Paieška

Vyskupas Algirdas Jurevičius, sinodinio proceso Lietuvoje referentas Vyskupas Algirdas Jurevičius, sinodinio proceso Lietuvoje referentas 

Savaitė Lietuvoje – spaudos apžvalga (spalio 17 d.)

Penktadienį Lietuvos vyskupai paskelbė kreipimąsi, kuriuo kviečia tikinčiuosius ir visus geros valios žmones atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus kvietimą pradėti sinodinį kelią: sekmadienį vyskupijose tai yra dalinėse Bažnyčiose prasidėjo pirmasis šio sinodinio kelio etapas.

Ganytojai primena, kad Bažnyčia yra per istoriją keliaujanti Dievo tauta. Šioje kelionėje svarbu pasitikėti bendrakeleiviais, kalbėtis, dalytis patirtimi ir keistis. Pabrėžiama, kad sinodinio proceso šerdis yra klausytis Dievo klausantis vienas kito. Mes klausomės vienas kito, kad geriau girdėtume Šventosios Dvasios balsą, bylojantį mūsų šiandienos pasaulyje Kviečiama aktyviai įsitraukti į Bažnyčios atnaujinimo procesą, išsakyti maldos tyloje ir apmąstymų gelmėje subrandintas bei Šventosios Dvasios įkvėptas įžvalgas. „Sinodinio kelio metu turime pažvelgti į tai, kaip mes kartu – dvasininkai ir pasauliečiai – kuriame Bažnyčios bendruomenę, ir pradėti reikėtų nuo mažiausios parapijos ar maldos sambūrio“, – rašo vyskupai, drauge ragindami pakviesti į sinodinį kelią ir tuos žmones, kurie dėl įvairių priežasčių yra nutolę nuo Bažnyčios ar atsidūrę visuomenės paribyje. Ganytojų kreipimasis baigiamas malda, prašant Šventosios Dvasios įkvėpimo ir vedimo.

„Bernardinai.lt“ tinklalaidėje „Aktualu“ sinodinio proceso Lietuvoje referentas vysk. Algirdas Jurevičius pasakoja apie šio sinodo eigą pasaulyje ir Lietuvoje, taip pat pristato diecezinio etapo organizavimo planą. Jis ragina pasinaudoti unikalia proga, burtis ir aktyviai dalyvauti dvejus metus truksiančiame sinode: „Laimingos bus tos parapijos, kurios nuoširdžiai, maldos ir ieškojimo dvasioje bursis į sinodines grupeles“ ,– sako ganytojas ir priduria: specialaus leidimo rinktis grupelei ir diskutuoti apie Bažnyčią tikrai nereikia. Tai yra visiems skirtas kvietimas kalbėtis. Jis reiškia viltį , kad sinodas Bažnyčios bendruomenei Lietuvoje įpūs naujos ugnies ir gyvybės, suaktyvins parapijas, sukvies žmones kalbėtis, diskutuoti, ieškoti naujų būdų, atnaujinti judėjimų ir maldos grupių veiklą. Pristatomame diecezinio etapo plane artimiausiu metu, spalio– lapkričio mėnesiais numatomi konsultacinių grupių vadovų apmokymai. Sinodui skirtoje interneto svetainėje bus skelbiama parengta medžiaga darbui konsultacinėse grupėse.

Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas vaizdo žinia kreipėsi į arkivyskupijos bendruomenę, kviesdamas „visus prisidėti prie nuostabios popiežiaus ir Bažnyčios iniciatyvos“. Visi kviečiami drauge aptarti, kaip sekasi gyventi Bažnyčioje, liudyti tikėjimo grožį Dievo išsiilgusiam pasauliui. 

Apie prasidedančio sinodinio kelio naujoves „Bernardinai.lt“ dienraštyje rašė Simonas Bendžius, straipsnyje pateikdamas įvairių šalių ganytojų bei apžvalgininkų įžvalgų. Straipsnyje cituojamas LVK pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas pabrėžia šio sinodo keliamus iššūkius, kai bus išbandomas sugebėjimas klausytis, įžvelgti Dvasios vedimą, suprasti Dievo viziją Bažnyčiai. Jis pripažįsta: nesame pratę tokiu būdu siekti įgyvendinti tikslus. Daug lengviau būtų nupaišyti struktūrą, panaudoti gerus vadybos principus.

