Paieška

Eusébio Oscar Scheid Eusébio Oscar Scheid 

Mirė kardinolas E. O. Scheid

Bažnyčia Brazilijoje gedi dėl sausio 13 dieną mirusio kardinolo Eusebio Oscaro Scheido, S.C.I. Popiežius Pranciškus pareiškė užuojautą Rio de Žaneiro arkivyskupui Oraniui J. Tempestai, priminė velionio dosnią tarnystę Bažnyčiai ir jo pastoracinį uolumą, užtikrino, jog meldžiasi už velionį ir visiems gedintiems suteikė guodžiantį palaiminimą.

Dehoniečių kunigų kongregacijos narys, Rio de Žaneiro arkivyskupas emeritas E. O. Scheid mirė eidamas 89 metus Žakareji miesto ligoninėje Brazilijoje, kur buvo gydomas nuo COVID-19 ir plaučių uždegimo.

Pernai liepos mėnesį kardinolas E. O. Scheid šventė kunigystės šventimų, priimtų Romoje, šešiasdešimtąsias metines, o šių metų gegužės 1 dieną jam būtų sukakusios vyskupystės keturiasdešimtosios metinės. Jo vyskupiškas šūkis buvo „Dievas yra geras“, savo tarnystėje jis ypač rūpinosi kunigų formacija, evangelizavimu ir pastoracija.

Kun. Eusebio Oscar Scheid buvo paskirtas pirmuoju São José dos Campos vyskupijos ordinaru. Vėliau tarnavo kitose Brazilijos arkivyskupijose – nuo 1991 metų Florianopolio arkivyskupu, o nuo 2001 metų – Rio de Žaneiro arkivyskupu ir Brazilijos teritorijoje savo vyskupo neturinčių rytų apeigų katalikų ordinaru. 2003 metais popiežius šv. Jonas Paulius II jį paskyrė kardinolu. 2009 metais dėl amžiaus atleistas iš visų pastoracinių pareigų kardinolas E. O. Scheid gyveno São José dos Campos vyskupijoje.

Prieš vyskupišką tarnystę kardinolas Brazilijoje keliose aukštosiose mokyklose dėstė kristologiją, dogminę teologiją ir liturgiją, vyskupaudamas įsteigė keletą pastoracijos ir sielovados centrų – São José dos Campos vyskupijoje – Šv. Teresėlės filosofijos institutą, teologijos rezidenciją „Padre Rodolfo“,  Florianopolye – teologijos seminariją „Emauso vakarienė“, Editos Stein filosofijos seminariją, Jono Pauliaus II socialinį institutą ir Tarnysčių mokyklą. Rio de Žaneiro arkivyskupijoje kardinolas įsteigė tris naujas kurijos žinybas ir dvi naujas mokyklas: vikariatą Bažnyčios kilnojamam ir nekilnojamam turtui valdyti, vikariatą socialiniams artimo meilės darbams, kunigų pastoracijos tarybą, Apaštalų karalienės propedeutinę seminariją ir Šv. Efremo diakonų mokyklą.

Kardinolas E. O. Scheid daugelį metų ėjo įvairias atsakingas pareigas Brazilijos vyskupų konferencijoje – buvo episkopato nuolatinės tarybos narys, taip pat Vatikane buvo popiežių skiriamas į Apaštalų Sosto žinybas nariu ir patarėju: buvo Lotynų Amerikos popiežiškosios komisijos patarėjas, Popiežiškosios socialinių komunikacijų tarybos ir Kardinolų komisijos Šventojo Sosto organizacinėms ir ekonominėms problemoms tirti narys.

Kardinolas E. O. Scheid kardinolų kolegijoje buvo vienintelės dohonietis – Švč. Jėzaus Širdies kunigų kongregacijos narys. Iš dabartinių 227 kardinolų kolegijos narių 50 yra vienuoliai. Kardinolai vienuoliai atstovauja dvidešimt penkioms kongregacijoms. Nuo pastarosios konsistorijos 128 kardinolai turi teisę dalyvauti konklavoje, kiti 99 kardinolai yra šios teisės netekę dėl amžiaus ar kitų priežasčių.

***

Sausio 13 dieną nuo COVID-19 mirė dar du Bažnyčios ganytojai: Glazgo arkivyskupas Škotijoje, 70 metų Philip Tartaglia ir Zambijos ganytojas, 53 metų Moses Hamungole, Monze vyskupas. (SAK / Vatican News)

2021 sausio 14, 13:14