Paieška

Ekumeninės savaitės Lietuvoje apžvalga

Krikščionių vienybės aštuondienio pamaldas teko švęsti laikantis karantino ribojimų, bendraujant daugiausia virtualioje erdvėje. Įvairių krikščioniškųjų bendruomenių parengti vaizdo siužetai talpinti Lietuvos Biblijos draugijos feisbuke, specialioje paskyroje „Malda už krikščionių vienybę“, kitų bendruomenių tinkluose bei krikščioniškose interneto svetainėse. Tarptautinės bendruomenės „Chemin neuf“ jutubo kanalu transliuotiems vaizdo įrašams buvo parengti lietuviški titrai. Beje, Lietuvoje jau seniau žinoma su „Chemin neuf“ susijusi Kanos šeimų bendruomenė, taip pat Lietuvoje veikianti „Chemin neuf“ jaunimo misija.

Šiemetinės Maldų už krikščionių vienybę savaitės medžiagą parengė Šveicarijoje įsikūrusi Grandchamp ekumeninė seserų bendruomenė. Vienybės savaitei, taip pat visiems 2021 metams parengta plati medžiaga: joje ir maldos bei meditacijos aštuonių dienų maldos kelionei. Pagal seserų praktikuojamą maldos tradiciją ekumenines pamaldas siūlyta skaidyti į tris dalis, vadinamąsias vigilijas. Tarp pasiūlymų buvo numatyta pavaizduoti vienybės siekį veiksmais bei gestais pagal IV a. gyvenusio vienuolio Dorotėjaus Gaziečio meditaciją. Deja, šias pamaldų dalis, taip pat tiesioginius brolybės gestus šiemet teko atlikti mintyse. Vis dėlto krikščionių bendruomenės pasistengė pagal galimybes liudyti vienybės viltį per transliacijas perduotais linkėjimais, giesmėmis, mokymo žodžiu.

Lietuvos Biblijos draugijos vaizdo žinioje direktorė Vilhelmina Kalinauskienė priminė, kad pati LBD prieš 29 metus buvo įsteigta Maldų už krikščionių vienybę savaitės išvakarėse. Direktorė pristatė gražią dovaną šių metų ekumeninei savaitei: naujai išverstų Pauliaus laiškų su plačiais komentarais leidimą. Ji džiaugėsi galimybe dirbti tokioje organizacijoje, kuri vienija krikščionis ne tik Biblijos vertimo bei leidybos darbais, bet taip pat siekia patarnauti visų Bažnyčių tikintiesiems įvairiomis iniciatyvomis. Svetainė www.manoBiblija.lt skirta norintiems nuodugniau studijuoti Biblijos vertimus bei papildomą medžiagą. LBD direktorė taip pat sakė, kad ekumeninė dvasia, draugiška ir geranoriška nuotaika ypač juntama Biblijos draugijos valdybos posėdžių metu, kai susirenka įvairių Bažnyčių deleguoti nariai. Vaizdo žinioje žodį tarė LBD prezidentas, evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, tai pat du viceprezidentai: ortodoksų kunigas Vitalijus Mockus ir pranciškonas kun. Ramūnas Mizgiris OFM.

Vilniaus Šv. Paraskevės ortodoksų parapijoje pamaldose už Bažnyčią tarnavo kun. Vitalis Dauparas. Beje, apie šią parapiją, kurioje ortodoksų Dieviškoji Liturgija švenčiama lietuvių kalba, plačiau pasakojama žurnalo „Artuma“ sausio numeryje.

Kitame vaizdo siužete žodį tarė Lietuvos evangelinių Bažnyčių bendrijos vadovas Gabrielius Lukošius, giesme dalijosi virtualus evangelinių Bažnyčių choras.

Žodžiu ir giesme sveikino taip pat metodistų Bažnyčios atstovai.

Katalikų Bažnyčios atstovų malda transliuota iš Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo (dominikonų) bažnyčios. Maldai vadovavo LVK ekumeninių reikalų tarybos pirmininkas vysk. Darius Trijonis.

Ekumeninės pamaldos Kaune Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčioje vyko per transliaciją maldos tiltu jungiantis su kitomis krikščioniškomis Bažnyčiomis bei bendruomenėmis. Pamaldos vyko pagal Grandchamp bendruomenės parengtą medžiagą suskirstant į tris vigilijas, transliuotas iš skirtingų bendruomenių maldos vietų. Į transliacijas Kauno arkivyskupijos ir Delfi.lt kanalais įsijungė beveik 40 tūkst. žmonių. Seminarijos bažnyčioje pamaldas vedė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kun. Kęstutis Rugevičius, diakonas Darius Chmieliauskas, iš evangelikų liuteronų Švč. Trejybės bažnyčios maldą tęsė liuteronų kunigas Saulius Juozaitis ir reformatų kunigas Jonas Žiauka. Iš Kauno jungtinės metodistų bažnyčios sveikino superintendentas kun. Remigijus Matulaitis, vaizdo įrašu žodį tarė Kauno evangelinės bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius. Deja, tąkart dėl ligos į maldos tiltą negalėjo įsijungti ortodoksų atstovai.

Į maldos aštuondienio kelionę Kryžiaus meditacijomis bei kasdieniais vaizdo įrašais kvietė ir Šiluvos šventovė.

Šiemet Maldos už krikščionių vienybę programa buvo grindžiama Jono evangelijos 15 skyriaus tekstais. Vaizdo žinia, taip pat tekstu „Bernardinai.lt“ pasidalijo Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios katechetas, Vilniaus parapijos dvasininkas Holgeris Lahayne. Savo mokyme jis pasitelkė liuteronų teologo Dietricho Bonhoefferio mintis apie krikščionių bendrystės sampratą: tikinčiam žmogui reikia kito tikinčio brolio, kuris savo liudijimu perduotų Dievo žodį. Taip įgyvendinamas Jėzaus įsakymas mylėti – nešant tikėjimo broliui Kristaus žodį ir padedant įsišaknyti jame.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje gražiu bendrystės liudijimu draugaujant su kitų konfesijų krikščionimis dalijasi liuteronė Augustė Žičkytė: jai krikščionių vienybės savaitė tęsiasi ištisus metus.

Kauno arkivyskupija pasiūlė ypatingą iniciatyvą švenčiant Dievo Žodžio sekmadienį: šeštadienio vakarą per FB paskyrą, Yotube bei Delfi.lt kanalais buvo kviečiama dalyvauti Dievo Žodžio sekmadienio vigilijoje, kur buvo ištisai skaitoma Evangelija pagal Morkų. Lietuvos Biblijos Draugijai leidus buvo skaitomas dar neskelbtas naujas ekumeninio Evangelijos pagal Morkų vertimo tekstas.

Arkivyskupijos kvietimą į vigiliją vaizdo įrašu pristatė kun. biblistas Algirdas Akelaitis. Kitame vaizdo įraše naujai LBD išleistus Pauliaus laiškus su komentarais pristatė šį leidimą rengęs dr. Giedrius Saulytis.

Dievo žodžio sekmadieniui dovaną parengė ir biblinių meditacijų žurnalas „Žodis tarp mūsų“. Sausio – vasario numeryje pateikiamas popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis laiškas minint 1600 metų sukaktį nuo šventojo Jeronimo mirties. Šis dokumentas, taip pat popiežiaus Pranciškaus laiškas dėl Dievo Žodžio sekmadienio įvedimo pasiekiamas ir elektroninių išteklių sistemoje eis.katalikai.lt.

Kastantas Lukėnas

2021 sausio 24, 11:05