Paieška

Tadeuszas Kondrusiewiczius Tadeuszas Kondrusiewiczius 

Baltarusija. Arkivyskupo T. Kondrusiewicziaus padėka už kunigystės malonę

Tadeuszas Kondrusiewiczius, Minsko-Mogliavo arkivyskupas emeritas, pirmadienį, gegužės 31 d., Minsko katedroje iškilmingai šventė kunigystės keturiasdešimtąsias metines. 1981 metais Kaune kunigu įšventintas T. Kondrusiewiczius sukakties proga aukojo iškilmingas Mišias su apaštališkuoju nuncijumi, Baltarusijos vyskupų konferencijos pirmininku ir kitais Baltarusijos katalikų vyskupais ir kunigais. Iškilmės Mišias, kuriose dalyvavo pašvęstųjų ir tikinčiųjų atstovai transliavo catholic.by, Baltarusijos vyskupų konferencijos portalas.

Arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius vadovavo jubiliejaus Mišioms Minsko Švč. Marijos vardo katedroje. Šia proga prisiminta, jog jį 1981 metais gegužės 31 d. Vilniaus arkivyskupijos kunigu įšventino Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius arkivyskupas Liudas Povilonis. Su T. Kondrusiewicziumi šventimus 1981 m. priėmė iš viso dvylika diakonų.

Arkivyskupas dėkojo visiems jį lydėjusiems per keturis kunigystės dešimtmečius, visų pirma dėkojo savo tėvams už Dievo suteiktą gyvybės dovaną ir katalikišką ugdymą gūdžiu sovietmečio – kovingojo ateizmo – laikotarpiu, taip pat dvasininkams, padėjusiems atpažinti kunigystės pašaukimo kelią ir juo nueiti. Be to, Minsko ir Mogliavo arkivyskupas emeritas, buvęs Dievo Motinos Maskvoje arkivyskupas, dėkojo Bažnyčiai Lietuvoje, už jam suteiktą galimybę pasirengti kunigystei. T. Kondrusiewiczius buvo Tarpdiecezinės Kauno kunigų seminarijos studentas. Jis su padėka prisiminė tris popiežius – šv. Joną Paulių II, Benediktą XVI ir Pranciškų, jų rūpestį Bažnyčios gerove Baltarusijoje ir Rusijoje.    

Arkivyskupas T. Kondrusiewiczius prisiminė, kad jo kunigystės kelias prasidėjo Vilniuje, Šv. Teresės Avilietės bažnyčioje ir Aušros Vartų Marijos šventovėje.

„Būtent Gailestingumo Motinos atvaizdo akivaizdoje sėkmingai dirbančio, gerą karjerą numatančio inžinieriaus gyvenimo planai pasikeitė. Aušros Vartai tapo naujo gyvenimo kelio pradžia“, – dalijosi atsiminimais Minsko katedroje buvęs Minsko ir Mogliavo arkivyskupas. Jis pasakojo, kad vėliau kunigystės pašaukimo kelias jį nuvedė į pastoracinės tarnystės stotis Druskininkuose, Škaplieriaus Dievo Motinos parapijoje, ir Šventosios Dvasios bažnyčioje Vilniuje. Joje arkivyskupas tarnavo vietiniams ir iš skirtingų Sovietų Sąjungos vietovių atvykstantiems baltarusiams ir kitų tautybių katalikams, čia pasirengė būsimai ganytojo tarnystei Rusijoje ir Baltarusijoje.

1988 metais Tadeuszas Kondrusiewiczius paskirtas į Gardino pranciškonų Angelų Karalienės parapiją, vėliau į Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčią, kuri dabar yra Gardino vyskupo katedra. Gardine arkivyskupą pasitiko politinio atlydžio Sovietų Sąjungoje sužadintas vilties metas.

„Žmonės džiaugėsi pamatę naują kunigą Gardine, o man tai buvo malonė sugrįžti į gimtinę, kad kaip kunigas tarnaučiau žmonėms. Prasidėjo Bažnyčios atgimimas Baltarusijoje“, – prisiminė, arkivyskupas T. Kondrusiewiczius.

Pasak jo, skyrimas vyskupu 1989 metais jam buvo gyvenimo staigmena, suprato, kad Dievas jį skiria naujiems uždaviniams Rusijoje. Popiežius šv. Jonas Paulius II jį konsekravo vyskupu ir pasiuntė į Rusiją, kad „dvasiškai pakelčiau Bažnyčią šalyje, iš kurios Jėzus buvo ištremtas, kurioje jo nukryžiavimas tęsėsi per tris kartas“, sakė arkivyskupas. Vėliau, popiežiaus Benedikto XVI sprendimu jis vėl sugrįžo į Baltarusiją tęsti kunigo ir vyskupo gyvenimo kelionę.

„Dabar jau nebesu ordinaras, tačiau toliau esu vyskupas ir kunigas, trokštu toliau tarnauti Bažnyčiai ir žmonių išganymui“, – pasakė Minsko katedroje buvęs jos arkivyskupas.

Padėkos Mišias su arkivyskupu Tadeuszu Kondrusiewicziumi jo kunigystės jubiliejinės sukakties proga koncelebravo apaštališkasis nuncijus Baltarusijoje arkivyskupas Ante Jozič, Baltarusijos vyskupų konferencijos pirmininkas, Vitebsko vyskupas Olegas Butkevičius, Minsko-Mogliavo arkivyskupijos sede vacante apaštališkasis administratorius vyskupas Kazimierzas Wielikosielecas, Minsko-Mogliavo vyskupai augziliarai Jurijus Kasabuckis ir Aleksandras Jašeuskis ir Baltarusijos graikų apeigų katalikų apaštališkasis vizitatorius Jonas Gajekas.

Paskutiniuosius vyskupavimo Minske ir Mogiliove mėnesius arkivyskupas T. Kondrusiewiczius ne savo noru buvo sukliudytas pareigose – jam buvo laikinai draudžiama sugrįžti į Baltarusiją ir tęsti pastoraciją arkivyskupijoje. Galiausiai Baltarusiją valdantis režimas draudimą atšaukė ir arkivyskupas sugrįžo į namus 2020 metų pabaigoje. Šių metų sausio 3 dieną arkivyskupas T. Kondrusiewiczius atšventė savo 75-ąsias amžiaus metines ir tą pačią dieną, kaip numato Bažnyčios teisė, popiežius priėmė arkivyskupo atsistatydinimą. Perduodamas arkivyskupijos valdymą savo laikinajam įpėdiniui, T. Kondrusiewiczius patikino, jog lieka aktyvus bažnytinio gyvenimo dalyvis, kitais būdais dalyvaus Katalikų Bažnyčios Baltarusijoje gyvenime. (SAK / Vatican News)

2021 birželio 02, 12:33