Paieška

Savaitė Lietuvoje – spaudos apžvalga (gruodžio 6)

Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ feisbuko juostoje atkreipia dėmesį į Advento pradžią žymintį primygtinį raginimą budėti: „Budrus žmogus atidus tam, kas vyksta aplinkui, pradedant artimo džiaugsmais bei rūpesčiais ir baigiant visuotine pandemijos grėsme. Jis gali pažinti prasmę, suvokti reikšmę, iš anksto pamatyti gerą progą ir pastebėti grėsmę. Juk tai yra ir Dievo veikimo, Jo priartėjimo ženklas“, – rašo ganytojas. Jis taip pat siūlo paprastą ir konkretų būdą labiau įprasminti Advento laiką kasdien meldžiantis Valandų liturgijos ryto ir vakaro malda, taip įsijungiant į Visuotinės Bažnyčios maldos ritmą.

Prasmingai išgyventi Adventą padeda Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus mintys kiekvienai Advento dienai – jas radijo bangomis šešis kartus per parą transliuoja Klaipėdos regiono radijo stotis RadijoGAMA , o internetu jos pasiekiamos Telšių vyskupijos facebook paskyroje arba youtube kanale.

Širvintų rajono laikraštyje „Krašto žinios“ prasidedant Adventui pakalbintas Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Į žurnalistės pastebėjimą, kad šiemet Advento laikotarpis bus kitoks, ganytojas atsako: jei paklaustume savo tėvų ar senelių, jie galėtų papasakoti apie ne vieną „kitokį“ Adventą, Kalėdas ar Velykas. „Per visus tuos „kitokius“ laikotarpius išbandymą ištverti padėdavo tik tikri dalykai: šeima, tikėjimas, tarpusavio santykiai“. Paklaustas, kaip nepasiduoti komercinei sumaiščiai ir viruso baimei, vyskupas siūlo: jeigu sunku, padėk kitam –ir nurodo pal. Teofiliaus Matulionio mintį: „Kada meldžiuosi, – nieko nebijau“.

Advento trečiadienių vakarais į rekolekcijas Kauno arkikatedroje kviečia arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Kiekvieną Advento savaitę rekolekcijos skiriamos vis kitai žmonių grupei: jaunimui, karitatyvinės misijos bendradarbiams, šeimoms, jaunimo ugdytojams. Prieš Mišias ganytojas veda konferenciją. Dalyvauti galima gyvai ir transliacijoje arkivyskupijos youtube kanalu.

Kretingos rajono laikraštyje „Švyturys“ Advento išvakarėse pakalbintas Kretingos parapijai nuo rugsėjo vadovaujantis klebonas Juozapas Marija Žukauskas OFM. Pokalbio antraštei parinkta vaizdinga šio pranciškono kunigo frazė: „Supratau, kad yra vienuoliktas Dievo įsakymas – ramybė“. Interviu jis pasakoja apie neįprastas aplinkybes, kaip kopdamas į Sinajaus kalną patyrė ramybės slėpinio prisilietimą. O ieškantiems vidinės ramybės brolis pranciškonas pataria: „pirmiausia reikia būti taikoje su savimi“. Grįžęs tarnauti į Kretingą jis džiaugiasi žmonių bendruomeniškumu, pasireiškiančiu ir pandemijos sąlygomis.

Caritas tęsia tradicinę Advento akciją „Gerumas mus vienija“. Atnaujintos išvaizdos akcijos simboliu – žvakele kviečiama atkreipti dėmesį į labiausiai pagalbos reikalingus žmones. Šiemet matyta galimybė paaukoti vargstantiesiems taip pat nuotoliniu būdu, uždegant virtualią Caritas žvakelę žemėlapyje pagal savo gyvenamąją vietą. Šiemetinės akcijos žinia: „Visi esame viena šeima“.

„Bernardinai.lt“ dienraštis facebook paskyroje kviečia į pokalbius Advento šeštadieniais. Pirmąjį gruodžio šeštadienį apie Šventąją Dvasią ir slėpiningus jos veikimo būdus dalijosi arkivyskupas Gintaras Grušas.

Vyskupas Darius Trijonis kviečia jungtis į facebook grupę „Advento Dievo žodis“, kur kasdien įdedama kūrybingai užrašyta Šventojo Rašto ištrauka.

Ses. Fausta Palaimaitė SF rūpinasi nepilnamečių kalinių sielovada ir socialiniais tinklais pasakoja apie savo vykdomus projektus, taip pat kviečia kitus prie to prisidėti. Feisbuke paskelbusi apie bendrystės projektą, kviečiantį suruošti jauniesiems kaliniams kalėdines dovanėles, sesuo Fausta džiaugiasi, kad nepraslinkus valandai po paskelbimo atsiliepė pakankamai savanorių suruošti dovanėles.

Broliai pranciškonai jau penktąjį kartą skelbia prakartėlių konkursą „Pasitikim kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi“. Šiais metais konkursas nuotolinis, prakartėlių nereikės pristatyti į vienuolynus ar bažnyčias kaip ankstesniais metais. Nuo gruodžio vidurio konkursinės prakartėlės bus eksponuojamos interneto svetainėje www.prakartele.lt, po to bus renkamos trys gražiausios prakartėlės iš kiekvieno regiono, jos keliaus į tolimesnį etapą, o per Šventosios Šeimos šventę bus atidaryta gražiausių konkursinių prakartėlių paroda.

Ketvirtadienį Kauno arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui Telšių miesto ir rajono vadovai išreiškė padėką už jo nuveiktus darbus tarnaujant Telšių vyskupijoje stiprinant Žemaitijos istorinę atmintį ir tapatybę. Arkivyskupui suteiktas Telšių miesto garbės piliečio vardas.

Ketvirtadienį ateitininkai kvietė į susitikimą virtualioje erdvėje: remiantis filosofo Juozo Girniaus mintimis diskutuota apie religijos, tikėjimo ir Dievo vietą šiuolaikinio žmogaus  gyvenime. Diskusiją vedė Laurynas Peluritis, svečias buvo filosofas ir leidėjas dr. Viktoras Bachmetjevas. Ateitininkų metų filosofiniai skaitymai rengiami bendradarbiaujant su Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centru.

Dar viena Ateitininkų metų dovana – „Magnificat leidiniai“ išleido Grasildos Reinys knygą „Adelė Dirsytė“; knygą iliustravo Rūta Ona Čigriejūtė.

„XXI amžiaus“ „Atminties“ skiltyje ilgametis laikraščio leidėjas Edvardas Šiugžda rašo apie poetą, filosofą Mindaugą Tomonį, neginkluotu būdu pasipriešinusį okupaciniam sovietų režimui ir už tai sumokėjusį gyvybės kaina. Kitoje skilties publikacijoje primenama prel. Mykolo Krupavičiaus mirties 50 metų sukaktis.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje Saulena Žiugždaitė apžvelgė prieš dvi savaites vykusią nuotolinę diskusiją apie parapijos bendruomenės aktyvinimą. Diskusijai pretekstą davė Lietuvos Kolpingo draugijos atliktas tyrimas. Viena iš diskusijos dalyvių Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė pasidalijo savo įžvalgomis, apibendrindama beveik dviejų dešimtmečių bendradarbiavimo su parapijomis patirtį. Diskusijoje buvo pristatyta ir verslininkų bendradarbiavimo su parapijų bendruomenėmis patirtis. Pateikiama taip pat nuoroda į diskusijos įrašą Lietuvos Kolpingo draugijos svetainėje.

Kastantas Lukėnas

2020 gruodžio 06, 12:43