Paieška

Savaitė Lietuvoje – spaudos apžvalga (gegužės 2 d.)

Lietuvos vyskupai kviečia į maldos tiltą už šeimas: per gegužines ir birželines pamaldas, ypač nuo pirmą gegužės sekmadienį minimos Motinos dienos iki Tėvo dienos birželį kviečiama įsitraukti į bendrą maldą, kuri tarsi tiltas sujungs tėvus ir vaikus bei stiprins šeimas. Siūloma melsti Šventosios Šeimos užtarimo (pagal „Amoris laetitia“), taip pat primenama „Malda už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą“.

Gegužės šeštadieniais iš Šiluvos šventovės komunikavimo kanalais vėl kviečiama jungtis į pokalbius „Marija – didžioji piligrimė“. Mergelės Marijos piligrimystė pažymėta nuolatinio ėjimo Dievo pašaukimo keliu – nuo kelionės pas Elzbietą iki kelionės į Egiptą, nuo Jėzaus gimimo iki Kanos vestuvių bei pirmojo stebuklo. Pirmasis pokalbis simboliškai vyko gegužės pirmąją, minint liturginę Šv. Juozapo Darbininko šventę. Pokalbių ciklą pradėjo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas tema „Kelias į susitikimą“. Motinos dienos išvakarėse vykusiame pokalbyje buvo pažymėtas Marijos Sutuoktinio šv. Juozapo vaidmuo, jo pasitikėjimas, palaikymas ir tyli malda.

Marijos garbei skirtą gegužės mėnesį Panevėžio vyskupija kviečia į 6 susitikimų kursą, skirtą labiau pažinti pamaldumą Mergelei Marijai, bei sekti Šv. Liudviku Marija Grinjonu Monfortiečiu bei pasiruošti pasiaukojimui mūsų dangiškajai Motinai.

Paskutinį balandžio ketvirtadienį vyko jau ketvirtasis susitikimas iš ciklo „Šv. Juozapo paslaptis“. Misionierius iš Airijos, kunigas redemptoristas Gerry Connor CSsR dalijosi tema „Juozapas  – periferijoje ar Dievo plano centre?“ Jutubo kanalu transliuojamus susitikimus rengia VDU ir Kauno arkivyskupijos sielovados komandos.

Praėjusį sekmadienį Kauno arkikatedroje minėtas bazilikos titulo suteikimo šiai šventovei šimtmetis. Ta proga surengtoje konferencijoje istorikė dr. Vaida Kamuntavičienė apžvelgė to meto aplinkybes ir titulavimo reikšmę. Pasak mokslininkės, Kauno Šv. Petro ir Povilo katedros paskelbimas mažąja bazilika buvo popiežiaus Benedikto XV dėmesio ženklas jaunai Lietuvos valstybei ir jos pagrindinei tuometinei šventovei Žemaičių (Kauno) katedrai. Katedros paskelbimą mažąja bazilika galima laikyti įžanga į Lietuvos bažnytinės provincijos sukūrimą 1926 m. balandžio 4 d. ir Lietuvos konkordato su Apaštalų Sostu pasirašymą 1927 m. liepos 27 d.

Gerojo Ganytojo sekmadienį Kauno arkikatedroje minėtas ne tik bazilikos titulo suteikimo šimtmetis, taip pat kunigystės penkiasdešimtmečio proga pasveikintas prel. prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, pažymėta jo ilgametė tarnystė seminarijoje, Katalikų teologijos fakultete, kitose bažnytinėse institucijose, o jubiliatas savo ruožtu dėkodamas kvietė jaunuolius atsiliepti į Viešpaties pašaukimą renkantis kunigystės kelią. „Bernardinai.lt“ dienraštyje pateikiamas prel. prof. V. S. Vaičiūnui skirtas VDU parengtas straipsnis.

Panevėžio vyskupija praneša, kad Gerojo Ganytojo sekmadienį Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje šios parapijos rezidentas kun. Antanas Zulonas šventė kunigystės šventimų 50 metų jubiliejų. Jubiliatui skirta plati publikacija laikraštyje „XXI amžius“. Joje taip pat minimi kiti prieš penkiasdešimt metų šventimus priėmę kunigai jubiliatai, tarp jų Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje dirbantis kun. Antanas Milašius.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje Rasa Baškienė publikacijoje „Kiekviena gyvybė svarbi“ reaguoja į nacionalinio transliuotojo portale paskelbtą abortą nureikšminantį ir pateisinantį straipsnį ir įspėja apie apie „slinktį mirties kultūros link“, nuosekliai vedančią į bandymus įteisinti eutanaziją. Autorė cituoja Pal. Mykolo Sopčkos hospiso kūrėją ses. Michaelą Rak ZSJM, kuri sako, kad per dvidešimtį jos darbo metų nė vienas ligonis neprašė nei spartinti, nei lėtinti mirties momento: „Kai žmogus nesijaučia paliktas be pagalbos – ypač psichologinės – jis niekad neprašys eutanazijos“.

