Paieška

Pranciškaus vizitas Romos sinagogoje 2016 01 17 Pranciškaus vizitas Romos sinagogoje 2016 01 17 

Prieš krikščionių vienybės savaitę buvo minima dialogo su žydais diena

Kai kuriose šalyse (Italijoje, Lenkijoje, Olandijoje, Portugalijoje) prieš pat kasmetinės maldos už krikščionių vienybę savaitės pradžią, sausio 17-ąją minima dialogo su judaizmo išpažinėjais diena.

Apie ją užsiminė popiežius Pranciškus sekmadienį po „Viešpaties Angelo“ maldos. „Šiandien Italijoje minima katalikų ir žydų dialogo pagilinimo ir plėtojimo diena“, – sakė Pranciškus sekmadienio vidudienį. „Džiaugiuosi šia iniciatyva, kuri tęsiasi daugiau nei trisdešimt metų, ir tikiuosi, kad ji duos gausių vaisių, sustiprins brolybę ir bendradarbiavimą“.

Prieš penkerius metus, 2016 m. sausio 17 d., šio minėjimo proga popiežius Pranciškus aplankė Romos didžiąją sinagogą. Atvykęs į buvusio geto rajoną, Pranciškus padėjo gėlių prie paminklo Antrojo pasaulio karo metu nužudytų Romos žydų atminimui, o taip pat toje vietoje, kur 1982 m. teroristai nužudė dviejų metų berniuką ir sužeidė kelias dešimtis iš sinagogos po pamaldų išėjusių žmonių.

Sinagogos viduje popiežių prieš penkerius metus pasveikino Romos vyriausiasis rabinas, Romos žydų bendruomenės bei Italijos žydų bendruomenių sąjungos vadovai. Popiežius Pranciškus savo kalboje paminėjo dažną bendravimą su Buenos Airių žydų bendruomene, taip pat popiežių Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI vizitus Romos sinagogoje 1986 m. ir 2010 m. Pranciškus taip pat priminė, kad Jonas Paulius II savo vizito metu žydus pavadino krikščionių vyresniaisiais broliais. „Iš tiesų, – sakė Pranciškus, – jūsų esate mūsų tikėjimo vyresnieji broliai ir seserys. Visi sudarome vieną šeimą – Dievo šeimą.“ Popiežius Pranciškus tą kartą paminėjo ir Vatikano II Susirinkimo deklaraciją „Nostra aetate“, kuri davė pradžią sistemingam katalikų ir žydų dialogui. Krikščionys, idant pažintų save pačius, turi pažinti savo hebrajiškas šaknis, kalbėjo popiežius. Bažnyčia, skelbdama Kristų, pripažįsta ir Senosios Sandoros neatšaukiamumą bei pastovią ir ištikimą Dievo meilę Izraeliui.

„Brangūs vyresnieji broliai, – sakė popiežius, – turime būti dėkingi už viską, kas buvo nuveikta per pastaruosius dešimtmečius, kad vieni kitus geriau pažintume, augtų tarpusavio pasitikėjimas ir draugystė. Melskime kartu Viešpatį, kad jis vestų mus į laimingą geresnę ateitį. Dievas mums yra paruošęs laimingą rytojų, kaip sako pranašas Jeremijas: „Aš tikrai žinau savo užmojį jums, – tai Viešpaties žodis, – užmojį jūsų labui, o ne jūsų žalai! Noriu jums suteikti sklidiną vilties ateitį“ (Jer 29,11). Viešpats mus telamina ir tesaugo. Teatgręžia jis mums savo veidą ir tesuteikią gerovę (plg. Sk 6, 24–26), kalbėjo popiežius Pranciškus, prieš penkerius metus lankydamasis Romos sinagogoje. (JM / Vatican News)

2021 sausio 18, 13:49