Paieška

Pašvęstųjų susitikimas su popiežiumi Kauno katedroje 2018 09 23 Pašvęstųjų susitikimas su popiežiumi Kauno katedroje 2018 09 23 

Savaitė Lietuvoje – spaudos apžvalga (vasario 7)

Baigiantis sausiui Lietuvos vyskupai laišku stiprino karantino nuvargintų žmonių viltį apie netrukus laukiamą galimybę „švęsti Mišias, gyvai dalyvaujant tikinčiųjų bendruomenei“. Vyskupai patikino: „Viešpats veda mus link susitikimo šv. Mišiose, tačiau nepaliauja būti greta jau dabar“. Vis dėlto Kristaus Paaukojimo šventę ir Pasaulinę Dievui pašvęstojo gyvenimo dieną daugeliui teko švęsti nuotoliniu būdu.

Vilniaus arkivyskupijoje Kristaus Paaukojimo šventė prasidėjo Mišiomis Vilniaus arkikatedroje, šventimui vadovavo arkivyskupas Gintaras Grušas. Homilijoje ganytojas pažymėjo pašvęstųjų tarnystę žmonėms didelių sunkumų laikais, taip pat šių dienų pandemijos išbandymuose. Po Mišių vykusiame nuotoliniame susitikime jungėsi arkivyskupijoje veikiančių pašvęstojo gyvenimo bendruomenių broliai ir seserys. Arkivyskupas ypač dėkojo Nukryžiuotojo Kristaus seserims, kurios šiemet pakvietė melstis už kunigus ne tik vienuoles, bet ir pasauliečius. Nuotolinę konferenciją vedęs vyskupas Arūnas Poniškaitis kvietė žvelgti į kūriniją Dievo žvilgsniu ir mokytis kūrybingumo iš ankstyvosios Bažnyčios; taip pat reikia nuolat budėti, kad nebūtų atsisakyta esminių dalykų. Ganytojas kvietė Evangelijos šviesoje išgyventi suspaudimus ir gąsdinančius dalykus, „neleisti pasimetimui išsiūbuoti mūsų pačių ir mūsų bendruomenių“, bet remtis į Jėzų, kuris yra tikroji Uola ir Atrama. Po konferencijos vyko pašvęstųjų pasidalinimas apie šio laiko gyvenimo patirtis.

Vilkaviškio vyskupijoje Pašvęstojo gyvenimo dieną taip pat surengta nuotolinė konferencija, joje mintimis dalijosi Panevėžio vyskupas pranciškonas Linas Vodopjanovas OFM – jis yra taip pat yra LVK Vienuolijų reikalų komisijos pirmininkas. Iš Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios transliuotoms Mišioms vadovavo vysk. Rimantas Norvila. Homilijoje jis dėkojo seserims už stiprybę ir ryžtą rūpinantis seneliais globos namuose. Ganytojas kvietė išnaudoti karantino laiką apsitvarkant ir atsisakant nereikalingų dalykų tiek tiesiogine, medžiagine prasme, tiek vidiniame ir bendruomeniniame gyvenime. Pasak vyskupo, pandemijai atslūgus apaštalinio gyvenimo institutams atsiveria daug naujų galimybių tęsti misiją, „drauge su Viešpačiu kurti geresnį, Dievą labiau pažįstantį ir pamilstantį pasaulį“.

Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas Kristaus Paaukojimo ir Dievui pašvęstojo gyvenimo dieną pakvietė nuotoliniu būdu dalyvauti Mišiose Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčioje. Pasak ganytojo, pašvęstojo gyvenimo slėpinys yra dovanoti Dievui brangiausią išteklių – savo gyvenimo laiką, nuolankiai priimant Dievo kvietimą, tampant ženklu savo kartai, Dievo karalystės nuoroda ir skelbimu.

