Paieška

Seniausias relikvijorius Lietuvoje – kankinio vyskupo šv. Stanislovo ranka Seniausias relikvijorius Lietuvoje – kankinio vyskupo šv. Stanislovo ranka 

Savaitė Lietuvoje – spaudos apžvalga (birželio 26 d.)

Šv. Jono Krikštytojo iškilmė šiemet ypatingai atšvęsta Vilniuje: Vilniaus arkikatedroje atvertos 70 metų buvusios uždarytos, o dabar naujai įrengtos koplyčios. Į Vilniaus arkikatedrą iš muziejų fondų grąžinamos buvusios nusavintos vertybės. Koplyčių atvėrimo proga Mišias aukojo apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petar Antun Rajič, koncelebravo arkivyskupas Gintaras Grušas.

Viena iš naujai atvertųjų, Šv. Stanislovo koplyčia dedikuota Katedros tituliniam šventajam vyskupui. Nuo šiol į šią koplyčią perkeltas vertingiausia Vilniaus katedros brangenybė, Lietuvoje seniausias relikvijorius „Šv. Stanislovo ranka“. Dievo Gailestingumo (buvusioje Kęsgailų) koplyčioje gerbiamos trijų Gailestingumo apaštalų – šv. Jono Pauliaus II, šv. Faustinos ir pal. kun. Mykolo Sopočkos relikvijos. Turino drobulės koplyčioje galima pasimelsti prie Turino drobulės reprodukcijos ir Gvadalupės Švč. M. Marijos paveikslo. Po metus trukusių kupolo restauravimo darbų atverta taip pat Šv. Vladislovo koplyčia. Bažnytinio paveldo muziejus rengia ekskursijas norintiems apžiūrėti Vilniaus arkikatedros koplyčias.

Šv. Jono Krikštytojo iškilmės homilijoje apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Petar Antun Rajič kvietė žvelgti į drąsinantį Jono Krikštytojo pavyzdį, kad įvykdytume visa tai, ko Dievas prašo iš mūsų šiame gyvenime. „Šiandien katalikai visame pasaulyje dažnai turi plaukti prieš srovę ir visada skelbti tiesą priešiškoms masėms, kaip tai darė Jonas Krikštytojas. Šis laikmetis yra negailestingas žmonėms, kurie yra teisingi, darbštūs ir blaivaus mąstymo. Tačiau tai yra ir pasipriešinimo bei liudijimo laikas. Nuo kiekvieno iš mūsų priklauso, ar norime būti masės dalimi, ar nepriklausomi, turintys savo identitetą ir nuomonę, išliekantys nuosekliais krikščionimis, kurie siekiame vien Dievo garbės visų žmonių labui“, – sakė apaštališkasis nuncijus.

Šv. Jono Krikštytojo iškilmė ypatingai minima šio šventojo globai pavestoje Kauno arkivyskupijoje, čia kasmet švenčiama Arkivyskupijos diena, šia proga apdovanojimais pagerbiami dvasininkai bei pasauliečiai. Šiemet per Velykas arkivyskupija minėjo 95-ąsias įkūrimo metines. Prieš metus Kauno arkikatedroje vyko arkivyskupo Kęstučio Kėvalo ingresas. Nuo pirmadienio arkivyskupijos Globėjo dienai skirti renginiai prasidėjo kviečiant „Įsiklausyti, melstis ir švęsti“. „Įsiklausyti“ į popiežiaus Pranciškaus žinią buvo kviečiama Senamiesčio kiemelyje vykusiuose pokalbių susitikimuose: buvo aptarti popiežiaus dokumentai Amoris laetitia ir Fratelli tutti – juos pristatė arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ ir diak. Benas Ulevičius. Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje ir Kauno arkikatedroje vyko šlovinimo vakarai buvo meldžiamasi už arkivyskupiją.

Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmės proga švęstoje Eucharistijoje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas sveikino Arkivyskupijos dieną švenčiančius dvasininkus, vienuolius bei vienuoles, sielovados institucijų darbuotojus ir parapijų atstovus. Homilijoje ganytojas kvietė kaip dovaną priimti šv. Jono Krikštytojo įkvepiantį drąsaus liudijimo pavyzdį ir būti Dievo malonių nešėjais savo Tėvynėje: reikia liudyti tiesos žodį ginant gyvybę ir šeimos sampratą; tiesos žodis ne visada patogus, dėl jo sulaukiama pasmerkimo ar paniekinimų. Ganytojas taip pat vardino jubiliejines sukaktis, susijusias su Kauno arkivyskupija ir jos istorine pirmtake, Žemaičių vyskupija, primindamas taip pat pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio indėlį kuriant Lietuvos bažnytinę provinciją ir Palaimintojo gimimo 150 metų jubiliejų. Kauno arkivyskupas baigė homiliją apgailestaudamas dėl mažėjančių pašaukimų į dvasinę tarnystę ir įsijungti į Kauno arkivyskupijoje prasidedantį Maldos už pašaukimus mėnesį. Šiai iniciatyvai parengtos skrajutės su maldos tekstu, kviečiama melstis iki liepos 25-osios, Švč. M. Marijos tėvų, šventųjų Joakimo ir Onos minėjimo.

Vilkaviškio vyskupijoje, Budavonės miške paminėtos trijų vyskupijos kunigų žūties 80-osios metinės. Į XX amžiaus tikėjimo kankinių sąrašą įtraukti kunigai Justinas Dabrila, Vaclovas Balsys ir Jonas Petrika buvo sovietų kariškių nukankinti pirmąją prasidėjusio karo dieną. Pagal tradiciją prie paminklo, pastatyto nužudymo vietoje, aukojamos šv. Mišios. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila homilijoje kvietė prisimenant kentėjusius per sovietinę okupaciją, ir matant visokias blogio apraiškas mūsų dienomis, nepasiduoti blogiui ir neapykantai. Ganytojas priminė ir kitą to paties laikotarpio auką, neseniai pagerbtą ir perlaidotą Dievo tarnaitę Eleną Spirgevičiūtę.

Trečiadienį Gargžduose vyko pirmoji „Atminties kelio“ eisena, skirta paminėti 80-ąsias Holokausto pradžios Lietuvoje metines.

Sekmadienį Kryžių šventovėje švęsti šventųjų Petro ir Pauliaus atlaidai, vyko Šeimos metams skirta programa.

Šeštadienį iš Šiluvos piligrimų centro sklido vilties žinia valgymo sutrikimų varginamiems žmonėms. Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį Šiluvos šventovėje vykstančius Ligonių dienos renginius siekiama plėtoti įvairiais formatais.

Praėjusį sekmadienį minėta Tarptautinė pabėgėlių diena. Visuomenėje suintensyvėjus diskusijoms dėl migrantų priėmimo „Bernardinai.lt“ dienraštyje pakalbintos Vilniaus arkivyskupijos Caritas Užsieniečių integracijos programos darbuotojos. Pokalbyje svarstoma apie visuomenėje, taip pat tarp tikinčiųjų vyraujančius migrantų vertinimo stereotipus, džiaugiamasi tinkama Bažnyčios hierarchų pozicija.

Aštuonerius metus kiekvieną vasarą šimtus žmonių sukviečia t. Stanislovo atminimui skirtas Paberžės muzikos festivalis – jo meno vadovas yra solistas Liudas Mikalauskas. Sekmadienį Paberžės bažnyčios šventoriuje vyko pirmasis festivalio koncertas.

Baigiantis akademiniams metams jaunuoliams tenka daryti svarbius gyvenimo pasirinkimus. Saulena Žiugždaitė „Bernardinai.lt“ straipsnyje pašaukimo pasirinkimo klausimais kalbina sielovadininkus: jėzuitą kun. Eugenijų Puzynią SJ ir asumpcionistę ses. Danguolę Gervytę RA. Pokalbyje plačiau pasakojama apie vieną iš Bažnyčios siūlomų programų pašaukimui tirti –Samuelio grupę.

Kastantas Lukėnas

 

2021 birželio 26, 09:16