Paieška

Truskavos Šventosios Dvasios bažnyčia Truskavos Šventosios Dvasios bažnyčia 

Savaitė Lietuvoje – spaudos apžvalga (kovo 14 d.)

„Kovo 11-osios stiprybė buvo ir yra vienybė sprendžiant sunkias problemas“,– Mišių pamoksle Vilniaus arkikatedroje minint Nepriklausomybės Atkūrimo dieną sakė arkivyskupas Gintaras Grušas. Jis kvietė išgirsti Dievo žodį, skambėjusį tos dienos liturginiuose skaitiniuose ir pažymėjo: Jėzaus perspėjimas apie suskilusią karalystę tinka ir mūsų Tėvynei. Ganytojo pamoksle ryškėjo susirūpinimas, kad pastaruoju metu viešumoje tvyrantis požiūrių supriešinimas netaptų žmonių ir piliečių susipriešinimu, jis kvietė ieškoti bendro sutarimo bei dialogo kaip Nepriklausomybės atkūrimo kelyje.

Arkivyskupas priminė toje pačioje Vilniaus arkikatedroje skambėjusius pranašiškus šventojo Jono Pauliaus II žodžius, įspėjusius neskirstyti visuomenės į „nugalėtojus ir pralaimėjusius“: „Tebūna vien žmonės, kuriems reikia padėti išsivaduoti iš prievartos, smurto, žmogaus teisių išniekinimo, taip pat ir psichologinių to padarinių“. Pastarojo meto diskusijoms smurto tema arkivyskupas ragino taikyti Dievo žodį „Nežudyk“, apimantį ne vien fizinį žudymą, bet taip pat patyčias, pažeminimą, psichologinį smurtą. Pasak jo, smurtą bandyti stabdyti smurtu yra klaidingas kelias: „Smurtavimas žodžiais socialinių tinklų apkasuose sukelia tik daugiau smurto“. Arkivyskupas Gintaras Grušas taip pat pažymėjo, kad visuomenėje besireiškiančio smurto priežastys yra įvairios, jos negali būti redukuojamos tik į lyčių skirtumus. Jis priminė Konstitucijoje įtvirtintą tautos suverenumo principą, ir tai kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Arkivyskupas Gintaras Grušas, kuris taip pat yra LVK pirmininkas, pamoksle citavo antradienį paskelbtą „Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų kreipimąsi“. Jis baigiamas žodžiais: „Siekdami supratimo ir dialogo atpažinkime, jog už įsitikinimų ir pažiūrų įvairovės slypi mus jungiančios bendros žmogiškosios  pamatinės vertybės“.

Kauno arkikatedroje Kovo 11-ąją iškilmingoms Mišioms vadovavo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Mišių homilijoje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas tai pat atkreipė dėmesį į Dievo žodžio (Lk 11, 14–23) perspėjimą, kad jokia suskilusi karalystė neišsilaiko: vienybės krašte negalima išlaikyti be santykio su Dievu. Dievo garbinimas yra susijęs su tautos likimu, tai jos laisvės pagrindas.

Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius „Gavėnios kelionės“ Kovo 11-osios įraše pažymėjo, kad laisvė ir atsakomybė yra „du to paties skrydžio sparnai“: negalime kaltinti kitų, privalome patys priimti atsakomybę už savo šalies likimą. Ganytojas linkėjo visokeriopos, ypač Dievo dovanojamos laisvės ir pažymėjo: „Kuo atviresni esame Dievo veikimui, tuo didėja mūsų vidinė laisvė“.

Laikraštyje „XXI amžius“ Nepriklausomybės akto signatarės Irenos Andrukaitienės publikacijoje aptariant kelią į Kovo 11ąją minimi ir reikšmingi moralinio autoriteto, kardinolo Vincento Sladkevičiaus sveikinimo žodžiai „Vienijuosi su jumis dvasioje pasisakydamas visa širdimi prieš tautos okupàacinę padėtį, ir už laisvos, savarankiškos, nepriklausomos Lietuvos valstybės gyvenimo kelią“.

Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčioje planuojamas „Tautų kiemo“ diskusijų ciklas. Skelbiamas vaizdo įrašas iš Kovo 11 -ąją vykusios pirmosios Tautų kiemo diskusijos „Laisvės sampratos šiuolaikinėje visuomenėje“, ji buvo skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.

Kovo 11 -ąją Šventosios Šeimos seserų vienuolija minėjo steigimo 90 -metį: prieš devynis dešimtmečius buvo patvirtinti šios bendruomenės įstatai, anuomet Katalikių Lietuvaičių Sesučių bendrijos pavadinimu.

Panevėžio vyskupija primena apie penktadienį minėtas Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno gimimo metines ir vis gausėjančius jo atminimo ženklus, knygas bei meno kūrinius .

Kaišiadorių vyskupija praneša apie pirmadienį kukliai paminėtą vyskupo emerito Juozo Matulaičio 85-mečio sukaktį. Beje, jis gimęs tais pačiais metais kaip ir popiežius Pranciškus – 1936-aisiais,

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos virtualiųjų pasakojimų puslapyje paskelbta paroda, skirta kun. Vaclovo Aliulio MIC gimimo 100-osioms metinėms. Pristatomas šioje bibliotekoje saugomas kun. V. Aliulio rankraštinės savilaidos fondas.

Jubiliejinis „Naujojo židinio – Aidų“ numeris pradedamas kun Juliaus Sasnausko OFM „Laišku redaktorei“ Rūtai Tumėnaitei. Jis primena pirmojo žurnalo numerio leidimo laiką 1991 -ųjų sausį, dalijasi datų sutapimais, iš atminties kylančiais vaizdais, pasvarstymais, detalėmis. Trisdešimtmetį mininčiam žurnalui ir jo redakcijai Laiško autorius linki ištvermingai tęsti misiją, kolegiškai palygindamas su ilgamečiu darbu rengiant  „Mažosios studijos“ radijo laidas.

Portale „Laikmetis.lt“ filosofė dr. Lina Šulcienė svarsto apie šiandienos Bažnyčioje išryškėjusį susipriešinimą Stambulo konvencijos ratifikavimo ir partnerystės įstatymo klausimais. Ji siūlo pažvelgti į požiūrių takoskyrą prisiminant Bažnyčios istorijos pamokas –nuo ankstyvųjų Viduramžių ne kartą vykdavusią polemiką tarp „realistų“ ir „nominalistų“ stovyklų atstovų, pasibaigdavusią nuosaikesnių pozicijų susiformavimu.

Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija minėjo gimtadienį – ji įsteigta arkivyskupo Julijono Steponavičiaus dekretu kitą dieną po istorinės Kovo 11-osios.

Pasirodė naujas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos leidinio „Teesie“ numeris.

Kauno krašto ateitininkai nuotoliniu būdu paminėjo Kovo 11-ąją. Apie tai pasakoja Kauno krašto ateitininkų dvasios vadas kun. Nerijus Pipiras.

Šeštadienį ir sekmadienį studentai ateitininkai kvietė jaunimą dalyvauti nuotolinėje pavasario akademijoje „Grožio surasti“.

Portale „Katalikai.lt“ artėjanti šventojo Juozapo iškilmė pasitinkama Šv. Juozapo metams skirtais puslapiais, kuriuose gausu nuorodų bei informacijos apie maldos ir ugdymo iniciatyvas.

Mėnraštis „Artuma“ pakvietė į devynių dienų maldą už Lietuvą, Bažnyčią ir šeimas. Šis maldos devyndienis simboliškai prasidėjo Nepriklausomybės atkūrimo dieną ir tęsiasi iki Šv. Juozapo liturginės iškilmės. Į maldos akciją „Šv. Juozapai, užaugink mus kaip Kristų!“ pakvietė įsijungti Kauno kunigų seminarija.

Kastantas Lukėnas

 

2021 kovo 14, 10:27