Paieška

Palaimintasis Teofilius Matulionis Palaimintasis Teofilius Matulionis 

Savaitė Lietuvoje – spaudos apžvalga (birželio 20 d.)

Prieš savaitę švenčiant palaimintojo Teofiliaus Matulionio liturginį minėjimą Kaišiadorių katedroje homiliją pasakė apaštalinis nuncijus arkivysk. Petar Antun Rajič.

Siedamas su liturgijos skaitiniu jis palygino palaimintąjį Teofilių su „sėkla pasodinta geroje Lietuvos žemėje, kuri davė gerą tikėjimo ir meilės darbų vaisių Baltijos regionui“. Nuncijus išskyrė keturis bendrus bruožus, būdingus Bažnyčios kankiniams ir pavyzdingai įgyvendintus pal. Teofiliaus gyvenime. „Pirmasis iš jų yra tikra dvasios laisvė. Kaip Kristaus sekėjas ir mokinys, jis laisvai ir noriai atsisakė visko, net savo paties gyvenimo, kad išliktų ištikimas Kristui, vieninteliam tikro gyvenimo ir autentiškos žmogaus laisvės Mokytojui“. Antruoju bruožu ganytojas paminėjo tvirtą ir tyrą tikėjimą: „Tik tas žmogus, kuris iš tiesų sutiko Dievą ir gyvena tikėjimu, gali liudyti Kristų“. Trečiasis tikro kankinio ar liudytojo bruožas Teofiliaus Matulionio gyvenime yra tai, jog jis drąsiai ištvėrė gyvenimo nelaimes. Nuncijus pažymėjo, kad krikščionių persekiojimai nesibaigė – jie tęsėsi per visą žmonijos istoriją iki  šiandien. Galiausiai, kaip ir visi Bažnyčios šventieji ir kankiniai, palaimintasis Teofilius Matulionis atsilaikė prieš kūno silpnumą ir pasaulio viliones. Šios dorybės yra visiškai priešingos modernaus pasaulio mentalitetui, kuris siekia išaukštinti kūną ir materiją iki tikros stabmeldystės, priešingos Dievo planui žmonijai ir pasauliui.

Apaštalinis nuncijus kvietė mokytis iš pal. Teofiliaus pavyzdžio šiandienos gyvenime. Pasak jo, didingumas pasiekiamas tarnaujant: „Visada yra geriau perdegti darant gera, nei surūdyti nieko neveikiant“. Nuncijus baigė homiliją pažymėdamas: „Šiandien Dievui ne tiek reikia kankinių, kurie norėtų mirti už jį, kiek žmonių, kurie norėtų gyventi dėl Jo pasaulyje, kuris sparčiai tampa bedieviu ir sekuliariu. Viešpačiui reikia nematomų ir ilgalaikių vertybių – Dievo meilės, šeimos, meilės žmonijai ir sveiko patriotizmo liudytojų, kurie suteikia gyvenimui reikšmę, ilgalaikį džiaugsmą, bei atveria mums kelią į dangų“.

Pirmadienį Lukiškių aikštėje vykusiame Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido dienų minėjime kalbą pasakęs Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas priminė prieš trejus metus apsilankiusio popiežiaus Pranciškaus žodžius, kuriais jis palygino lietuvių tautos išgyventą skausmą, žiaurumus ir beprasmybę su Didžiojo penktadienio patirtimi. Arkivyskupas kvietė anuometiniuose birželio įvykiuose rasti drąsos ryžtingai įsipareigoti dabarčiai ir ateičiai: neprisitaikyti prie supaprastintų šio laiko mados šūkių ir bet kokių bandymų sumenkinti ir atimti iš bet kurio asmens Dievo duotą orumą. Ganytojas citavo popiežiaus Pranciškaus paraginimą Lietuvai „būti vilties švyturiu“ – „Kad būtų veiklios atminties žemė, atnaujinanti įsipareigojimą kovai prieš bet kokią neteisybę. Skatinanti kūrybinius siekius apginti visų žmonių, ypač bejėgių ir pažeidžiamų, teises. Ir kad būtų sutaikinimo ir skirtingumų harmonijos mokytoja“.

