Paieška

Savaitė Lietuvoje – spaudos apžvalga (sausio 3)

Kalėdų savaitę sveikinimuose bei pokalbiuose skambėjo ir naujametiniai linkėjimai, apibendrinta praėjusių metų patirtis. Štai dar keletas ganytojų sveikinimų, nepaminėtų praėjusios savaitės apžvalgoje.

Kardinolas Sigitas Tamkevičius vaizdo žinioje pabrėžia ypatingą šio laiko poreikį – Kalėdų atnešamą džiaugsmo gūsį. Esame kviečiami ne tik džiaugtis, bet ir būti džiaugsmo nešėjais savo aplinkoje – tai didžiausias pasitarnavimas, kurį galime atlikti šiandienos Lietuvoje. Pasak ganytojo, būti ramybės ir džiaugsmo nešėju ne mažiau svarbu, negu dalyvauti politiniame gyvenime. 

Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio sveikinimo žodis pradedamas antraštės kvietimu: „Būkime dėkingi!“ Šventojo Rašto išmintimi vyskupas patikina: laimingo gyvenimo paslaptis glūdi dėkingume: „Mylėdami ir tikėdami Dievu kasdien už viską dėkokime, o gyvenimo Šaltinis, trykštantis iš Betliejaus, mus nuolat gaivins meile ir gailestingumu“. „Dėkingumas taurina mūsų ir tų, su kuriais bendraujame, gyvenimą“. Ganytojas ragina visada dėkoti už draugus ir priešus, už džiaugsmą ir mus auginančius gyvenimo išbandymus. Linkėdamas palaimintų 2021 metų jis kviečia: „Mylėkime ir būkime dėkingi kitiems, tai bus kilniausia padėka Kūdikėliui Jėzui“.

Vyskupas Darius Trijonis „Bernardinai.lt“ mediatekoje vaizdo sveikinime Kalėdų proga taip pat kviečia prisiminti iš kitų žmonių patirtus gerumo darbus ir padėkoti jiems, taip pat siunčiamomis maldomis aplankyti visus vargstančius, ligonius, apleistuosius ir vienišuosius.

Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ feisbuko paskyroje apmąsto Šventosios Šeimos iškilmei skirtą Evangelijos pasakojimą apie Jėzaus paaukojimą ir Simeono palaiminimą: tai buvo netikėtas, neplanuotas susitikimas ir palaiminimas. Tęsdamas mintį ganytojas kviečia dėkoti už gerumą patirtą iš nepažįstamų, netikėtai sutiktų žmonių: patarnavimą, patarimą, kelio nurodymą, nuoširdumą. „Viešpatie, mokyk ir padėk mums laiminti kitus, tapti palaiminimu visiems“.

Arkivyskupas Gintaras Grušas Kūčių vakaro Piemenėlių Mišių pamoksle pažymėjo, kad patiriant gyvenimo sunkumus kartais sunku atpažinti Gerąją Naujieną, kad Dievas tikrai yra su mumis. Ganytojas ragino patiems asmeniškai išgirsti dažnai Advento liturgijoje skambėjusį angelų perduodamą Dievo žodį „Nebijok“, –beje, šis guodžiantis ir pamokantis žodis lydi Jėzaus mokinius viešosios tarnystės išbandymuose, taip pat po Prisikėlimo. Kad sugebėtume nebijoti reikia pasitikėti. Turime išmokti matyti savo gyvenimą tikėjimo akimis, – sakė Vilniaus arkivyskupas, primindamas ir šv. Faustinos perduotą maldą „Jėzau, pasitikiu tavimi“.

Arkivyskupas Gintaras Grušas kalėdiniame interviu per LRT televiziją dalijosi neįprasta Kalėdų šventimo tikrove, taip pat aptarė kitus klausimus: Bažnyčios bendradarbiavimą su politinėmis partijomis, paramos Baltarusijos žmonėms galimybes. Arkivyskupas taip pat pasinaudojo proga atsakyti į klausimą, likusį nepaminėtą adventiniame Lietuvos vyskupų laiške, – dėl dvasininkų padarytų nusikaltimų, komentuotų Lietuvos žiniasklaidoje. Ganytojas vyskupų ir kunigų vardu apgailestavo dėl įvykdytų nusikaltimų, drauge nurodė Bažnyčios daromus žingsnius užtikrinant, kad tokie dalykai daugiau nesikartotų, o įvykdyti nusikaltimai būtų ištirti tiek valstybės, tiek bažnytiniame teisme.

