Paieška

Pal. Jurgis Matulaitis Pal. Jurgis Matulaitis 

Savaitė Lietuvoje – spaudos apžvalga (sausio 30)

G. Bakūnas MIC: mokytis iš t. Jurgio atpažinti gyvenimo kryžių kaip Dievo malonės šaltinį.

Trečiadienį Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje vyko Pal. Jurgio Matulaičio minėjimas, kuriame buvo galima dalyvauti per kelias feisbuko transliacijas, Marijos radiją, Marijampolės televiziją. Mišioms vadovavo vyskupas Rimantas Norvila, tarp keleto tiesioginių Mišių dalyvių buvo taip pat vysk. emeritas Juozas Žemaitis MIC. Homilijoje bazilikos klebonas kun. Giedrius Bakūnas MIC kalbėjo apie apaštalo Pauliaus laiške kolosiečiams minimą „džiaugsmą kentėjimuose“ ir kvietė ne susigalvoti „praktinių kančių“, bet mokytis iš t. Jurgio atpažinti gyvenimo kryžių kaip Dievo malonės šaltinį. Kunigas marijonas citavo Palaimintojo dienoraščio įrašus, liudijančius, kaip pats tėvas Jurgis įvardina savo rekolekcijų pasiketinimus, tarp kurių pirmasis „Daugiau Dievui dėkoti už visus gyvenimo kryžius“. Mišių auka užbaigta bendra malda prie Palaimintojo relikvijų.

Pasitinkant Pal. Jurgo Matulaičio liturginį minėjimą ne viena iniciatyva buvo kviečiama jungtis į maldos devyndienį.

Marijampolės  Šv. Arkangelo Mykolo mažosios bazilikos feisbuko paskyroje skelbiamos kiekvienai dienai skiriamos Pal. Jurgio Matulaičio raštų mintys.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje Irena Petraitienė pal Jurgio Matulaičio minėjimo proga atverčia įsimintiną jo gyvenimo puslapį iš pirmųjų jo vyskupavimo Vilniuje metų, mieste vyraujant sumaiščiai dėl valdžių kaitos. Iškalbinga vyskupo dienoraštyje įrašyta pastaba po ingreso: „Vilniuje man buvo labai sunku. Tikrai čia kelias nuklotas erškėčiais…“. Aprašomas epizodas liudija pal. Jurgio Matulaičio rūpinimąsi darbininkų sielovada, bendradarbiaujant su bendraminčiu vokiečiu jėzuitu Friedrichu Muckermannu SJ.

Bažnytinio paveldo muziejus virtualių parodų skiltyje primena prieš dvejus metus surengtą parodą, kuria minėtas Vilniaus vyskupo pal. Jurgio Matulaičio konsekracijos šimtmetis.

Pirmadienį Apaštalo Pauliaus Atsivertimo švente baigėsi Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis, tačiau šiam laikui skirta ekumenine maldos medžiaga kviečiama naudotis visus metus. Laikraštyje „XXI amžius“ apžvalgininkas Mindaugas Buika plačiau pasakoja apie maldos medžiagą rengusią ekumeninę Grandchamp seserų bendruomenę ir tris jos principus: Dievo žodžio apmąstymą, bendruomeniškumą ir svetingumą atvykstantiems.

Vyskupas Darius Trijonis feisbuke kviečia pakeliauti apaštalo Pauliaus pėdomis. Įrašai bei nuotraukos siejamos su liturgijoje minėta apaštalo Pauliaus Atsivertimo švente, taip pat kitomis apaštalo misijų kelionėse minimomis vietomis

Vilniaus arkikatedra bazilika penktą kartą skelbia šv. Kazimiero statulėlės konkursą. Šių metų naujovė – konkursui galima kurti ir filmukus. Konkursas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Kultūros ministerijos teikimu Vyriausybė patvirtino Kardinolo Vincento Sladkevičiaus metų minėjimo planą. Daugiausia veiklų vyks su jo gyvenimu ir veikla susijusiuose regionuose. Kardinolo asmenybei ir darbams atminti bus skirtos LRT televizijos ir radijo laidos.

