Paieška

Kalėdos Lietuvoje. Vyskupų sveikinimai

Lietuvos vyskupai Kalėdų proga įvairiais kanalais, vaizdo žiniomis ir sveikinimo laiškais kreipėsi į tikinčiuosius, pabrėždami kitokį šių brangių iškilmių šventimą, tačiau drauge pažymėdami neįprastos padėties atskleidžiamas dvasines įžvalgas. Arkivyskupas Gintaras Grušas kalėdinėje vaizdo žinioje kviečia išgyventi ypatingas Kalėdas – sumažėjus išoriniam šurmuliui labiau suvokti tylos prasmę: pranašas Elijas suvokia Viešpaties buvimą tylos šlamėjime, o Betliejaus Kūdikis gimsta, giesmės žodžiais tariant, tyliąją naktį.

Vilniaus vyskupų kalėdiniame sveikinime kviečiama iš Marijos mokytis vilties ir džiaugsmo. „Švenčiant Kristaus gimimą Dievo Motina mums šviečia kaip vilties žvaigždė. Ta, kuri bet kokiomis aplinkybėmis visą viltį dėjo į Viešpatį, moko pasitikėti Dievu, kuriam esame brangūs, kuriam rūpi kiekvieno iš mūsų vargai ir džiaugsmai. Marija tai pat padeda suprasti, jog džiaugsmas yra sielos būsena, –kad ir kas benutiktų, Dievas yra su mumis, Jis tebesiunčia Šventąją Dvasią, kuri guodžia, stiprina ir džiugina“.

Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas kviečia pažvelgti į Kalėdų istorijoje aprašomus įvykius per pandemijos sukeltos įtampos ir suvaržymų patirtį. Jėzaus gimimą ir tolesnį Šventosios Šeimos gyvenimą taip pat lydėjo vargas ir sunkumai, „džiaugsmas ir rūpestis, ir Dievo artumo pajauta, ir įtampa“. Ganytojas kviečia apmąstyti ir Kalėdų istorijoje minimas detales: ėdžios yra nuoroda į Dievo stalą, prie kurio žmonės kviečiami gauti Dievo duonos. Betliejaus Kūdikį aplankiusių piemenų pavyzdys rodo, kad vargdieniai yra arčiausiai Dievo karalystės. Arkivyskupas drąsina: „Kalėdos mus moko, kad ir išbandymuose Dievas yra arti, Jis mūsų nepaliko. Viešpats, nutaręs įžengti į mūsų tarpą, žengia ir į mūsų sunkumus.“

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM sveikinimo laiške primena, kad ir pirmosios Kalėdos Betliejuje nebuvo įprastos, galime tik įsivaizduoti vargingas tuometines aplinkybes ir gyvulių draugiją. Pasak jo, visuotinės pandemijos metais, pasaulis vėl gauna progą išgyventi pirmųjų Kalėdų Betliejuje paprastumą ir kuklumą. Ganytojas ragina švenčiant šeimos namų aplinkoje neskubėti pabėgti į individualią išmanaus telefono, planšetės, kompiuterio ar televizoriaus erdvę, ieškoti būdų vėl būti kartu. Labai svarbu nepamiršti bendros maldos, nes ji geriausiai sujungia mus su tais, kurie mums brangūs. „Žmogumi tapęs Dievas, Jėzus, ir yra pats tikriausias kalėdinių švenčių Stebuklas ir Dovana. <…>Išgyventi tikrą šv. Kalėdų džiaugsmą – tai atpažinti Dievo gailestingosios meilės dovaną Jėzuje ir ją su nuoširdžiu dėkingumu ir kuklumu priimti“, – rašo Panevėžio vyskupas.

Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila sveikinimo laiške pažymi, kad šiemetiniai švenčių apribojimai kviečia susimąstyti ir prisiminti ankstesnius amžius, kai nebuvo nei šviečiančių girliandų nei dabartinės dovanų gausos, bet “Kalėdų šventimas gal net labiau nei mūsų dienomis kėlė žmonių dvasią suartindamas dangų ir žemę“. Ganytojas rašo: „Kartais ši viena didžiausių ir svarbiausių metuose liturginių iškilmių pavadinama Jėzaus gimtadieniu. Nors tai ir gražus šių dienų kultūrai būdingas apibūdinimas, vis dėlto, nusakant Kalėdų įvykį, jis nepakankamas. Jėzaus Gimimo slėpinys apreiškia daug daugiau nei kasmetė gimtadienio šventė“. Vyskupas atkreipia dėmesį į Betliejaus žvaigždės simboliką. „Tai ir kelrodė žvaigždė, taip pat ir šviesos simbolis. Kalėdų dienos Evangelija Jėzaus atėjimą taip nusako: „Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį“ (Jn 1, 9).Taigi Viešpaties užgimimas reiškia amžinojo gyvenimo, dangiškos šviesos sušvitimą žemiškame mūsų gyvenime.“

Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius Kalėdų sveikinime mini neseniai popiežiaus Pranciškaus apaštališkuoju laišku paskelbtus Šv. Juozapo metus ir šio tylaus Kalėdų istorijos veikėjo pavyzdį: per jį kiekvienam iš mūsų šiandien Dievas sako: „Nebijok!“. Vyskupas laiške kviečia malda aplankyti ligonius, esančius saviizoliacijos atskirtyje, išgyvenančius baimę bei nerimą. Jis taip pat kviečia melsti ištvermės ir stiprybės medikams, slaugytojams, visiems priimantiems sprendimus ir tarnaujantiems visuomenės poreikiams. Ganytojas drąsina: „Kalėdos – tai kelionė iš tamsos į šviesą, iš sumaišties į ramybę, iš atskirties į visa apimančią ir suvienijančią meilę. Nors šiemet pasaulis ir buvo nublokštas į pandemijos tamsą, bet štai pranašas Izaijas skelbia viltį: „Tauta, kuri vaikščioja patamsiais, išvys skaisčią šviesą, gyvenantiems tamsos šalyje užtekės šviesybė“ (Iz 9, 1).

Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas kalėdiniame žodyje rašo: „. Švęsti Kalėdas, reiškia švęsti gyvybę, švęsti gyvenimą“. „Šiandienos iššūkių akivaizdoje turime galimybę daug aiškiau pamatyti kaip mums visiems reikia Dievo! Jo duotas gyvenimas yra tiesiog stebuklas!ׅ“ Pandemijos metu ganytojas reiškia ypatingą artumą visiems sergantiems ir netekusiems artimųjų. Jis taip pat gėrisi pasiaukojančiu medikų darbu, kovojant dėl kiekvieno ligonio gyvybės, reiškia visiems gilią pagarbą ir dėkingumą. „Kristaus Gimimas, kurį kasmet išgyvename Kalėdų švente visada yra tas pats. Jis peržengia laiką ir erdvę. Dievas ateina pas mus, į mūsų kraštą, į mūsų pasaulį. Jam rūpime, nes esame Jo atspindys. Jis trokšta, kad vertintume ir brangintume save, gyvenimą, kitą žmogų, tarpusavio santykius. “ Ganytojas kviečia tikinčiuosius naujai pažvelgti į ryšį su Dievu ir artimu, atnaujinti savo krikščioniškąjį tikėjimą ypač per maldą, Dievo žodį, sakramentus. Kaišiadorių vyskupo laiške taip pat rašoma apie visuotinėje Bažnyčioje paskelbtus Šv. Juozapo metus ir popiežiaus Pranciškaus primenamą vieną esminių tėvystės aspektų – atsakomybę už vaikų ugdymą. „Mūsų seneliai ir tėvai išgyveno daug įvairių sukrėtimų ir išbandymų. Jiems didžiausia atrama buvo religinis tikėjimas, šeima, tradicijos, meilė Tėvynei. Tegul šios gyvenimu patvirtintos vertybės padeda ir mums ištverti, drauge kurti prasmingą savo ir Lietuvos ateitį“, – linki ganytojas.

(Kastantas Lukėnas)

2020 gruodžio 27, 08:53