Paieška

Popiežius Pranciškus užbaigia 2020 m. gegužines pamaldas Vatikane Popiežius Pranciškus užbaigia 2020 m. gegužines pamaldas Vatikane 

Popiežius pradės ir užbaigs gegužės mėnesio Rožinį

Gegužės mėnuo Bažnyčios tradicijoje skirtas Švč. M. Marijai. Popiežiškoji naujojo evangelizavimo taryba rengia „maldos maratoną“, kuriame dalyvaus trisdešimt Marijos šventovių visame pasaulyje. Šiame maldos bėgime dalyvaus ir popiežius Pranciškus, kuris vadovaus pirmosios ir paskutiniosios gegužės mėnesio dienos Rožinio maldai.

Galima pridurti, kad su gegužės mėnesiu susijusios pamaldumo Dievo Motinai tradicijos siekia viduramžius, tačiau sutinkama, kad jų kontūrai organiškai apibendrinti jėzuito Annibale Dionisi (1679–1754) publikacijoje „Marijos mėnuo, ar tebūna gegužės mėnuo pašvęstas Marijai, praktikuojant įvairias dorybių gėleles, jai atsidavusių tikinčiųjų pasiaukojimus“, paskelbtoje 1725 metais.

„Kadangi atsidavusieji Marijai dienos eigoje triskart – ryte, vidudienį ir vakare – ją pagerbia; panašiai vieną dieną savaitės eigoje, šeštadienį, tad atrodo pagrįsta ir metų eigoje jai skirti vieną mėnesį. Ir norėdami dovanoti tai, kas geriausia, išsirinko gegužės mėnesį, gražiausią per visus metus, kad, žydėjimo sezono metu, galėtų ją karūnuoti gražiaisiais dorybių žiedeliais“, – rašė prieš tris amžius gyvenęs jėzuitas. Jis pateikė patarimus, kaip derinti išorines ir vidines pamaldumo formas, visų pirmą – papuošti namuose turimą Marijos paveikslėlį tiek gėlių, tiek maldų, tiek dorybingų veiksmų puokštelėmis. Arba kasdien, kas gali, aplankyti Marijai skirtą bažnyčią ar altorių, tuo pat metu jungti savo širdį su Dievo Motinos, taip pat ją mylėjusių šventųjų širdimis, nes Marijos širdis yra tarsi tiltas arba takelis į Jėzaus širdį.

Šios pamaldumo praktikos visų pirma gyvavo šeimose, vienuolijose, tikinčiųjų asociacijose. Tarp jų rėmėjų ir skleidėjų išsiskyrė jėzuitai. Verta paminėti t. Alfonso Muzzarelli (1749–1813) publikaciją „Gegužės mėnuo“, kuri buvo perleista keliasdešimt kartų įvairiomis kalbomis. 19 amžiaus viduryje Marijai skirto gegužės mėnesio tradicija buvo plačiai praktikuojama visoje Italijoje, Belgijoje ir Prancūzijoje. Matant gerus šios tradicijos vaisius, ji tapo bendruomeninės maldos bažnyčiose dalimi, buvo stiprinama popiežių mokymu ir specialiais gestais, kaip liudija 1815 metais Pijaus VII, 1833 metais Grigaliaus XVI, 1859 metais Pijaus IX suteiktos indulgencijos.

1969 balandžio 29 dieną popiežius Paulius VI paskelbė trumputę encikliką Mense maio („Gegužės mėnuo“).

„Artėjant gegužės mėnesiui, tikinčiųjų pamaldumu pašvęsto Švč. Marijai, vien pagalvojus apie jaudinantį tikėjimo ir meilės, kurie netrukus kiekviename žemės krašte bus dovanojami dangaus Karalienės garbei, reginį, mano dvasia džiūgauja. Tai mėnuo, per kurį šventovėse ir šeimų namuose iš krikščionių širdies karštai ir meiliai kyla Marijai skirtos maldos ir pagarba. Tai mėnuo, per kurį nuo jos sosto mums paskirstoma daug ir didelių dieviško gailestingumo dovanų“, – rašė šis popiežius ir tęsė: „Todėl man tokia maloni ir guodžianti ši gegužės mėnesio praktika, taip pagerbianti Mergelę ir duodanti tiek dvasinių vaisių krikščionims – Marija visada yra link Jėzaus vedantis kelias. Susitikimas su ja negali nevirsti susitikimu su pačiu Kristumi. Ką kita reiškia nuolatos kreiptis į Mariją, jei ne ieškoti – jos rankose, joje, su ja, per ją – mūsų Išganytojo Kristaus, į kurį mes, žmonės, savo žemiškuose pasimetimuose ir pavojuose privalome ir jaučiame nepertraukiamą poreikį kreiptis, kaip į išgelbėjimo uostą, transcendentinį gyvenimo šaltinį.“

Po kelerių metų, 1974–aisiais, Paulius VI taip pat paskelbė apaštalinį paraginimą Marialis cultus, kuriame, kaip sako pats jo pavadinimas, išsamiai aptarė pamaldumo Marijai vertę ir prasmę, tarp kitų dalykų nurodydamas, jog „pamaldumo istorija liudija, kaip įvairios pamaldumo Dievo Motinai formos, kurias Bažnyčia pripažino esant sveikos ir tikros doktrinos ribose, vystosi ir yra harmoningai subordinuotos, sukasi palink Kristui skirtą kultą, natūralų ir būtiną atsparos tašką“.

Dėl nuo 2020 metų pavasario įvestų pandeminių ribojimų ar draudimų teko atsisakyti kai kurių tradicinių gegužės mėnesio praktikų – bendruomeninių gegužinių pamaldų, Marijos šventovių lankymo. Tačiau, kaip tų metų balandžio 25 dieną paragino popiežius Pranciškus, Marijos mėnesį buvo galima švęsti namų Bažnyčios – šeimos – rate. Šventasis Tėvas paragino kalbėti Rožinio maldą. 

„Brangūs broliai ir seserys, visiems kartu kontempliuoti Kristaus veidą su Marijos, mūsų Motinos, širdimi – tai mus dar labiau suvienys kaip dvasinę šeimą ir padės įveikti dabartinį išbandymą“, – parašė popiežius Pranciškus. 2020 gegužės pabaigoje didžiausios Marijos šventovės iš visų penkių kontinentų nuotoliniu būdu susijungė bendrai Rožinio maldai, kuriai vadovavo pats popiežius iš Vatikano soduose esančios Lurdo grotos. 

Ir šiais metais Šventasis Tėvas savo pavyzdžiu ragina visus tikinčiuosius prisidėti prie gegužės mėnesio pamaldumo tradicijos, kartu su juo Rožinio malda pradėti ir užbaigti Marijos mėnesį. Kaip nurodo Popiežiškoji naujojo evangelizavimo taryba, kiekvieną gegužės dieną Rožinis bus kalbamas iš vis kitos Marijos šventovės. Šiame Tarybos rengiamame „maldos maratone“ tiesiogiai dalyvaus 30 šventovių iš viso pasaulio. Rožinio malda bus transliuojama tiesiogiai kiekvienos dienos 18 val. (Romos laiku) Šventojo Sosto komunikacijos kanalais. (RK / Vatican News)

 

2021 balandžio 22, 13:09