Paieška

Jorge Liberato Urosa Savino Jorge Liberato Urosa Savino 

Mirė kardinolas Jorge Liberato Urosa Savino. Popiežiaus užuojauta

79 metų amžiaus kardinolas Jorge Liberato Urosa Savino, Venesuelos sostinės Karakaso arkivyskupas emeritas, mirė ketvirtadienį, rugsėjo 23 dieną, nuo COVID-19.

Karakaso apaštališkasis administratorius kardinolas Baltazaras Porras Cardozo paskelbė devynių dienų gedulą Karakaso arkivyskupijos teritorijoje. Dekretu jis pranešė, kad, vykdant pandemijos protokolo reikalavimus, į Karakaso Šv. Onos katedrą perkelti velionio palaikai bus palaidoti šventovės kriptoje ketvirtadienį, rugsėjo 24 d. Kardinolas Jorge Liberato Urosa Savino bus palaidotas Švč. M. Marijos del Pilar katedros koplyčioje.

Dekrete taip pat nurodyta aukoti gedulingas Mišias devynias dienas arkivyskupijos parapijose, šventovėse ir koplyčiose, tris dienas skambinti jų varpais, ypač vidudienį, kai kalbama „Viešpaties angelo“ malda.

Kardinolas Jorge Liberato Urosa Savino 54 metus su didžiu pasiaukojimu ir apaštaliniu uolumu tarnavo gimtajai Karakaso arkivyskupijai kaip jos kunigas, vyskupas augzilijaras ir kapitulos dekanas, vėliau buvo Valensijos arkivyskupas ir penkioliktasis Karakaso arkivyskupas metropolitas, taip pat Santa Maria al Monte titulo kardinolas Romoje. Velionis buvo vienas iš kardinolų elektorių, kurių skaičius dabar sumažėjo iki 121, 2013 metais dalyvavo jo bendravardį Jorge Mario Bergolio popiežiumi Pranciškumi išrinkusioje konklavoje.

Kai kardinolui rugpjūčio 28 dieną sukako 79 metai, jis jau sirgo COVID-19, buvo gydomas Karakaso poliklinikos reanimacinėje palatoje. Iki pat mirties liudijo artumą su kenčiančiais Venesuelos gyventojais, už visuomenės gerovę atsakingus pareigūnus kvietė darbuotis bendromis pastangomis, kad būtų išspręsta vidaus krizė. Velionis nenuilstamai ragino socialinės, ekonominės ir politinės krizės ištikto krašto gyventojus paaukoti asmeninius ir grupių interesus vardan bendrojo gėrio, gynė visų teises, ragino padėti kenčiantiems, ypač vargšams, ir taikiai išspręsti rimtus vidaus nesutarimus, ypač karštai kvietė kurti vienybę valstybėje ir Bažnyčioje. Prieš mirtį buvo paskelbtas kardinolo testamentinis kreipimasis, kuriame jis išsakė meilę Dievui, Bažnyčiai ir Venesuelos tautai. Kreipimesi prašydamas jam suteikti paskutiniuosius sakramentus, kardinolas Jorge Liberato Urosa Savino prašė Dievą laiminti Bažnyčią Venesueloje, kad ji visuomet būtų vieninga.

Popiežius Pranciškus pareiškė užuojautą dėl Karakaso arkivyskupo emerito mirties dabartiniam arkivyskupijos administratoriui, kardinolui Baltazarasui Porras Cardozo, ir per jį velionio artimiesiems. Prisiminęs kardinolo ilgametę tarnystę Dievui ir Bažnyčiai, popiežius meldė Viešpatį, kad suteiktų velioniui kardinolas Jorge Liberato Urosa Savino nepraeinančios šlovės vainiką. (SAK / Vatican News)

2021 rugsėjo 24, 11:36