Paieška

Bažnyčia Kinijoje Bažnyčia Kinijoje 

Vatikane gedulas dėl dviejų Kinijos vyskupų mirčių

Šventojo Sosto ir Italijos katalikų medijos paminėjo dviejų garbingo amžiaus Kinijos vyskupų mirtis Kinijoje. Vienas jų beveik tris dešimtmečius buvo kalintas dėl tikėjimo. 99 metų amžiaus vyskupas Andriejus Han Jingtao, Sipingo ordinaras, mirė Dzilino provincijoje naktį iš gruodžio 30 į 31. 100 metų amžiaus Juozapas Zong Huaide, Sanyuano vyskupas emeritas, mirė Šaansio provincijoje sausio 5 d.

Nors naujų Bažnyčios Kinijoje vyskupų vardai neįrašyti į Šventojo Sosto žinyną „Annuario Pontificio“ ir pastaruoju metu paskirtų naujų ganytojų vardai oficialiai nepaskelbti, Vatikano dienraštis „l’Osservatore Romano“ reguliariai skelbia Kinijoje mirusių vyskupų nekrologus. Italijos katalikų dienraštis „Avvenire“ primena, kad nuo tada, kai 2018 m. Šventasis Sostas ir Kinijos vyriausybė pasirašė susitarimą dėl vyskupų skyrimo Kinijoje tvarkos, – 2020 m. susitarimas atnaujintas – visi Bažnyčios Kinijoje vyskupai, priklausantys tiek pogrindžio, tiek oficialios „valstybinės Bažnyčios“ bendruomenėms, yra visiškoje vienybėje su popiežiumi, o per tai – su visuotine Bažnyčia.

Vasario 22 d.Vatikano dienraštis „l’Osservatore Romano“ paskelbė dviejų mirusių vyskupų – Andriejaus Han Jingtao ir Juozapo Zong Huaide – nekrologus. Vyskupas Juozapas Zong Huaide garsėjo kaip maldos žmogus, atsidėjęs karitatyviniams darbams. Andriejus Han Jingtao dėl valstybės vykdomų antikrikščioniškų persekiojimų 27 metus kalintas sunkiųjų darbų stovykloje, ypatingai rūpinosi dvasininkų ir pašvęstųjų ugdymu.

Andriejus Han Jingtao, Sipingo ordinaras gimė 1921 metų liepos 26 d., 1932 metais įstojo į Sipingo vyskupijos dvasininkų formavimo mokyklą, 1940 metais į Čančuno kunigų seminariją, 1947 metų gruodžio 14 d. įšventintas kunigu. 1953 metais dėl ištikimybės katalikų tikėjimui ir popiežiui nuteistas kalėti, vėliau perkeltas į priverčiamųjų darbų stovyklą. Šešerius metus kalintas vienutėje. 1980 metais išlaisvintas Deng Siaopingo, Kinijos viceprezidento pastangų dėka, įvertinus vyskupo galimą indėlį į Kinijos mokslo pažangą: vyskupas buvo kelių universitetų docentas, dėstė lotynų ir graikų kalbas, klasikinę Vakarų kultūrą. Bažnyčia Kinijoje vyskupą laiko teologijos grandu – jis išvertė į kinų kalbą šv. Tomo Akviniečio „Summa Theologiae“. 1982 metų gegužės 6 d. jis buvo slapta konsekruotas Sipingo vyskupo Shang Zhenguo koadiutoriumi, 1986 m. šiam vyskupui mirus tapo ordinaru. Vysk. Andriejaus Han Jingtao pastoracija buvo veikli – jis vyskupijoje įsteigė „Legio Mariae“, Kalvarijos kalno kongregaciją su vyrų ir moterų atšakomis, pirmąjį vyskupijoje sveikatos centrą ir namus vaikams be šeimų. Paskutiniaisiais gyvenimo metais buvo saugumo akylai stebimas, mirus buvo kremuoti jo palaikai, po laidotuvių Mišių, kuriose dalyvavo vyskupijos kunigai, pašvęstieji ir pasauliečiai, palaidoti gimtojo kaimo kapinėse prie tėvų kapo. Tačiau antkapyje nėra kryžiaus, nepažymėta, kad palaidotas vyskupas.  

Juozapas Zong Huaide, Sanyuano vyskupas emeritas, gimė 1920 metų birželio 16 d., 1935 metais įstojo į Tongyuanfango mažąją seminariją, baigęs teologijos studijas įšventintas 1949 metų birželio 5 d., tarnavo Sanyuano parapijose ir vyskupijos katedroje. Tačiau nuo 1961 iki 1965 metų jam uždrausta vykdyti dvasininko tarnystę, dirbo sodininku gimtinėje, o 1966 metais dėl tikėjimo nuteistas, keturiolika metų kalintas priverstinių darbų stovykloje. 1980 metais išlaisvintas, 1987 metų rugpjūčio 9 d. slapta konsekruotas, tačiau po kelerių metų valdžios oficialiai pripažintas vyskupu. Tų pačių metų gruodį galėjo lankytis Italijoje, dalyvavo popiežiaus šv. Jono Paulius II audiencijoje. 2003 metais popiežius priėmė jo prašymą atleisti jį iš pastoracinių pareigų, nuo tada Juozapas Zong Huaide, Sanyuano vyskupas emeritas, atsidėjo maldai ir karitatyvinei veiklai. Miręs vyskupas buvo pašarvotas sausio 5–10 dienomis Tongyuano bažnyčioje, po sausio 11 d. švęstų Mišių palaidotas.

Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie! (SAK / Vatican news)

2021 vasario 25, 14:17