Paieška

A†A Kunigas Boleslovas Vaira (1934–1963–2020) A†A Kunigas Boleslovas Vaira (1934–1963–2020) 

A†A Kunigas Boleslovas Vaira (1934–1963–2020)

2020 metų gruodžio 13 dieną, eidamas 87-uosius metus, mirė Jurbarko parapijos altaristas kunigas Boleslovas Vaira.

Kunigas Boleslovas Vaira gimė 1934 metų kovo 14 dieną Rokiškio apskrityje, Minčiūnų kaime, Duokiškio parapijoje, ūkininko šeimoje. 1942–1945 metų laikotarpiu mokėsi Duokiškio pradinėje mokykloje, 1946–1952 metais – Svėdasų vidurinėje mokykloje. Vidurinės mokyklos kursą jis baigė mokydamasis Kauno antrojoje Darbo jaunimo vidurinėje mokykloje, ten gavo brandos atestatą ir 1954 metais įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos Žemės ūkio mechanizacijos fakultetą, kur baigė tris kursus.

Jausdamas pašaukimą į kunigystę, Boleslovas 1958 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Studijų seminarijoje metais apibūdinamas kaip gabus, turintis gerą iškalbą ir balsą klierikas, tinkantis darbui parapijos sielovadoje. Seminarijos vadovybė taip pat atkreipė dėmesį ir į jo kiek staigoką bei cholerišką temperamentą. Baigęs kunigų seminariją 1963 metų balandžio 10 dieną Boleslovas Vaira buvo įšventintas kunigu.

Pirmoji kunigo Boleslovo tarnystės vieta buvo Viduklės parapija, į kurią buvo paskirtas vikaro pareigoms. Po metų perkeltas vikaru į Šiaulių Šv. Jurgio parapiją. 1970 metų birželio 23 dieną buvo paskirtas Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios vikaru, 1971–1974 dirbo Kauno Šv. Juozapo parapijos Vilijampolėje vikaru, o 1974 metų vasario 12 dieną buvo paskirtas vikaro pareigoms į Kauno Šv. Antano Paduviečio parapiją.

1975 metų birželio 11 dieną kunigas Boleslovas Vaira buvo paskirtas Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaru, tačiau faktiškai tų pareigų taip ir neužėmė, nes jau liepos 3 dieną buvo pasiųstas į mažą Alėjų parapiją, kurioje tuo metu nebuvo kunigo, ir 1975 metų rugpjūčio 11 dieną gavo paskyrimą jos administratoriaus pareigoms. Ten kunigas Boleslovas darbavosi trejus metus. 1978 metais jis buvo paskirtas Lyduokių parapijos administratoriumi. 1981 metais jam pavesta administruoti taip pat ir Vidiškių parapiją. 1983 metų vasario 3 dieną skiriamas Viduklės parapijos klebonu, kur, areštavus kunigą Alfonsą Svarinską, susidarė labai sudėtinga padėtis, ir kunigo Boleslovo kandidatūra buvo pasirinkta kaip kompromisinė. Kunigas Boleslovas Vaira nuvyko dirbti į Viduklę ir net perėmė parapiją, tačiau ten užsibuvo tik nepilnus keturis mėnesius ir vėl sugrįžo į Lyduokius, kur klebonavo iki 1996 metų. 1991 metais jis buvo paskirtas taip pat ir Žemaitkiemio parapijos klebonu. Šias pareigas ėjo nepilnus dvejus metus. 1996 metų balandžio 26 dieną buvo paskirtas Pagirių ir Siesikų parapijų klebonu.

Silpnėjant sveikatai kunigas Boleslovas Vaira paties prašymu 2000 metų balandžio 12 dieną buvo atleistas iš Pagirių ir Siesikų parapijų klebono pareigų ir paskirtas Jurbarko parapijos altaristu vikaro teisėmis ir pareigomis. Kol leido sveikata, aktyviai pagelbėdavo vietos klebonams parapijos sielovadoje. Paskutiniais metais dienas leido savo įsigytame bute Jurbarke, lankomas vietos kunigų ir parapijiečių, o paskutinius keturis mėnesius gulėjo Jurbarko ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje. Tuo metu jo sveikata jau buvo labai silpna. Prie turimų ligų prisidėjo ir koronaviruso epidemijos sukeltos komplikacijos.

Kunigas Boleslovas Vaira bus laidojamas Jurbarko bažnyčios šventoriuje 2020 metų gruodžio 16 dieną, trečiadienį. 12 valandą bus aukojamos gedulinės Šv. Mišios. Laikantis nustatytų reikalavimų dėl pandemijos, karstas į bažnyčią nebus nešamas, Kauno arkivyskupijos kunigai už velionį melsis savose parapijose.

Amžinąjį atilsį duok ištikimam savo tarnui, Viešpatie!

Kauno arkivyskupijos kurija

2020 gruodžio 14, 15:31