Paieška

Savaitės Lietuvoje apžvalga (lapkričio 22)

Paskutinis liturginių metų sekmadienis buvo taip pat paskutinė Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidų diena. Šiemet atlaidų dalyviams teko melstis karantino sąlygomis. Priešpietiniu laiku Mišios buvo aukojamos prie atviro Aušros Vartų koplyčios lango, ribojant dalyvių skaičių gatvėje, o dalis žmonių galėjo dalyvauti liturgijos transliacijoje Šv. Teresės bažnyčioje.

Maldininkams buvo išleista Atlaidų knygelė, kurioje pristatyta šiemetinė tema „Totus tuus“: Dievo Motinos vaidmuo šv. Jono Pauliaus II gyvenime ir tarnystėje. Šiemetinių atlaidų dalyviai taip pat galėjo pamatyti 1927 m. pagamintą skydą, skirtą apsaugoti stebuklingąjį Marijos paveikslą nuo galimų pažeidimų.

Praėjusį sekmadienį Aušros Vartų atlaidų metu taip pat minėta Pasaulinė vargstančiųjų diena. Homilijoje vyskupas Arūnas Poniškaitis atkreipė dėmesį į Aušros Vartų Marijos atvaizde matomas maldingai sudėtas Marijos rankas. Pasak ganytojo, čia vaizduojama Marija nesiilsi, bet darbuojasi, tarpininkaudama, kad galėtume priimti Dievo malonę ir teisinga linkme nukreiptume savo pastangas. Primindamas popiežiaus Pranciškaus paraginimą tiesti pagalbos ranką vargstantiesiems vyskupas kvietė žvelgti į Švč. M. Mariją, kad ji kiekvieną priglaustų prie Dievo gailestingumo versmės.

LVK pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas naujai išrinktų Seimo narių priesaikos ceremonijoje savo invokacijoje pabrėžė, kad dirbant Lietuvos žmonių gerovei ir darant sunkius sprendimus ypač svarbu klausytis sąžinės balso : „Sąžinė, dar vadinama Dievo balsu mūsų širdyse, reikalauja ne tik kovoti, kad būtų įrodyta sava tiesa, bet skatina atpažinti Dievo balsą, Tiesos balsą savyje“, – sakė ganytojas.

„Marijos radijo“ „Aktualijų“ laidoje priminta Dievo tarno vyskupo Vincento Borisevičiaus sušaudymo metinių sukaktis.

Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius paskelbė laišką dėl rinkliavos kunigų seminarijai išlaikyti. Ganytojas primena, kad Telšių vyskupijoje pagal seną paprotį Verbų sekmadienio ir Kristaus Karaliaus sekmadienio rinkliava skiriama kunigų seminarijų auklėtiniams. Kristaus Visatos valdovo iškilmės proga ganytojas kviečia tikinčiuosius aukomis paremti būsimųjų kunigų rengimą, ypač todėl, kad šiemet dėl karantino neįvyko Verbų sekmadienio tikslinė rinkliava. Vyskupas taip pat dėkoja ūkininkams, pasidalijusiems savo užaugintomis gėrybėmis. Lietuvos kunigų seminarijose kunigystei ruošiasi septyni Telšių vyskupijos kandidatai.

Kristaus Visatos Valdovo sekmadienį Lietuvos tikintieji jungėsi į tarptautinę maldos ir atgailos akciją, kuria pažymėta liūdna šimtmečio sukaktis nuo tada, kai Sovietų Rusijoje pirmą kartą valstybiniu lygiu buvo įteisinti abortai. Po to abortų legalizavimas plito pirmiausia į sovietų sistemos, o vėliau ir kitas pasaulio šalis. Maldos akciją Lietuvoje koordinavo katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“.

Negimusio kūdikio diena paminėta adoracija, malda ir Mišiomis Kauno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje.

Kun. Roberto Skrinsko leidžiamo biuletenio „Pro vita“ 44 numeris skirtas atminti abortų legalizavimo Lietuvoje datą, lapkričio 23-ąją. Tarp biuletenyje skelbiamų straipsnių nuorodų akcentuojama ir abortų įteisinimo Sovietų Rusijoje šimtmečio sukaktis bei šios liūdnos sukakties minėjimai.

Lietuvių katalikų mokslo akademija praneša apie lapkričio pradžioje vykusius LKMA Centro valdybos ir vadovybės rinkimus. LKMA Centro valdybos pirmininku išrinktas LKMA akademikas istorikas Liudas Jovaiša. 

Jau penktus metus vyksta Lietuvos advokatūros ir Lietuvos Caritas socialinė iniciatyva padėti sunkumus patiriantiems žmonėms suteikiant jiems nemokamą teisinę pagalbą. Neatlygintinai teikti konsultacijas šiemet apsisprendė rekordinis advokatų ir jų padėjėjų skaičius – 265.

Ketvirtadienį Lietuvos Kolpingo draugijoje vyko virtuali diskusija „Parapijinio gyvenimo suaktyvinimas: kas bendruomenę daro patrauklia?“ Lietuvos Kolpingo draugijos ir fondo iniciatyva anksčiau buvo atliktas tyrimas apie parapijinio gyvenimo aktyvinimą Lietuvoje. Diskusijoje pristatant šio tyrimo išvadas dalyvavo ir LVK socialinių reikalų tarybos pirmininkas arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Šiaulių vyskupijos svetainėje pranešama apie Skaistgirio miestelio bendruomenės ir Šv. Jurgio parapijos suorganizuotą minėjimą Pasaulinės žuvusių eismo įvykiuose dienos proga.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre trečiadieniais vyksta tiesiogiai internetu transliuojami susitikimai, kuriuose kalbinami pašnekovai dalijasi savo patirtimi: kaip daryti gera savo profesinėje srityje bei aplinkoje.

Lapkritį toliau vyko Kauno arkivyskupijos parapijų bendradarbių, institucijų darbuotojų ir kitų aktyvių dalyvių ugdymo seminarai. Viename iš tokių seminarų, vykusiame pasibaigus Vėlinių aštuondieniui, arkivyskupijos vargonininkai aptarė temą „Krikščioniškojo sąmoningumo stiprinimas laidotuvių apeigose“.

Kastantas Lukėnas

2020 lapkričio 22, 13:17