Paieška

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis kovo 18 d. minėjo kunigystės šventimų 60 metų sukaktį Kardinolas Audrys Juozas Bačkis kovo 18 d. minėjo kunigystės šventimų 60 metų sukaktį 

Savaitė Lietuvoje – spaudos apžvalga (kovo 21 d.)

Penktadienį Šv. Juozapo iškilmė pažymėta dviejų tęstinių šventinių laikotarpių persipynusiais akcentais. Tai buvo pagrindinė liturginė Šv. Juozapo metų šventė, taip pat prasidėjo popiežiaus Pranciškaus paskelbti Šeimos – „Amoris laetitia“ metai. Lietuvos vyskupų konferencijos informaciniame pranešime aptariamos jų šventimo gairės ir primenama apaštališkojo paraginimo „Amoris laetitia“ pavadinimo reikšmė – „Meilės džiaugsmas“, kuria įprasminamas prasidedančių Šeimos metų oficialus pavadinimas. Šeimos metų iškilmingas atidarymas Lietuvos vyskupijų katedrose švęstas V gavėnios sekmadienį.

Penktadienio vakare pasibaigus Šeimos metų atidarymo renginio transliacijai iš Vatikano, Lietuvos šeimos centro feisbuko paskyroje buvo kviečiama į virtualų renginį „Meilė gyvuoja greta netobulumo“. Džiugią renginio nuotaiką įvadu bei liudijimais kūrė sutuoktinių poros. Vyskupas Arūnas Poniškaitis pristatė Šeimos – „Amoris laetitia“ metų siekius, nurodydamas Lietuvos šeimos centro interneto svetainėje suformuluotas gaires. Ganytojas taip pat ragino visus skaityti popiežiaus apaštališkąjį paraginimą „Amoris laetitia“ ir siūlė „Bernardinai.lt dienraštyje paskelbtą Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro vadovės Juditos Bernatonienės parengtą medžiagą – 10 priežasčių, dėl ko verta skaityti šį dokumentą. Komentuodamas vyskupas pabrėžė krikščioniškojo liudijimo svarbą netobulame mūsų gyvenamame pasaulyje, kviesdamas „nešvaistyti jėgų gynybinėms dejonėms, bet žadinti kūrybišką misionieriavimą“.

Šv. Juozapo iškilmės dieną paskelbtas Šeimos metų pradžiai skirtas LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininko vysk. Arūno Poniškaičio laiškas. Jo pavadinimui parinkta citata iš apaštališkojo paraginimo „Amoris laetitia“:  „Meilės džiaugsmas, išgyvenamas šeimoje, yra ir Bažnyčios džiaugsmas“ (AL 1). Laiške atkreipiamas dėmesys į abipusį ryšį tarp šeimos ir Bažnyčios. Juk šeima yra „namų Bažnyčia“, o dėl bendrystės ryšio tarp šeimų ir visa Bažnyčia tampa „šeimų šeima“. Laiške iškeliamas Eucharistijos poveikis: Mišiose patiriamas Dievo gailestingumas liudijamas konkrečia artimo meile. Ten pat kviečiama užduoti sau klausimą: „Kokiu būdu mano ir mano šeimos gyvenimas kviečia ir kitus ateiti prie tos versmės, kuri yra sekmadienio Eucharistija? Kaip mūsų pavyzdys patraukia artintis prie Dievo gailestingumo?“ Pabrėžiama, kad Jėzus Kristus yra visõs Bažnyčios bendruomenės, taip ir šeimõs kertinis akmuo: Jis iškėlė santuoką į sakramento garbę, kad ji atspindėtų Jėzaus Kristaus meilę Bažnyčiai. „Nors ir nuolat pabrėždama šį santuokos idealą bei ragindama sutuoktinius jo siekti, Bažnyčia neužmiršta ir kitų sutuoktinių, šeimų, kurių gyvenimas dėl įvairių priežasčių šio idealo neatitinka. Joms taip pat yra vietos Bažnyčios bendruomenėje“, – rašoma laiške. Raginama siekti, kad Bažnyčios bendruomenė būtų labiau matoma kaip atvira kiekvienam žmogui. „Požiūrių įvairovė tegul netampa gąsdinančiu iššūkiu, bet veikiau proga liudyti gebėjimą keliauti kartu, mokantis vieniems iš kitų“. – kviečia ganytojas. Laiškas baigiamas paraginimu kreipti žvilgsnį į Šventąją Šeimą ir mokytis iš jos patirtų sunkumų: „Tai tepadrąsina šeimas atsiverti didesnei meilei netgi savo neidealiose situacijose“.

Šv. Juozapo iškilmės dieną Mišias Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje aukojo vysk. Jonas Ivanauskas. Lietuvos vyskupų konferencijoje vyskupas J. Ivanauskas vadovauja darbo grupei, koordinuojančiai Šv. Juozapo metų minėjimo iniciatyvas. Šventasis Juozapas yra Kaišiadorių vyskupijos dvasinis globėjas. Praėjusį šeštadienį „Marijos radijo“ laidoje „Ganytojo žodis“ Kaišiadorių vyskupas išsamiai pasakojo apie Šv. Juozapo metų sielovadinius tikslus.