Portale „Laikmetis.lt“ skelbtame interviu arkivyskupas Gintaras Grušas linkėjo, kad sinodinis kelias padėtų atskleisti krikščionybės ir katalikybės patrauklumą, neužgniaužti tikėjimo grožio. Jis išreiškė viltį, kad sustiprinus tikėjimą visoje kartu keliaujančioje Dievo tautoje, bus galimą rasti ir kitų problemų sprendimą. Jis taip pat primena sinodo parengiamajame dokumente pateikiamą Petro susitikimo su Kornelijumi pavyzdį, rodantį, kad Dievas veikia per skirtingai galvojančius, kad išprovokuotų dialogą ir keistųsi mąstymas.

Mėnraščio „Artuma“ spalio numeryje kun. Artūras Kazlauskas plėtoja sinodiškumo temą, aptardamas Šventojo Rašto ir liturginių knygų vertimus. Pasak jo, mokytis drauge dirbti, išgirsti kitą, papildyti, parodyti kitokios nuomonės logiką ir džiaugti įžvalgomis yra tikra sinodinė patirtis. 

Spalis – Misijų ir Rožinio maldos mėnuo. Nacionalinė misijų tarnyba parengė knygelę, skirtą Rožinio maldai švenčiant 2021 m. misijų mėnesį. Knygelėje publikuojama Popiežiaus Pranciškaus 2021 m. Pasaulinei misijų dienai skirta žinia, taip pat kiekvienai mėnesio dienai skirta citata iš apaštališkojo paraginimo „Amoris laetitia“. Šį leidinį galima parsisiųsti iš interneto svetainės misijos.katalikai.lt. Misijų mėnesiui taip pat išleistas plakatas ir atvirukai, vyksta vaikų religinės giesmės konkursas „Giedu meilę Viešpačiui“.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje apie Rožinio maldą patirtimi ir mintimis dalijasi kun. Robertas Urbonavičius. Pasak jo, malda yra galingas ginklas, galintis keisti ne tik asmeninį gyvenimą, bet net politinę situaciją: straipsnis „Rožinis – džentelmeniška malda, išgelbėjusi Europą“.

Kaišiadorių vyskupija kiekvieną spalio  sekmadienį kviečia į Rožinio pamaldas Guronyse apvaikštant Rožinio slėpinių koplytėles.

Praėjusį sekmadienį Žemaičių Kalvarijoje minėtos Švč. M. Marijos paveikslo karūnavimo 15-osios metinės.

Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus vedėja Irena Petraitienė „Bernardinai.lt“ dienraštyje rašo apie sėkmingą iniciatyvą: pagal arkivyskupijos muziejaus paraišką Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“ pripažino regioninės– europinės reikšmės dokumentų rinkiniu  ir įrašė į nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“.

LMA Vrublevskių bibliotekoje eksponuojama paroda „Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai – 250“. Parodoje pristatomi visi kunigo J.A. Pabrėžos rankraštiniai bei svarbiausi spausdinti dokumentai, saugomi Rankraščių ir Retų spaudinių skyriuose.

Bendruomenė „Gyvieji akmenys“ sekmadienį Kaune surengė atsinaujinimo dieną „Eikit, padarykit mano mokiniais“. Renginys transliuotas nuotoliniu būdu.

Alytaus Šv. Kazimiero parapija praneša apie numatomą palaimintojo Karolio Akutis (Acutis) relikvijų įkurdinimą nuolatiniam viešam kultui. Sudaryta darbo grupė koordinuojanti pasirengimo darbus, supažindinanti tikinčiųjų bendruomenę ir visuomenę su pal. Karolio gyvenimo pavyzdžiu.

Maldyne „Magnificat“ Renata Žiūkaitė plačiau pasakoja apie pal. Karolį Akutis – mūsų laikų jaunimo apaštalą. Maldyno spalio mėnesio skaitinius lydi pal. Karolio mintys.

Kastantas Lukėnas

2021 spalio 17, 13:09