Laikraštyje „XXI amžius“ rašoma apie kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos gimimo 250 metų minėjimą ir jo pagerbimo metų atidarymą Kretingoje. Muziejininkė Jolanta Klietkutė pažymi šio iškilaus mokslininko ir dvasininko kuklumą ir primena šiam jubiliejui tinkančius prieš septyniasdešimt metų išeivijos leidinyje „Aidai“ parašytus Vaclovo Biržiškos žodžius: „Tyliai praėjo kunigo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos mirties sukaktis, lygiai kaip tyliai ir kukliai jis buvo prieš šimtą metų palaidotas“. Publikacijoje minimi Vyriausybės numatyti renginiai bei atminimo ženklai, skirti šio kunigo, mokslininko, pedagogo, raštijos kūrėjo atminimą.

Sekmadienį minint šventojo kunigo Jono Bosko dieną LRT plius televizija transliavo Mišias iš Vilniaus Šv. Jono Bosko bažnyčios. Pasirodė taip pat „Saleziečių žinių“ numeris su 2021-ųjų metų kalendoriumi. Jame kiekvienam mėnesiui pateikiami italo saleziečio kun. Bruno Ferrero SDB pasakojimai apie džiaugsmą gyventi, meilės poreikį, rytojaus viltį.

Vilkaviškio vyskupija praneša apie įvykusį vyskupijos mokinių rašto darbų konkursą „Šv. Jonas Paulius II – Lietuvos jaunimui“. Skelbiami konkurso laimėtojai pagal amžiaus grupes, džiaugiamasi dalyvių įsitraukimu, net neįprastomis sąlygomis, gražiu bendradarbiavimu su mokytojais nuotoliniu būdu.

Ketvirtadienį Kauno arkivyskupijos YouTube kanalu pradėtas nuotolinių susitikimų ciklas, skirtas Šv. Juozapo metams. Ši iniciatyva kilo bendradarbiaujant VDU akademinės sielovados baruose dirbantiems tėvams redemptoristams ir Kauno arkivyskupijos sielovados komandai. Pirmąjį iš numatytų penkių susitikimų vedė misionierius iš Škotijos Colin Symes. Beje, šio Šventojo Rašto žinovo ir krikščionių vienybės puoselėtojo komentarai lydi taip pat dalyvaujančius metinėje Biblijos skaitymo programoje. Į susitikimų ciklą „Šventojo Juozapo paslaptis“ įsijungė daugiau kaip tūkstantis dalyvių, įrašas su vertimu pasiekiamas Kauno arkivyskupijos YouTube kanalu.

Tęsiasi taip pat maldos akcija „Už šeimą – visuomenė ir valstybės pagrindą“, penktadieniais akciją lydi nuotoliniai susitikimai. Pirmojo nuotolinio susitikimo metu transliuotas arkivyskupo Kęstučio Kėvalo pranešimas pateikiamas „Bernardinai.lt“ dienraštyje: „Apie visuomenę, valstybę, šeimą ir bendrąjį gėrį“.

Paskutinį mėnesio penktadienį į Šiluvos šventovėje rengiamas Ligonių dienos pamaldas buvo kviečiama dalyvauti per transliaciją. Pradedamas Ligonių dienų kultūrinis ciklas „Šiluvos menas gydo“. Šiluvos muziejaus organizuojamo pirmo virtualaus susitikimo tema buvo „Nukryžiuotojo atvaizdo išgydymas“.

Apie Šiluvoje plėtojamas kultūrines programas, siejamas su piligrimystės tradicija, „Bernardinai.lt“ dienraštyje pasakoja menotyrininkė Silvija Čižaitė-Rudokienė, kuri gimtąjį Vilnių iškeitė į Šiluvą ir čia vykdomą prasmingą veiklą derina su teologijos studijomis.

Kastantas Lukėnas

2021 sausio 30, 10:37