Paieška

Eritrėjos „Caritas“ vadovė: su Dievo išmintimi tarnauti visiems

Eritrėjietė vienuolė s. Tseghereda Yohannes pradėjo eiti Eritrėjos katalikų sekretoriato, vykdančio „Caritas“ funkcijas, generalinės sekretorės pareigas. Komboniečių misionierių kongregacijos vienuolė yra pirmoji moteris, išrinkta į šias pareigas Eritrėjoje.

Asmaros arkivyskupas Mengesteabas Tesfamariamas, Eritrėjos katalikų sekretoriato pirmininkas, per pareigų perdavimui skirtas Mišias birželio pradžioje įvardijo tris pagrindinius sekretoriato uždavinius: visuomet skleisti Kristaus šviesą ir meilę tautoje, klausytis Dievo Žodžio ir vykdyti jo valią, nieko nebijoti vardan tikėjimo.

Medicinos daktarė s. Tseghereda Yohannes, buvusi Eritrėjos katalikų universiteto studentų kapelionė ir dėstytoja, komboniečių provincijos patarėja, prašė Dievo jai suteikti išminties naujose pareigose.

Naujoji Eritrėjos katalikų sekretoriato generalinė sekretorė pareiškė Rytinės Afrikos vyskupų konferencijų asociacijai (AMECEA), jog ją visada žavėjo karaliaus Saliamono prašymas, kad Dievas jį apdovanotų ne turtais, ar galia, o išmintimi ir atpažinimo malone, kad deramai vadovautų Dievo tautai.

Ji sau prašė Dievą išminties, kad Eritrėjos katalikų sekretoriato narių ir darbuotojų komanda gerai vykdytų pareigas, tęstų Bažnyčios misiją, atsiliepdama į Dievo tautos poreikius. Vienuolė patikino, jog sieks Katalikų Bažnyčios vardu stiprinti visuomenę pastoraciniais, humanitariniais ir socialiniais veiksmais vardan visų krašto gyventojų gerovės, nepaisant jų etninės ir religinės kilmės ar amžiaus.

Paklausta, kaip išspręsti į akligatvį patekusį išsitęsusį konfliktą tarp Eritrėjos ir Etiopijos, s. Tseghereda apgailestavo, jog Eritrėjos ir Etiopijos konfliktas yra nesibaigianti problema. Eritrėjos vyskupai pasmerkė šį karą ir paprašė abiejų kraštų vyriausybių taikingai spręsti problemas. Be abejo, Eritrėjos katalikų sekretoriatas irgi stengsis ištirti ir nustatyti, kaip prisidėti prie abiejų kraštų gyventojų sutaikinimo, pasakė naujoji generalinė sekretorė. (SAK / Vatican News)

2021 birželio 15, 14:04