Paieška

Kazanės Dievo Motina Kazanės Dievo Motina 

Kazanės Dievo Motinos ikona sugrįžo į katedrą

Paveikslas, kurį 2004 metais Rusijai padovanojo popiežius šv. Jonas Paulius II, liepos 21 d. perkeltas į konsekruotą naująją Kazanės Dievo Motinos katedrą Totorijos Respublikos sostinėje Rusijoje.

„Romos vyskupas prie šios šventos ikonos meldėsi už visų krikščionių vienybę“, – 2004 m. parašė Jonas Paulius II laiške Aleksijui II, Maskvos patriarchui, pristatydamas ikonos perdavimo delegaciją, sudarytą Kazanės Dievo Motinos ikonos sugrįžimo į tėvynę proga.

Ikona išgarsėjo kaip stebuklinga XVI amžiuje, kai buvo surasta Kazanėje pagal nepilnametės merginos regėjimus. Kazanė tapo svarbiu ortodoksų dvasingumo centru, Kazanės Marijos atvaizdas paplito visose Rusijos cerkvėse, liepos 21-oji – Kazanės Marijos ikonos suradimo data – įrašyta į Rusijos Ortodoksų Bažnyčios liturginį kalendorių.

XX amžiuje ikoną ir jos garbei įkurtą  Švč. M. Marijos užmigimo vienuolyną lydėjo nelaimės. Autentiškas originalus paveikslas prapuolė, galbūt buvo pavogtas ar net sudegintas – ligi šiol jis laikomas dingusiu be žinios, – o 1932 m. vienuolyno katedra komunistų valdžios įsakymu buvo susprogdinta. Jos vietoje pastatytas tabako fabrikas.

Kazanės Marijos ikona, po kelių dešimtmečių nuo dingimo, nežinomais keliais atsirado Varšuvoje. Čia ją nupirkęs turtingas britas. Jis paveikslą išsigabeno į Londoną. Po to ikona ėjusi iš rankų į rankas ir galiausiai 1960 metais atsiradusi Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1964 m. ikona buvo išstatyta Pasaulinėje parodoje Niujorke. Vėliau grupė katalikų, Fatimos Mergelės Marijos garbintojų, paveikslą nupirko ir 1970 m. padovanojo Fatimos šventovei, kur ji buvo saugoma 23 metus. Prieš nuperkant ikoną ir perduodant Portugalijos katalikų šventovei, buvo atsiklausta Amerikos rusų ortodoksų vyskupo ir jis neprieštaravęs. 1993 metais ikona padovanota popiežiui šv. Jonui Pauliui II per jo apsilankymą Fatimoje. Popiežius ikoną parsivežė į Romą, nuo tada laikė savo bute apaštališkuosiuose rūmuose Vatikane, tačiau nuolat svajojo ją sugražinti Rusijos ortodoksams.


Popiežiaus Vatikane saugotą ikoną ištyrusi mišri Rusijos ir Vatikano ekspertų komisija nustatė, kad Vatikane saugota ikona yra kopija, tačiau labai sena, tapyta ant liepos lentų ne tryliktame amžiuje, kaip turėtų būti tapytas Kazanės ikonos originalas, bet vėliau. Ekspertai, taip pat ir Maskvos patriarchato deleguoti rusai specialistai, patvirtino, jog ir ši vėlyvesnė Kazanės Dievo Motinos ikona yra tapyta Rusijoje ir pagal tam tikrus pėdsakus nustatė, jog ji yra buvusi liturginio kulto objektas.

Popiežius Jonas Paulius II norėjo Kazanės Dievo Motinos paveikslą asmeniškai nuvežti į Rusiją ir padovanoti Rusijos Ortodoksų Bažnyčiai, tačiau įvairios kliūtys stabdė šią popiežiaus iniciatyvą. 2000 metais Vatikane lankęsis Kazanės meras išsakė pageidavimą, kad ikona būtų sugražinta 2005 metais švęsto Kazanės įkūrimo tūkstantmečio jubiliejaus proga.

2003 m. popiežius Jonas Paulius II parodė Kazanės Marijos ikoną jį Vatikane aplankiusiam Rusijos Federacijos prezidentui V. Putinui ir padovanojo kopiją.

2004 metais popiežius Jonas Paulius II vadovavo Kazanės Marijos ikonos perdavimo iškilmei Vatikane. Perdavimo apeigos vyko dviem etapais: pirmasis surengtas rugpjūčio 25 d. audiencijų salėje Vatikane, rugpjūčio 26-ąją Kazanės Marijos ikona buvo išstatyta Šv. Petro bazilikoje ir antrasis – Maskvoje rugpjūčio 28-ąją Kremliaus Marijos Užmigimo katedroje, kurioje popiežiaus delegacija jo vardu ikoną perdavė Aleksijui II, o per jį – visai Rusijos Ortodoksų bažnyčiai.

2005 m. liepos 21-ąją patriarchas Aleksijus II ikoną perdavė Kazanės miestui įkūrimo 1000 metų sukakties proga. Nuo tada „Vatikano ikona“ saugota Kazanės ortodoksų Kryžiaus atradimo, vienintelėje nesugriautoje buvusio Dievo Motinos vienuolyno komplekso bažnyčioje.

2015 m. Kazanės miestas pradėjo Dievo Motinos katedros atstatymo darbus išsprogdintos šventovės vietoje. Katedros kertinį akmenį 2016 metais palaimino Maskvos patriarchas Kirilas, kuris liepos 21 dieną konsekravo naująją katedrą.

Prieš konsekravimo apeigas procesijoje iš Kryžiaus atradimo bažnyčios atnešta popiežiaus šv. Jono Paulius II padovanota ikona įkelta į jai skirtą nuolatinę garbinimo vietą katedros dešiniojo altoriaus ikonostase.

Popiežius Jonas Paulius II 2004 m.  laiške kreipdamasis į Maskvos patriarchą Aleksijų II priminė, kad ilgus metus trukusioje ikonos piligrimystėje Kazanės Dievo Motiną vien Dievo apvaizdai žinomu būdu vienijo prie savęs kitų pasaulio kraštų ortodoksus tikinčiuosius, taip ir jų brolius katalikus, kurie visi karštai meldėsi už Marijos globojamą Rusijos Bažnyčią ir tautą.

„Romos vyskupas prie šios ikonos meldė Dievą, kad kuo greičiau ateitų ta diena, kai mes vėl būsime susivieniję ir drauge duosime pasauliui vienybės liudijimą. Malda aš vienijuosi su tavimi, brangusis broli, su visais rusų Ortodoksų Bažnyčios vyskupais, su kunigais, vienuoliais ir vienuolėmis, su visa Rusijos žemėje gyvenančia Dievo tauta. Su manimi taip pat vienijasi visi Katalikų Bažnyčios vaikai, gerbiantys ir mylintys Dievo Motiną. Ši mums visiems bendra meilė tepadeda mums būti ištikimais Kristaus mokiniais“, – parašė popiežius šv. Jonas Paulius II. (SAK / Vatican News)

2021 liepos 22, 11:44