Paieška

Sinodas Sinodas  

Savaitė Lietuvoje – apžvalga (spalio 24 d.)

Praėjusį sekmadienį Lietuvos vyskupijose iškilmingai pradėtas sinodinis kelias.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas vaizdo žinioje pavadino sinodą „ypatingu teologiniu procesu“ po Vatikano II Susirinkimo ir pabrėžė, kad pradedamoje sinodo kelionėje visi kviečiami dalyvauti. „Tai pasidalijimas, ėjimas kartu ir atradimas, ką reiškia mums šiandien būti Bažnyčia ir kur Šventoji Dvasia mus veda. <...> Tai sugebėjimas įsiklausyti ir išgirsti, kaip Šventoji Dvasia kalba per kitus žmones“, – sakė ganytojas.

Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius iškilmingas sinodinio kelio pradžios  Mišias aukojo Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijoje. Pamaldų pradžioje buvo giedamas himnas į Šventąją Dvasią, o vyskupo įžangos žodyje buvo kviečiama visiems jungtis į Bažnyčios atnaujinimo procesą.

Sinodinio kelio pradžios proga Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo katedroje buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios, kurioms vadovavo vysk. Rimantas Norvila. Homilijoje vyskupas sakė, kad Sinodas nėra nauja Bažnyčios praktika: popiežius Pranciškus nusprendė ja pasinaudoti ir kviečia visą Bažnyčią jungtis į sinodinį apmąstymų kelią kalbantis, meldžiantis, prašant Šventosios Dvasios įžvalgos.

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje sinodinis kelias pradėtas iškilmingomis Mišiomis, kurioms vadovavo vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Po Mišių ganytojas susirinkusiems pristatė Panevėžio vyskupijos sinodinio kelio koordinatorių kun. Gediminą Jankūną, o jis pristatė vyskupijos dekanatų atstovus.

Kauno arkikatedroje susirinkusiems tikintiesiems arkivyskupas Kęstutis Kėvalas sakė: „Visi esame siunčiami į piligriminį sinodinį kelią kaip misionieriška Bažnyčia. Šio sinodinio kelio eigoje mus lydės labai svarbūs žodžiai: bendrystė, dalyvavimas ir misija“.

Trečiadienį vykusiame Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkime arkivyskupas Kęstutis Kėvalas atkreipė kunigų dėmesį, jog būtina į Sinodinį kelią įtraukti pasauliečius; kartu drąsino sakydamas, jog pamažu slopsta pasipriešinimas, kuris iš pradžių lydėjo sužadėtinių rengimą, ALFA kursą, sakramentams besirengiančių vaikų tėvų katechezes. Tokie pasauliečiai neretai tampa net artimiausiais klebonų bendradarbiais, pastoracijos tarybų nariais. Pasak ganytojo, vertingiausias sinodinio kelio vaisius bus kalbėjimosi įgūdis, pakviečiant ir užkalbinant taip pat nuo Bažnyčios nutolusius žmones. Buvo pristatyta sinodo diecezinė grupė, kurią sudaro 24 asmenys.

Visuotinėje Bažnyčioje švenčiamo Misijų sekmadienio proga Mišios per LRT Plius televiziją ir Marijos radiją transliuotos iš Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos. Mišias aukojo Nacionalinis misijų direktorius kun. Alessandro Barelli SDB kartu su kitais Lietuvoje dirbančiais saleziečiais misionieriais.

Iki spalio – misijų mėnesio pabaigos tęsiasi vaikų religinės giesmės konkursas „Giedu meilę Viešpačiui“. Apie misijų tarnystes Marijos radijo laidoje „Ganytojo žodis“ pasakojo Nacionalinis misijų direktorius kun. Alessandro Barelli SDB. Marijos radijo laidoje „Tikėjimas ir kultūra“ apie kunigus misionierius pasakojo kunigas jėzuitas Antanas Saulaitis SJ.

