Paieška

Laidojama viena iš protestų aukų, 17 metų amžiaus medicinos studentas Khant Nyar Hein Laidojama viena iš protestų aukų, 17 metų amžiaus medicinos studentas Khant Nyar Hein 

Kardinolas Ch. M. Bo. Apie kokį Mianmarą svajojame

„Mianmaras verčia dar vieną puslapį savo istorijoje, kurioje netrūksta tamsos, kraujo liejimo ir persekiojimų. Po reformų ir atvirumo dešimtmečio, nepaisant iššūkių ir kliūčių, matėme virš mūsų nuostabios šalies kylančios saulės kraštelį. Atsivėrė trapi, netvirta, tačiau nauja demokratijos, laisvės, taikos ir teisingumo aušros perspektyva. Tačiau šiandien, po vasario 1 dienos valstybės perversmo, vėl staiga buvome nublokšti į karinės represijos, brutalumo, prievartos ir diktatūros košmarą“, – prieš keletą dienų Šventojo Sosto dienraščiui „l’Osservatore Romano“ sakė kardinolas Charlesas Maungas Bo, 72 metų amžiaus Rangūno arkivyskupas.
Viena iš daugybės protesto eisenų Mianmare
Viena iš daugybės protesto eisenų Mianmare

„Matėme neįtikėtiną mūsų tautos drąsą, įsipareigojimą ir kūrybingumą: tūkstančiai žmonių išėjo į gatves ir taikiai manifestavo visoje šalyje daugelį dienų. Jaunuoliai ir visi kiti rodo ištvermę ir atkaklumą: jie yra pasiryžę neleisti, kad demokratija, laisvė ir taika, taip sunkiai laimėti, būtų nubraukti per vieną dieną.

„Jaunuoliai nesutinka, kad būtų pavogta jų viltis.“

Jų dvasios jėga visiems mums yra įkvėpimo šaltinis. Vienybės skirtingume jausmas, skirtingos etninės kilmės ir religinių įsitikinimų žmonių tarpusavio solidarumas yra tautos brandos ženklas. Gera matyti jį aiškiai iškylant šiuo kritiniu šaliai metu“, – tęsė katalikų ganytojas iš Mianmaro. 

„Gyvename didelio išbandymo ir kančios metu. Kiekvieną dieną šaudoma, mušama, liejamas kraujas, visa tai lemia skausmą, kartėlį, pasipiktinimą, gedulą. Daugybė nekaltų žmonių buvo sužeisti ar užmušti gatvėse, tūkstančiai areštuoti ar dingę. Etninių mažumų apgyvendintose Mianmaro valstijose, kuriose prieš kurį laiką buvo pasirašyti susitarimai dėl paliaubų, kareiviai vėl pradėjo puldinėti civilius, išprovokavo tūstančių pabėgėlių bangą, apsunkindami jau prieš tai egzistavusią humanitarinę krizę. Padėtis yra sunki, mūsų širdyse – gilus skausmas.“

 

„Šiais sunkiais ir tamsiais laikais Viešpats kviečia Bažnyčią būti teisingumo, taikos ir susitaikinimo įrankiu, būti Jo „rankomis ir kojomis“ guodžiant nukentėjusius, meile priešinantis neapykantai, kad būtų išgelbėtos žmogiškos gyvybės. Mums šviečia biblinė pranašo Izaijo eilutė, kurioje Viešpats sako – „kuriu naują dangų ir naują žemę“ (žr. Iz 65, 17-21). Dievas mums pažada, kad mūsų neapleis ir kad blogis nelaimės. Priimame Dievo Žodyje šią vilties žinią, mūsų tikėjimo centrą. Mes, Bažnyčia Mianmare, šią žinią saugome širdyje. Melsimės ir veiksime, kad šioje tragedijoje gimtų naujas Mianmaras.“

Kardinolas Ch. M. Bo
Kardinolas Ch. M. Bo

„Mūsų vizija – Mianmaras, kuriame kiekviena žmogiška būtybė iš tiesų naudojasi pamatinėmis teisėmis ir laisvėmis; Mianmaras, kuris mielai gerbia etninį ir religinį skirtingumą, kuriame džiaugiamasi tikra taika; Mianmaras, kuriame kareiviai nuleidžia ginklus, užleidžia valdžią ir daro tai, kas ir dera kariuomenei: saugo tautą, o ne puola ją. Per šią gavėnią saugome viltį, kad Mianmaras gali atgimti. Žinome, kuriuo takeliu turime eiti tikėdami, melsdamiesi, mylėdami, kalbėdami, drąsindami: tiesos ir teisingumo keliu, kuris veda į laisvę, taiką ir demokratiją. Kad juos pasiektume mums reikia visų mūsų brolių ir seserų pasaulyje maldos“, – sakė kardinolas Bo, prašydamas kitų kraštų krikščionių solidarumo.

 

Jį išreiškė jau daug kas, tame tarpe ir popiežius Pranciškus. Tarp kitų pareiškimų – Pietų Korėjos katalikų vyskupų konferencijos žinia „Dalijamės nuo krizės Mianmare kenčiančių brolių ir seserų rauda ir skausmu“.  

„Katalikų Bažnyčia Korėjoje išreiškia savo giliausią susirūpinimą dėl smurto, sukėlusio kraujo praliejimą, proveržio mūsų kaimyninėje šalyje, Mianmare. Vien todėl, kad garsiai prabilo apie laisvę, demokratiją ir teisingumą, daug žmonių kraujuoja ir krenta gatvėse. Trypiamas gyvenimo orumas, kurio niekas negali atimti. Sesuo Ann Rose Nu Twang parpuolė ant kelių priešais smarkiai ginkluotus policininkus ir karius, ir sušuko: „Geriau šaukite į mane!“ Šis riksmas garsiai skamba mūsų ausyse. Beatodairiška prievarta prieš protestus turi būti nedelsiant nutraukta. Kiekvienas prievartos veiksmas palieka mūsų pasaulį blogesnį, nei buvo (žr. Fratelli Tutti, 261)“, – rašo korėjiečiai vyskupai ir primena: „Korėja praeityje taip pat išgyveno skausmingą, kančią keliantį laikotarpį, panašiai, kaip Mianmaras dabar. Mes, visi kartu, išmokome iš istorijos, kad paprastų ir nekaltų žmonių balsai ir solidarumas gali atidaryti duris į naują pasaulį.“

Primindami, kad gavėnia yra laikas medituoti Viešpaties kryžiaus ir prisikėlimo slėpinius, visų Korėjos tikinčiųjų vardu vyskupai pareiškė: „karštai meldžiamės, kad kuo greičiau atviru dialogu būtų sukurta demokratinė nacionalinė bendruomenė, kurios trokšta Mianmaro žmonės“. (RK / Vatican News)

 

2021 kovo 17, 13:53