„Bernardinai.lt“ platformoje siūloma tinklalaidė apie Jėzaus gimimo Betliejuje istorines bei kultūrines aplinkybes. Žiniomis ir įžvalgomis dalijasi arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, jį kalbina redaktoriaus Simonas Bendžius.

Biblistas kun. Algirdas Akelaitis jutubo kanalu kviečia bendrakeleivius į Kalėdų mistagoginę kelionę. Imtis šio tęstinio užmojo Kalėdų liturginiu laiku jį paskatino Velykų mistaginio ciklo suburtas gausus Šventojo Rašto mylėtojų būrys.

Šiuo metų laiku viešojoje erdvėje įvairiais požiūriais apibendrinami ryškiausi praėjusių  metų įspūdžiai bei įvykiai. Kauno arkivyskupijos svetainėje dar viena metų atkarpa papildytas arkivyskupijos istorijos metraštis.

„Bernardinai. lt“ dienraštyje Emilija Karčevska primena, kad 2020-ieji buvo paskelbti šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II metais. Ji vardina gausias iniciatyvas bei renginius, kuriais nepaisant karantino ribojimų buvo paminėta šio šventojo popiežiaus asmenybė ir pontifikatas. Autorė taip pat dalijasi ir asmenine iniciatyva pažinti šv. Joną Paulių II skaitant jo raštus. Netikėtai knyga „Atmintis ir tapatybė“ atskleidė jai ne tik praėjusio amžiaus įvykius, bet privertė apmąstyti ir 2020 -ųjų patirtį, kitokias ir lig tol nepatirtas Velykas, Kalėdas ir visiškai kitaip plaukiančią kasdienybę.

Saulena Žiugždaitė „Bernardinai.lt“ dienraštyje apžvelgdama svarbiausius 2020-ųjų įvykius Bažnyčioje jau įžangoje pabrėžia: „Pandemija – stipriausias šių metų leitmotyvas ir Katalikų Bažnyčios gyvenime, prislopinęs ne vieną itin reikšmingą ar net kokybiškai naują įvykį“. Greta kitų įsimintinų Bažnyčios gyvenimo momentų apžvalgos autorė atkreipia dėmesį į du ypač inovatyvius projektus, kurių dėl pandemijos nebuvo galima deramai išskleisti: tai jauniems ekonomistams bei verslininkams skirtas renginys „Economy of Francesco“ taip pat visuotinio „Ugdymo pakto“ iniciatyva.

Metų apžvalgos skilčiai tinka ir filosofo prof. Vytauto Ališausko „Laiškas redaktorei“ aštuntajame „Naujojo židinio-Aidų“ numeryje. Nepabėgdamas nuo „nudėvėtos“ COVID temos jis pandemijos išryškintus dalykus susieja su akivaizdžia globalizacijos tikrove ir svarsto apie tautinį tapatumą globalizmo epochoje. Autorius ne be ironijos polemizuoja su tautinės tapatybės paieška, grindžiama tik etnokultūra ar kalbos stabilumu, o baigia pripažindamas naujos epochos prieangyje atsiveriančią dar dramatiškesnę užduotį – kaip išsaugoti mūsų žmogiškąjį tapatumą.

Antrąją Kalėdų dieną minint pirmąjį kankinį - šv. Steponą Telšių šv. Antano Paduviečio katedroje buvo meldžiamasi dėkojant Viešpačiui už monsinjoro dr. Vytauto Stepono Brazdeikio gyvenimą ir kunigiškąją tarnystę, minint jo devyniasdešimtmetį ir kunigystės 65-erių metų jubiliejų. Jubiliatas daug metų buvo dvasios tėvu Kauno kunigų seminarijoje, o atsikūrus Telšiuose vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijai rūpinosi Telšių vyskupijos kunigų dvasiniu ugdymu.

Kastantas Lukėnas

2021 sausio 03, 11:24