Paieška

Savaitė Lietuvoje – spaudos apžvalga (balandžio 18 d.)

Šią savaitę plačiau paminėtos pal. Jurgio Matulaičio 150-osios gimimo metinės. Su šiuo „žmogumi pagal Dievo širdį“ ir jo įvairiopa veikla supažindina pal. Jurgio įkurtos Švenčiausios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos narės: „Bernardinai.lt“ tinklalaidėje ses. Viktorija Plečkaitytė MVS ir ses. Onutė Petraškaitė MVS pasakoja istoriją apie pal. J. Matulaitį, pavadintą „Įmanoma tai, kas neįmanoma“.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje paskelbti Palaimintojo laiško kun. Jonui Totoraičiui fragmentai. Šiame laiške tėvas Jurgis rašo apie savo kunigiškąjį pašaukimą, kylančius išbandymus tarnystėje ir visa nugalinčią Dievo meilę.

Irena Petraitienė straipsnyje „Tėvo Jurgio pamokos“ dalijasi jo amžininkų atsiminimais, taikliais pamokymais ir pavyzdžiais.

Pal. Jurgio Matulaičio 150-ųjų gimimo metinių proga LMA Vrublevskių bibliotekos virtualių parodų portale paskelbta paroda „Blogį įveik gerumu“: palaimintajam Jurgiui Matulaičiui – 150“. Parodoje eksponuojami LMA Vrublevskių bibliotekoje saugomi dokumentai.

Pal. Jurgio Matulaičio gimtadienio sukaktis sutapo su Šiluvoje kiekvieno mėnesio tryliktą dieną rengiamomis pamaldomis Marijos garbei. Vargdienių seserų vyresnioji ses. Viktorija Plečkaitytė MVS vedė katechezę apie drąsą ir retoriškai klausė: „Ar gali būti tinkamesnė vieta nei Šiluva švęsti tėvo Jurgio gimtadienį?“. Eucharistijoje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas kvietė melstis už pašaukimus, ypač per artėjančią Maldos už pašaukimus savaitę.

Balandžio „Artumoje“ skelbiamos iš pal. Jurgio Matulaičio rankraščio parengtos mintys „Prisikėlusio Kristaus laimė“.

Dievo Gailestingumo sekmadienį arkivyskupas Gintaras Grušas kalbėjo apie prisikėlusio Jėzaus dovanotą ramybę ir kvietė atnaujinti pasitikėjimą Juo. Ganytojas ragino pasimokyti iš pandemijos patirčių: higienos įpročiai teprimena būtinybę nuplauti sielą Sutaikinimo sakramentu; jis ragino prisidengti „dvasinėmis kaukėmis“, kad apsisaugotume nuo vaizdų ar užkrečiamų žodžių, suvaldytume liežuvį ir neužkrėstume kitų savo žodžiais. Pamoksle ganytojas pabrėžė pandemijos laikotarpiui būdingus gailestingumo darbus.

Portale „Laikmetis.lt“ atpasakojamas arkivyskupo Gintaro Grušo amerikiečių katalikų agentūros Catholic News Agency (CNA) publikuotas interviu Dievo Gailestingumo iškilmės proga. Jame pasakojama apie Dievo gailestingumo žinios sklaidą Vilniuje.

Dievo Gailestingumo šventovės feisbuko paskyroje skelbiami ir kiti Gailestingumo sekmadienio pamokslų vaizdo įrašai. Skelbiami taip pat per Gailestingumo savaitę vykusių paskaitų bei liudijimų vaizdo įrašai.

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras bendradarbiaudamas su Dievo Gailestingumo šventove surengė 6 susitikimus, skirtus Šeimos-Amoris laetititia metų temoms. Šie pranešimai pasiekiami taip pat jutubo kanalu.

Portale „Laikmetis.lt“ skelbiamas dr. Gintauto Vaitoškos tekstas „Kaip išauginti Šv. Juozapą?“ Jo pranešimas šia tema buvo skelbtas Gailestingumo savaitės renginių programoje, Dievo Gailestingumo šventovės feisbuko paskyroje.