Telšių vyskupijoje Šv. Juozapo iškilmė ir Šeimos metų pradžia pradėta švęsti Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimu Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.

Kauno arkivyskupijoje Šv. Juozapo iškilmė ypatingai pažymėta piligriminėje Šv. Juozapo bažnyčioje Kėdainiuose: Mišioms vadovavo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, katechezėje pristatęs popiežiaus Pranciškaus laišką „Patris corde“ apie Bažnyčios globėją šv. Juozapą.

Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje švęsti Švč. M. Mergelės Marijos Globėjo atlaidai, drauge maldos akcijos šv. Juozapui kulminacija. Drauge su seminarijos vadovais Mišias koncelebravo arkivyskupai Kęstutis Kėvalas, Lionginas Virbalas SJ, taip pat kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, sulaukęs sveikinimų krikšto vardo Globėjo dieną.

Prasidėjusiais Šeimos metais tęsiama maldos akcija „Už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą”: ji vadinama „maldos skydu“ ir papildoma nauja maldos intencija „Už namų Bažnyčią“. Dalyviai kviečiami penktadieniais maldą jungti su pasninku ir gailestingumo darbais. Kiekvieno mėnesio trečiąjį penktadienį 19 val. vyks susitikimai zūmo platformose, tiesiogiai transliuojami per feisbuko paskyrą „Maldos akcija už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą“ ir „Katalikų medijų centro“ jutubo kanalu. Šv. Juozapo iškilmės penktadienį vyko pirmasis susitikimas tema „Šventumas santuokoje“, kalbėjo diakonas dr. Benas Ulevičius.

Portale „Laikmetis.lt“ kun. Algirdas Toliatas dalijasi apie „Maldos galią“. Jis dalijasi, kad ne iš karto įsitraukė į krikščioniškų šeimų maldos iniciatyvą ir neplanavo veltis į jokias diskusijas, kol panašiai kaip Simonas Kirėnietis suprato, kad nėra kur trauktis. „Ir nors kryžius niekada nėra malonus, bet Kristaus artumas atperka viską. <...>  Juk Gavėnia – tai malonės metas Bažnyčiai, t. y. kiekvienam iš mūsų perkrauti savo pakibusias vertybes Kristaus šviesoje“, – rašo kunigas. Jis patikina didžiule maldos galia ir drąsina: „Neapleiskime maldos skydo“.

Šv. Juozapo temai skirti ir keli mėnraščio „Artuma“ kovo numerio straipsniai. Apie Bažnyčios Globėją, vadinamą taip pat Gelbėtojo gelbėtoju rašoma straipsnyje „Eikite pas Juozapą“. Kun. Liutauras Vilėniškis dalijasi įžvalgomis „Dvasinės tėvystės kodą“.

Portale „Laikmetis.lt“ skelbiamas kun. Mindaugo Malinausko SJ straipsnis „Juozapo skaistumas šiandienos kontekste“.

Dienraštyje „Bernardinai.lt“ Jolantos Klietkutės OFS parengta publikacija: Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos pamokslas, sakytas per Šv. Juozapo šventę Kartenoje 1817 m. kovo 19 d.

Ketvirtadienį Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje švęstas kardinolo Audrio J. Bačkio kunigystės 60-mečio jubiliejus. Jubiliejinę iškilmę drauge šventė apaštalinis nuncijus, Lietuvos vyskupai, kunigai bei seminaristai, transliavo Marijos radijas.

Pamoksle kardinolas ypač pabrėžė klusnumą Viešpaties planams, atsiliepiant į iššūkius, nenumatytus uždavinius ir pavestas tarnystes, cituodamas pal. Jurgio Matulaičio žodžius: „Stebėtinu keliu patiko Tau, Viešpatie, mane vesti. Bet kas Tavo kelius ir sumanymus atspės? Štai, aš Tavo tarnas, siųsk mane, kur nori.“ Jis taip pat pasidalijo Mišių aukojimo metu tyliai kunigo kalbama malda ir savo išgyventa įžvalga: „Neleisk niekuomet nuo Tavęs atsiskirti“. Kardinolas baigė pamokslą pasivesdamas šv. Juozapo – mylinčio tėvo, dangaus Tėvo šešėlio globai.

„Bernardinai.lt“ „Šeštadienio pokalbių“ laidoje kardinolas Audrys J. Bačkis pasakojo apie pašaukimo ir gyvenimo kelią. Jis pasidalijo mintimis apie kunigystės kelyje atrandamus vis naujus Dievo bruožus. Vienas iš jo maldos gyvenimo atradimų buvo Dievo Gailestingumo žinia. Eminencija su šypsena sakė, kad su amžiumi Gailestingumas jam išlieka svarbiausias, bet jau su kitokiu „atspalviu“ – žvilgsniu į amžinybę.

Kastantas Lukėnas

2021 kovo 21, 11:44