Kristaus Paaukojimo šventė ir Pašvęstojo gyvenimo diena minėta ir Vilniaus kunigų seminarijoje. Seminarijos feisbuko paskyroje dalijamasi interviu, kuriame pašaukimo tema kalbinamas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Apgailestaujama, kad karantino apribojimai sutrukdė tradiciniam apsilankymui pas Eminenciją jo gimtadienio proga.

„Marijos radijo“ „Aktualijų“ laidoje mintimis apie pašvęstojo gyvenimo formas, tarnystę ir tapatybės paieškas dalijosi Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos pirmininkas kun. Algirdas Malakauskis OFM ir Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos sekretorė ses. Gražina Dapšauskytė FPS. Šiuo metu Lietuvoje veikia 41 seserų kongregacija, yra kiek daugiau kaip penki šimtai amžinuosius įžadus davusių seserų. Vyrų vienuolijų Lietuvoje veikia 14, yra virš šimto vyrų vienuolių.

Paskutinį sausio sekmadienį bendruomenė „Gyvieji akmenys“ surengė Atsinaujinimo dieną „Dangus ir žemė praeis, bet Dievo žodis nepraeis“. Šis nuotolinis renginys dar kartą pabrėžė Dievo žodžio pamatinę svarbą, įtvirtintą ekumeniniuose sausio susitikimuose ir švenčiant Dievo Žodžio sekmadienį. Atsinaujinimo dienos transliacijoje dalyvavo ar vėliau ją peržiūrėjo daugiau kaip keturi tūkstančiai žmonių. Misionierius redemptoristas kun Rastislavas Dluhy CSsR savo pranešime „Dievo žodžio galia“ pabrėžė, kad dėl karantino negalint bendrai švęsti Mišių Dievo žodis yra dar svarbesnis. Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ konferencijoje „Laisvė ir Dievo žodis“ pasidalijo, kaip Dievo žodis stiprino jį persekiojimų ir kalėjimo patirtyje. Atsinaujinimo dienoje buvo kviečiama įsitraukti į tebesitęsiančią maldos akciją už šeimą kaip visuomenės ir valstybės pagrindą. Nuotolinis renginys užbaigtas Echaristija. Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas homilijoje sakė, kad neskaitydami Šventojo Rašto nuskriaudžiame save ir sveikino sielovadininkų iniciatyvą, kviečiančią per metus perskaityti visą Bibliją.

Pašvęstojo gyvenimo dienos išvakarėse pas Viešpatį iškeliavo tėvas jėzuitas Vytautas Merkys SJ. Apie šį uolų, paprastą  ir žmonėms artimą sielovadininką feisbuko paskyroje dalijasi seminarijos bendrakursis kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Jėzaus Draugijos svetainėje skelbiamas nekrologas, Kauno arkivyskupijos svetainėje aprašomos laidotuvių Mišios, arkivyskupo Liongino Virbalo SJ pamokslas. LRT mediatekoje pasiekiama laida “Laiko portretai” (2008 m.), kurioje plačiau pasakojama kun. Vytauto Merkio gyvenimo istorija, mintys apie pašaukimą, santykius su žmonėmis.

Vasario mėnraštyje „Artuma“ į skaitytojus kreipiamasi dramatišku klausimu: „Kaip išgyventi šiandienos realybėje, kuri neretai primena nesibaigiančią krizę... <...> Ar susitelkę į krizes nepamirštame bendrojo gėrio?“ Vyr. redaktorius Darius Chmieliauskas vaizdžiai piešia karantino irzulio paveiktą nuotaikų spektrą, pasistengdamas įsistoti į vyskupų „batus“, įsiklausyti į įvairias kunigų ir kitų Dievo tautos narių jausenas, jis pasidairo į kitų šalių praktiką sveikatos apsaugos reikalavimus derinant su sielovados poreikiais. Šia tema vasario numeryje skelbiamas teisininkės Ramutės Ruškytės tekstas apie Bažnyčios ir Valstybės santykį karantino metu.

Kastantas Lukėnas

2021 vasario 07, 10:07