Paieška

Prancūzijos vyskupų konferencijos posėdis Lurde Prancūzijos vyskupų konferencijos posėdis Lurde 

Bažnyčia Prancūzijoje parduos turtą, kad galėtų mokėti kompensacijas

Lurde pastarosiomis dienomis vykusio Prancūzijos vyskupų konferencijos posėdžio metu buvo priimta keletas radikalių sprendimų, kuriais Bažnyčia Prancūzijoje siekia padėti nuo seksualinio išnaudojimo bažnytinėje aplinkoje nukentėjusiems žmonės ir išbristi iš gilios krizės, į kurią ją įklampino dalies dvasininkijos ir Bažnyčioje tarnavusių pasauliečių padaryti nusikaltimai.

Vyskupai priėmė keletą kitų sprendimų, kuriais įgyvendinamos nepriklausomos komisijos dėl seksualinės prievartos Bažnyčioje (CIASE) ataskaitoje pateiktos rekomendacijos. Vyskupų konferencijos plenarinės asamblėjos metu nuspręsta pertvarkyti nuo šių metų kovo veikusį kompensacijos seksualinių nusikaltimų aukoms fondą, jam skirti visas būtinas lėšas. Tam tikslui bus imamos paskolos, o, jei prireiks, bus parduodamas vyskupų konferencijai ir vyskupijoms priklausantis kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas. Fondui vadovaus Prancūzijos teisingumo ministerijos pareigūnė Marie Derain de Vaucresson, 2011–2014 m. dirbusi vaiko teisių apsaugos kontroliere.

Lurde posėdžiavę vyskupai kreipėsi į popiežių Pranciškų, prašydami atsiųsti į Prancūziją vizitatorių, kuris įvertintų vyskupų tarnystę nepilnamečių apsaugos srityje. Taip pat buvo nuspręsta sudaryti keletą specialių darbo grupių, į kurias, kartu su vyskupais, bus įtraukti pasauliečiai, diakonai, kunigai, pašvęstieji asmenys, taip pat nuketėjusieji. Šios grupės iki 2023 m. pavasario turi parengti konkrečius pasiūlymus, kaip veiksmingiau kovoti su seksualiniu išnaudojimu ir užtikrinti prevenciją. Darbo grupės turi pateikti siūlymus, kaip pagerinti informavimo apie seksualinio išnaudojimo atvejus sistemą, kaip suteikti pagalbą ir dvasinį palydėjimą nukentėjusiems, kaip užtikrinti išpažinties paslapties neliečiamumą, kaip elgtis su kaltinamais kunigais, kaip pagerinti būsimų kunigų ugdymą ir pašaukimo autentiškumo atpažinimą, kaip palydėti savo tarnystę vykdančius vyskupus ir kunigus, kaip įtraukti tikinčiuosius pasauliečius į vyskupų konferencijos darbą.

Vyskupai nusprendė atlikti iki šiol veikusių nukentėjusiųjų išklausymo grupių darbo auditą, kad būtų galima parengti bendras jų veiklos normas, galiojančias visose vyskupijose, ir būtų galima reguliariai vertinti jų darbą. Visi nepilnamečių sielovadoje dirbantys asmenys (pasauliečiai, pašvęstieji asmenys, kunigai) turi būti reguliariai tikrinami, ar nebuvo teisti. Visiems kunigams (dieceziniams ir vienuoliams) bus parengtas vieno pavyzdžio nacionalinis dokumentas, suteikiantis teisę švęsti sakramentus kitoje vyskupijoje, kuris bus reguliariai atnaujinamas ir kuriame bus pateikta informacija, ar kunigas turi teisę klausyti išpažinčių.

Prancūzijos vyskupų konferencijos nariai taip pat nusprendė, kad kiekvienos seminarijos ir ugdymo institucijos valdyboje turi būti bent viena moteris, turinti balso teisę. Nuspręsta sukurti ir bendrą nacionalinę duomenų bazę apie vyskupijose, judėjimuose ir bendruomenėse taikomas pedofilijos prevencijos priemones. Be to, nuspręsta užtikrinti nuolatinį rizikos vertinimo mechanizmą, šią užduotį patikint specializuotai išorinei institucijai. Vyskupijų vadovai taip pat įsipareigojo pasirašyti bendradarbiavimo protokolus su vietinėmis savo teritorijų prokuratūromis. Taip pat nuspręsta įkurti vieną nacionalinį bažnytinį teismą, kuris spręstų su išnaudojimu susijusias kanonines baudžiamąsias bylas.

Galiausiai Lurde šiomis dienomis posėdžiavę Prancūzijos vyskupų konferencijos nariai  nusprendė maldos už seksualinio smurto ir agresijos, piktnaudžiavimo valdžia ir sąžine Katalikų Bažnyčioje aukas dieną, iki šiol švęstą trečiąjį gavėnios penktadienį, nuo ateinančių metų perkelti į trečiąjį gavėnios sekmadienį. (JM / Vatican News)

2021 lapkričio 09, 13:49