Paieška

Pašvęstieji rengiasi Vyskupų sinodui

Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos sekretorius arkivyskupas José Rodríguez Carballo ragina visų vienuolijų narius įsitraukti į pasirengimus būsimajam Vyskupų sinodui. Ragindamas pašvęstuosius asmenis kuo aktyviau dalyvauti Sinodo kelionėje, jis pabrėžia, kad dalijimasis savo charizma ir jos liudijimas visada praturtina bendruomenę, kurioje pašvęstieji gyvena ir vykdo savo pašaukimą.

Prieš spalio mėnesį prasidedantį pasirengimo Sinodui procesą Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacijos sekretorius parašė laišką viso pasaulio pašvęstiesiems asmenims, kuriame primena, kad prasidedantis pasirengimo Sinodui procesas yra bendras kelias, kuriame kiekvienas gali kuo nors būti naudingas kitiems ir pats gali ko nors išmokti. „Tai laikas, kai klausomės, ką Šventoji Dvasia nori pasakyti Bažnyčiai ir ko Dievas nori iš mūsų trečiajame tūkstantmetyje.“ Arkivyskupas J. Rodríguez Carballo rašo, kad tam reikia darnaus bendradarbiavimo. „Tegul niekas nesijaučia išstumtas iš šios bažnytinės kelionės“, – rašo arkivyskupas, pabrėždamas, kad kiekviena pašvęstojo gyvenimo forma gali kažkuo prisidėti prie būsimo Vyskupų sinodo. Jis pamini tiek aktyvias apaštališkąsias, tiek kontempliatyvias vienuolių kongregacijas, eremitus, pašvęstąsias mergeles ir naujų apaštališkojo gyvenimo draugijų narius. Arkivyskupas J. Rodríguez Carballo ragina visus pašvęstuosius asmenis drąsiai ir kūrybingai dalyvauti kiekviename Sinodo kelionės etape. Savo laišką jis baigia primindamas maldos svarbą. Kad sinodinė Bažnyčia neliktų tik miražas, bet taptų įgyvendinta svajone, būtina kartu svajoti ir kartu veikti, bet visų pirma kartu melstis.

Popiežiaus Pranciškaus sprendimu, būsimasis Vyskupų sinodas bus ne vienkartinis renginys, bet procesas. Sinodo procesą popiežius oficialiai pradės spalio 9–10 d. Romoje, o  spalio 17 d. jis prasidės vietinėse bažnyčiose. Pirmasis, vyskupijų mastu vyksiantis pasirengimų etapas – atsiklausti Dievo tautos nuomonės. Šis konsultacijų etapas turi būti užbaigtas iki 2022 m. balandžio mėnesio. 2022 m. spalį prasidės naujas, iki 2023 m. kovo mėnesio truksiantis kontinentinio masto konsultacijų etapas. Pati Sinodo asamblėja vyks Vatikane 2023 m. spalį. (JM / Vatican News)

2021 rugpjūčio 10, 14:55