Paieška

Savaitės Lietuvoje apžvalga (spalio 4 d.)

Vilniuje Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje tituliniai atlaidai šiemet ypatingi: minimas 500 metų bažnyčios konsekracijos jubiliejus. Keturių dienų parapijos iškilmių programoje švęstos Mišios, pašventintas altorius, vyko labdaros bėgimas, koncertai, parengti pietūs stokojantiems.

Šv. Pranciškaus Asyžiečio minėjimas sukviečia ne tik šio šventojo Neturtėlio, Kūrinijos globėjo mylėtojus, bet ir jų globojamus gyvūnus. Vaizdo žinioje Bernardinų bažnyčios klebonas kun. Evaldas Darulis OFM kartu su augintiniu Grinču kvietė ir kitus drauge švęsti gyvūnų globėjo dieną.

Prasidėjusį spalį išgyventi kaip Misijų mėnesį padeda Nacionalinės misijų tarnybos parengta nauja vizualinė medžiaga – plakatas ir speciali knygelė lietuvių ir lenkų kalbomis. Ši medžiaga pateikiama atnaujintoje interneto svetainėje (misijos.katalikai.lt). Praėjusiais metais minint Ypatingąjį misijų mėnesį Lietuvoje buvo įsteigta Nacionalinė Misijų tarnyba, jos vadovu paskirtas salezietis kun. Alessandro Barelli SDB. Ši tarnyba, bendradarbiaudama su Lietuvos vyskupijomis, pristato Bažnyčiai ir visuomenei iniciatyvas, kurių paskirtis – sužadinti tikinčiųjų jautrumą misijų tikrovei. Tarnybos parengta medžiaga padeda atsiliepti į Bažnyčios raginimą melstis už misijas, taip pat prisidėti savo gerais darbais bei aukomis.

Nuo šeštadienio iki pirmadienio vyksta internetu transliuojama pasaulinė Dievo Gailestingumo konferencija, pasiekiama tinklalapyje DivineMercySummit.com. Anglų kalba internetu transliuojamuose renginiuose dalyvauja pranešėjai iš Airijos, Austrijos, Brazilijos, JAV, Kanados, Lenkijos, Lietuvos, Meksikos. Renginio pranešimuose ir pristatymuose daug dėmesio skiriama Vilniui kaip Gailestingumo miestui, šv. Faustinos gyvenimui ir pal. kun. Mykolo Sopočkos veiklai. Pirmadienį, šv. Faustinos minėjimo dieną, vyks šv. Mišių transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės, Mišias aukos arkivyskupas Gintaras Grušas.

Artėjant rinkimams paskelbtas Lietuvos vyskupų kreipimasis, kuriame raginama atlikti krikščionišką pareigą – demokratiniu keliu rinkti įstatymų leidėjus. Vyskupai rašo: „Kiekvienu metu reikia atsiliepti į naujus iššūkius ir spręsti skirtingas problemas. Vis dėlto šalia besikeičiančių aplinkybių visad išlieka pastovios vertybės: atjauta, gailestingumas, jautrumas silpniausiam, visuomeninis solidarumas, prigimtinė šeima ir gyvybės neliečiamumas, atida kūrinijai – mūsų bendriesiems namams bei gėrio siekianti laisvė“.

Laikraštyje „XXI amžius“ artėjančių rinkimų tema kalbinamas kardinolas Sigitas Tamkevičius – jį kalbina ilgametis šio laikraščio leidėjas Edvardas Šiugžda. Interviu kardinolas pažymi, kad jam kaip dvasininkui, nedera nurodyti konkrečios partijos kandidatų, tačiau jis pateikia orientyrus, kuriais vadovaujantis būtų užtikrintas visuomenės bendrasis gėris, bendražmogiškųjų ir krikščioniškųjų vertybių sklaida. Pasak jo, tai „žmogaus orumas, gyvybės branginimas, vyro ir moters santuoka kuriama šeima, dėmesys silpniausiems visuomenės nariams“.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje ateitininkas teisininkas Vygantas Malinauskas svarsto: už ką balsuoti? Koks būtų teisingiausias ir išmintingiausias pasirinkimas, kuris atitiktų ir krikščioniškus principus, ir Lietuvai būtų gerai?

Laikraštyje „XXI amžius“ išsamiai pasakojama apie Lietuvos partizanų memorialo atidarymo iškilmes Kryžkalnyje. Pateikiamos ta proga pasakytos kalbos, taip pat Stulgių bažnyčioje vyskupo Jono Kaunecko pasakytas pamokslas. Jame ganytojas liudija savo ir kitų pokario vaikų patirtį, atmintin įsirėžusius vaizdus, matant niekinamus žuvusių partizanų kūnus, – drauge reiškia prisikėlimo viltį, laiką, kai „paskutinieji bus pirmi“, „nužudytieji  iš kankinimo kamerų ir iš Sibiro tolių tampa palaimintaisiais“.

Penktadienį VDU Katalikų Teologijos fakultetas kartu su Krokuvos popiežiškuoju Jono Pauliaus II universitetu surengė tarptautinę konferenciją skirtą popiežiaus Jono Pauliaus 100-mečiui paminėti “Moters pašaukimas ir orumas”. Konferencija vyko VDU Didžiojoje Auloje.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje rašyta apie 30-ies metų jubiliejų minintį VDU Katalikų teologijos fakultetą. Fakulteto dekanas dr. Benas Ulevičius džiaugiasi, kad į visas bakalauro ir magistro studijų programas susirinko pirmakursių grupės. Pasak jo, stojančiųjų į fakultetą skaičius pastaruosius dešimt metų išlieka toks pats, tačiau auga kandidatų motyvacija.

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės dieną Kauno arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centras minėjo 25-ąjį gimtadienį. Švč. Sakramento rektorate vyko vakaro malda, buvo giedamos Taizé giesmės, arkivyskupas Lionginas Virbalas pašventino naujai nutapytą Kryžių, prie kurio Piligrimų centre kiekvieną savaitę vyksta pamaldos.

Kauno arkivyskupijos jaunimo centre rugsėjo pabaigoje pradėtas naujas ugdymo kursas – savanorių „LABas“. Tai mokymai, kuriuose siekiama įgalinti jaunuolius savanorystei.

Kaišiadorių vyskupijoje kiekvieną spalio mėnesio sekmadienį Guronyse vyksta Rožinio pamaldos, apvaikščiojamos Rožinio slėpinių koplytėles, aukojamos. Mišios Guronių Šv. Juozapo koplyčioje.

„Bernardinai.lt“ redaktoriaus Simono Bendžiaus pokalbyje su kun. dr. Romualdu Zdaniu atskleidžiami iš šalies nematomi kunigo tarnystės sunkumai. Pasak Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebono, net ir didelė parapija ar aktyvi veikla kunigo neapsaugo nuo vienatvės jausmo. Kun. Romualdas Zdanys pasakoja apie organizuojamus neformalius kunigų susitikimus, padedančius stiprinti kunigų brolystę ir atsilaikyti prieš priklausomybių grėsmes.

Kastantas Lukėnas

2020 spalio 04, 12:59