Tęsiami ir kiti teminiai ugdymo ciklai. Šeimos metams skirtame tinklalaidžių cikle „Gilyn į Amoris laetitia“ paskelbtas jau trečias pokalbis: apie šeimos tikrovę ir iššūkius dalijasi antropologas dr. Saulius Matulevičius. Ankstesnėse laidose apie popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį paraginimą „Amoris laetititia“ sielovados bendradarbė Ieva Šiugždinienė kalbino arkivyskupą Lionginą Virbalą SJ ir kun. Algirdą Akelaitį.

Šv. Juozapo metams skirtą ugdymo medžiagą papildė kun. dr. Andriaus Vaitkevičiaus pagal šv. Jono Pauliaus II mokymą parengta katechezė „Kas yra šeima?“

Tęsiama Maldos skydo akcija „Už šeimą– namų Bažnyčią ir visuomenės bei valstybės pagrindą“. Penktadienį nuotolinio susitikimo metu Audrius Globys kalbėjo tema „Santuokos sakramentas – regimasis Meilės ženklas“

Gailestingumo sekmadienį bendruomenė „Gyvieji akmenys“ surengė nuotolinę Atsinaujinimo dieną „Malonės srovė“ – Velykų laiku ji buvo skirta Šventajai Dvasiai. Katalikų medijų centro jutubo kanalu skelbiamas vaizdo įrašas: pranešimai, liudijimai ir arkivyskupo Kęstučio Kėvalo švenčiama Eucharistija.

Šakių rajono laikraštyje „Valsčius“ skelbtas velykinis interviu su Vilkaviškio vyskupu Rimantu Norvila. Pokalbyje aptariama pandemijos įtaka sielovadai, žmonių santykiams šeimose, sakramentų šventimo planai parapijose. Vyskupas taip pat reiškia susirūpinimą

dėl negatyvių nuotaikų aptariant pandemijos aktualijas Lietuvos viešojoje erdvėje ir palygina tai su šviesesniu ir viltingesniu žiniasklaidos požiūriu kitose šalyse. Ganytojas taip pat prisimena studijų seminarijoje metu gautus išmintingus pamokymus iš tuomet sutiktų šviesių dvasininkų: kapucino tėvo Stanislovo Dobrovolskio, saleziečio kun. Krizanto Juknevičiaus – ir jų taikytą principą: reiklumas sau turi viršyti reiklumą kitiems.

Populiariame savaitraštyje „Savaitė“ pristatoma apybraiža apie kunigo, žurnalisto, karinių oro pajėgų kapeliono dr. Virginijaus Veilento gyvenimo pašaukimų derinį – straipsnio pavadinime cituojama jo mintis: „Gerai jaučiuosi prie altoriaus ir lėktuvo šturvalo“. Apie skirtingų veiklos sričių derinimą jis sako: „Kai nori, viską galima suderinti“. Straipsnyje jis pasakoja apie penkiolikos metų patirtį studijuojant Romoje ir dirbant Vatikano radijo lietuviškų laidų redakcijoje, iššūkius vykdant kapeliono tarnystę tarptautinėje misijoje Afganistane, taip pat pedagoginio darbo patirtį. Dabartinės pandemijos sąlygotus suvaržymus jis siūlo išgyventi pozityviai: pasirūpinant kitais, išnaudojant galimybę sumažinti gyvenimo tempą, pabūti su artimiausiais žmonėmis.

Trečiadienį Kauno klinikų sielovadininkai laikydamiesi saugumo reikalavimų Klinikų tuneliuose ėjo Šviesos kelią, apmąstydami Kristaus prisikėlimą – apie tai pranešama portale „Laikmetis.lt“.

Lietuvos Vyskupų konferencija pranešė, kad visoje Lietuvos teritorijoje atnaujintos viešos pamaldos bažnyčiose, laikantis saugaus atstumo tarp besimeldžiančiųjų ir kitų saugumo reikalavimų.

Kastantas Lukėnas

2021 balandžio 18, 10:27