Dvi dienas trukusi Lenkijos prezidento Andrzej Duda vizito Lietuvoje programa baigta iškilmingomis Mišiomis Vilniaus arkikatedroje minint 230 metų nuo Abiejų Tautų Respublikos Tarpusavio įžado. Mišių homilijoje arkivyskupas Gintaras Grušas kalbėjo apie valdymo tarnystę, Viešpaties patikėtą šalių vadovams, dvasininkams, taip pat šeimų tėvams ar globėjams: per Adomą kiekvienam žmogui suteikta teisė ir pareiga tvarkyti ir valdyti jam patikėtą pasaulį. Ganytojas pabrėžė: „Negalime eiti per šį gyvenimą vien kaip solistai, bet turime išmokti dirbti kartu įvairiose srityse, siekdami bendro gėrio savo šalyse, Europoje ir visame pasaulyje. Tiek dabartinė pandemija, tiek klimato kaitos iššūkiai primena, kad Dievo mums patikėti bendrieji namai reikalauja glaudaus bendradarbiavimo – tik tada jie bus sėkmingi“. Arkivyskupas priminė, kad istorinė abiejų tautų bendrystės dovana, taip pat platesnė Europos tautų bendrystė reikalauja ištikimybės Dievo nurodytam keliui. „Ir tolesniame mūsų tautų kelyje mums reikės Dievo pagalbos atpažinti tiesą ir turėti drąsos ja gyventi. Tiesą apie žmogų, jam Dievo suteiktą orumą ir kiekvienos gyvybės vertę, tiesą apie šeimą kaip visuomenės pamatą, tiesą apie žmonių tarpusavio santykius – kad kiekvienas žmogus yra mano artimas, kurį esu pašauktas mylėti“. Vilniaus arkivyskupas kvietė prašyti šventojo Kazimiero užtarimo: jis nepasidavė savo meto nukrypimams ar neteisingiems galingųjų sumanymams, bet išliko Dievo kelyje, Tiesos kelyje, atrasdamas Dievo paveikslo atspindį kiekviename, net pačiame vargingiausiame žmoguje.

Praėjusį šeštadienį Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys šventė 103-ąsias Kongregacijos įsteigimo metines. Šv. Mišiose Marijampolės Ark. Mykolo bazilikos Pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje seserys dėkojo Viešpačiui už vienuoliją ir visus tuos, kurie dalinasi su seserimis malda ir tarnyste, tuo pačiu meldėsi už savo naują vyriausiąją vadovę s. Jolitą M. Agnietę Matulaitytę.

Praėjusį savaitgalį Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai susirinko į rekolekcijas Liškiavoje. Ypatinga pandeminė situacija pusantrų metų iš mokytojų buvo atėmusi galimybę „gyvai“ jose dalyvauti. Rekolekcijas tema „Dievo dovanos“ vedė Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ kapelionas mons. Žydrūnas Vabuolas.

Šeštadienį Vilniaus Kalvarijų – Šventojo Kryžiaus bažnyčioje vyko jungtinis bendruomenių šlovinimo ir maldos vakaras.

Druskininkų parapijos Šv. Augustino religijos centre tęsiamas paskaitų ciklas. Penktadienį vyko dr. Ingridos Gudauskienės paskaita „Šventojo Rašto studijos“.

„Gimtasis Rokiškis“ praneša apie kunigo ir poeto Antano Strazdo muziejų Kamajuose. Miestelio centre jam pastatytas paminklas ir jo vardu pavadinta aikštė ir gimnazija. Antrą spalio šeštadienį per tradicinę šventę „Kuc kuc Kamajuos“ duris atvėrė Kamajų miestelio istorijos ir kunigo A. Strazdo muziejus. Muziejus įrengtas Kamajų bažnyčios šventoriuje. Muziejui pritaikyta nedidukė koplyčia.

Ateinančiais metais pal. Mykolo Sopočkos hospisas minės įkūrimo dešimtmetį. Ta proga hospiso savanoriai dešimtyje vietų, susijusių su pal. kun. Mykolo Sopočkos gyvenimu, pasodino geltonųjų narcizų, simbolizuojančių solidarumą ligoniais.

„Bernardinai.lt“ publikacijoje pranešama, kad Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetas kviečia 10–12 klasių moksleivius dalyvauti rašinio konkurse „Religija ir mokslas: ar jie suderinami?“ Konkurso iniciatorė ir organizatorė dr. Rasa Giniūnaitė, įgijusi matematinės biologijos daktaro laipsnį Oksfordo universitete, šiuo metu dirba Vilniaus ir Kauno universitetuose, taip pat vykdo projektą, skirtą skatinti moksleivius domėtis religijos ir mokslo sąsajomis.

Kastantas Lukėnas

2021 spalio 24, 17:05