemino ir kankino. Naciams reikėjo duoti pavyzdį kitiems kunigams, koks likimas laukia tų, kurie, kaip tikintis ir patriotiškas Janas Macha, ketina neišsižadėti krikščioniško tikėjimo, ginti lenkų kultūrines vertybes ir kovoti už savo tautos išlikimą. 

Todėl Janas Machas trečiaisiais kunigystės metais, kurie buvo paskutinieji jo gyvenimo metai, ragavo kalinio, o nuo 1942 liepos – dar ir mirtininko duonos, tačiau, pasak liudijimų, visur ir visada išsiskyrė nuolankumu ir pareiginga sielovada – Katovicų kalėjime buvo bendro likimo belaisvių nuodėmklausys, atleidęs savo persekiotojams ir už juos meldęsis.

Naciai nuteisė kun. Janą Machą mirtimi, apkaltinę šeimų šelpimu ir konspiracija prieš nacių režimą. 28 metų amžiaus kunigui buvo skirta žeminanti mirties bausmė – nukirsdinimas giljotina be palaidojimo. Manoma, kad palaimintojo kankinio kūnas, kaip penkių šimtų kitų lenkų, per karą nukirsdintų Katovicų kalėjime, buvo išvežtas sudeginti į Aušvicą. 

1942 m. gruodžio 3 d., likus kelioms valandoms iki egzekucijos, kaliniui Janui Machai, kaip ir seminaristui Joachimui Gürtleriui,

kuriam tą pačią dieną mirties bausmė Katovicų kalėjime įvykdyta tokiu pat būdu, leista laišku atsisveikinti su artimaisiais. Jame Janas Macha visiems padėkojo, apgailestavo negalėjęs, kaip norėjo, dirbti Viešpaties vynuogyne, prašė už jį melstis ir gimtojo Chožuvo miesto kapinėse pastatyti paminklą su jo vardu, kad „retsykiais praeinantieji jį atmintų ir sukalbėtų „Tėve mūsų““. Palaimintojo prašymą artimieji įvykdė.

Asmeninė kun. Jano Machos gyvenimo tragedija įvyko nacių režimo vykdyto Bažnyčios persekiojimo kontekste. Persekiotojai nužudė kun. Janą Machą, nes jis buvo nepatogus dvasininkas dėl jo veiklos užtariant lenkų tautą. Politinė priežastis, dėl kurios jis buvo suimtas, nuteistas ir nužudytas, buvo tik pretekstas jį eliminuoti, savo portale skelbia Šventųjų skelbimo kongregacija. Kankinio pal. Jano Machos beatifikacijos apeigoms popiežiaus vardu vadovavo kardinolas Marcello Semeraro, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas. (SAK / Vatican News)

2021 lapkričio 20, 12:05