Pirmadienį Panevėžio katedroje, minint Dievo tarno kankinio Alfonso Lipniūno kunigystės šventimų 91-ąsias metines, vyko jo beatifikacijos bylos uždarymas vyskupijos lygmeniu. Šios iškilmės eiga išsamiai aprašyta ir iliustruota nuotraukomis Panevėžio vyskupijos svetainėje. Šventę sudarė kelios dalys: iškilmingas beatifikacinės bylos tribunolo posėdis, šv. Mišios, padėka bylos talkininkams ir maldos prie kun. A. Lipniūno kapo katedros šventoriuje. Šiai progai skirtą reportažą parengė Gerų naujienų televizija – jis pasiekiamas jutubo kanalu.

Vilniaus piligrimų centras parengė naujos ekskursijos programą Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno keliais po Vilnių. Kun. Alfonsas Lipniūnas Vilniuje praleido vos kelerius metus, ten patyrė tiek sovietinio, tiek nacistinio režimo prievartą.

Penktadienį Vilniaus arkikatedroje buvo meldžiamasi už Vilniaus arkivyskupą Julijoną Steponavičių minint jo mirties 30-metį.

Trėmimų ir pasipriešinimo temos plačiai nušviečiamos keliose laikraščio „XXI amžius“ publikacijose. Tarp jų šiame dvigubame laikraščio numeryje randame straipsnį apie tradicinį Gedulo ir vilties dienos minėjimą Staliorių koplyčioje (Šakių rajone). Šiemet čia kartu paminėta koplytėlės 170 metų sukaktis.

Panevėžio vyskupija praneša apie atnaujintą Velžio Švč. Jėzaus Širdies koplyčią, kur švęsti tituliniai atlaidai pašventintas naujas altorius, ambona ir tabernakulis.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba praneša apie naują gyvenimo puslapį Kulautuvos parapijoje: čia konsekruota nauja bažnyčia, atstatyta po gaisro prieš devynerius metus. Atstatymo darbai pradėti prieš trejus metus.

Lietuvą nudžiugino žinia apie prel. Visvaldo Kulboko nominavimą arkivyskupu ir reikšmingą paskyrimą diplomatinei tarnystei. Portalas „Laikmetis“ susisiekė su šiuo metu Afrikoje tarnaujančiu nominatu: jis yra nuncijaus Kenijoje ir Pietų Sudane patarėjas. Jis trumpai pakomentavo jo laukiančią atsakingą misiją Ukrainoje (citata): „ Ukraina, į kurią esu paskirtas nuncijumi, yra man pažįstama ir mylima šalis. Ir šiuo paskyrimu aš džiaugiuosi. Tai man tikrai brangi šalis, kurioje tarnaudamas tikiuosi sudėti visą širdį ir maldą“. Pažymima, kad arkivyskupas nominatas taps šiuo metu jauniausiu reziduojančiu konkrečioje šalyje apaštaliniu nuncijumi.

Birželio 13-ąją Vilkaviškio katedroje sumos Mišiomis minėta vyskupijos globėjo šv. Antano šventė.

Šiaulių vyskupija kviečia į kultūros renginius – koncertų ciklą „Muzikinės bažnyčių naktys Šiaulių rajone“ ir paskaitų-koncertų ciklą „Kantičkos lietuviškos“.

Portale „Respublika.lt“ kalbinamas pranciškonas Julius Sasnauskas OFM – pokalbis apie dabartines visuomenės susipriešinimo nuotaikas pakrypo prie atsiminimų apie disidentinio pasipriešinimo patirtis sovietmečiu ir palyginimo su Baltarusijos režimo agresija.

Nuo birželio vidurio „Bernardinai.lt“ vyr. redaktoriaus pareigas pradėjo eiti Giedrius Tamaševičius. Jis pakeitė laikinai redakcijai vadovavusį Simoną Bendžių, kuris lieka religijos temų redaktoriumi. G. Tamaševičius yra filologas, Vilniaus universiteto Skandinavistikos centro dėstytojas, Katalikų radijo „Mažoji studija“ bendradarbis, Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos narys.

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija (NŠTA) birželį įgyvendino jau seniau planuotą informacijos sklaidos priemonę – išleistas pirmas NŠTA naujienlaiškio numeris. Jame skelbiama medžiaga apie aktualijas, buvusius ir būsimus renginius, svarstomus įstatymų aktus, iniciatyvas, visuomenės diskusijas.

Kastantas Lukėnas

2021 birželio 20, 10:00