Apie naują Lietuvos jėzuitų gyvenimo ir tarnystės etapą pasakojama naujame Centrinės Europos jėzuitų provincijos puslapyje. Svetainėje skelbiamas antradienį naujosios provincijos įkūrimo proga vykusio nuotolinio pokalbio apibendrinimas. Jame istorikas dr. Liudas Jovaiša priminė prieš keturis šimtmečius įkurtai pirmai savarankiškai Lietuvos jėzuitų provincijai būdingą daugiakalbystę ir „skirtybių vienybę“. T. Aldonas Gudaitis SJ, ketverius metus dalyvavęs provincijos steigimo grupėje, kalbėjo apie struktūrinių pokyčių priežastis: siekį atsiliepti į laiko ženklus, dirbti drauge, taip pat mažėjantį jėzuitų skaičių.

Apie Centrinės Europos jėzuitų provincijos globėją Šv. Petrą Kanizijų istorikas dr. Liudas Jovaiša rašė balandžio „Artumos“ straipsnyje.

Naujame gegužės „Artumos“ numeryje tradiciškai Marijai skirtas mėnuo pažymimas atsiliepiant į dangiškosios Motinos troškimą, kad užaugtume brandūs ir laisvi. Žurnale skelbiamais tekstais redaktorius diak. Darius Chmieliauskas kviečia pasvarstyti ypač apie krikščionių bendruomenės gebėjimą komunikuoti: Ar galime susikalbėti bažnytinėje aplinkoje? Ar kritika yra vilties ir meilės aktas?

Naujo „Saleziečių žinių“ numerio Redakcijos žodžio antraštė skelbia „Mes sužeisti, bet nenugalėti“: „Dabarties dienų ir darbų ritmą diktuoja pandemija, sunkumai, nuovargis, kartais – prasiveržiantis abejingumas. Tačiau Dievas mus lydi. Prisikėlusiu Kristumi grindžiamas tikėjimas yra saugus prieglobstis“, drąsinami „Saleziečių žinių“ bičiuliai.

Portale „Laikmetis“ skelbiamas VDU Katalikų teologijos fakulteto docentės dr. Linos Šulcienės atsakymas į LRT platformoje skelbtą MRU doc. dr. Povilo Aleksandravičiaus straipsnį, kuriame jis, remdamasis dominikono tomisto Adriano Oliva interpretacija, svarsto homoseksualumo ir jo santykio su žmogaus prigimtimi temą. Lina Šulcienė atskleidžia, kad Aleksandravičiaus pasitelkiama mokslinė argumentacija populiariai auditorijai skirtoje LRT platformoje tėra „dūmų uždanga“ proteguojant rengiamą partnerystės įstatymą. Kitoje portalo „Laikmetis“ publikacijoje pateikiamas verstinis autoritetingų dominikonų straipsnis, kuriuo kritikuojama minėta jų ordino brolio A. Oliva pateikiama Šv. Tomo Akviniečio mokymo interpretacija. 

„Bernardinai.lt“ dienraštyje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas dalijasi tekstu „Tėvo Žeraro atminimui“: Didžiąją savaitę pas Viešpatį iškeliavo brolis benediktinas tėvas Gerard de Martel OSB, gyvenęs Palendrių Šv. Benedikto vienuolyne. Jis buvo daugelio mylimas ir gerbiamas dvasios tėvas, lydėjęs ir Kauno arkivyskupą jo kunigystės ir vyskupo tarnystės kelyje. Pagal atsisveikinimo homiliją parengtame tekste dėkojama už tėvo Žeraro gyvenimu paliudytą nuolankią ištikimybę savo pašaukimui, jo džiaugsmą dėl atvykstančių svečių ir skonėjimąsi Šventojo Rašto įžvalgomis. Arkivyskupas prisimena dvasiniuose pokalbiuose dažnai skambėjusius viltingus padrąsinimus: „Pirmyn!“, „Drąsos!“, „Nauja pradžia!“

Kastantas Lukėnas

2021 gegužės 02, 11:59