Paieška

Kardinolas Vinko Puljič Kardinolas Vinko Puljič 

Sarajevo arkivyskupija pagerbė savo ganytoją

Spalio 8-ąją Sarajevo katedroje buvo aukojamos padėkos Mišios už kardinolo Vinko Puljičiaus tarnystę. Prieš mėnesį, rugsėjo 8-ąją, jam sukako 75 metai. Šiemet jis taip pat mini kunigystės šventimų 50-ąsias metines.

Ketvirtadienį Sarajevo katedroje aukotoms Mišioms vadovavo pats jubiliatas, kartu su juo koncelebravo apaštališkasis nuncijus, kiti Bosnijos Hercegovinos bei Kroatijos vyskupai.

Palyginti jauną, tik 45 metų amžiaus kunigą Vinko Puljičių popiežius Jonas Paulius II 1990 m. rudenį paskyrė Sarajevo arkivyskupu. Jam teko pradėti vyskupo tarnystę tragiškais Balkanų karo laikais, kai Sarajevas tapo vienu kruviniausių karo židinių. Ketvirtadienį Sarajevo katedroje aukotų Mišių metu buvo meldžiamasi ir už Balkanų karo aukas, dėkojama Dievui už laisvės ir taikos dovaną, prašoma, kad sėkmingai toliau gytų karo žaizdos ir negrįžtamai įsitvirtintų taika visuose Balkanuose.

Vinko Puljičius gimė 1945 m. rugsėjo 8-ąją. Kunigystės šventimai jam buvo suteikti 1970 m. birželio 29-ąją, Petrinių iškilmės dieną. Du dešimtmečius jis tarnavo Sarajevo arkivyskupijos parapijose, dėstė kunigų seminarijoje. Žlungant komunistinei santvarkai Jugoslavijoje, federacinės valstybės subyrėjimo ir karo išvakarėse popiežius Jonas Paulius II jauną kunigą Puljičių paskyrė Sarajevo arkivyskupu. Pats popiežius jį konsekravo Šv. Petro bazilikoje. Įvertindamas arkivyskupo liudijimą karo metais, taikdarystę, pagalbą nukentėjusiems, 1994 m. popiežius jį paskyrė kardinolu. Tuo metu jam buvo 49 metai ir jis buvo jauniausias kardinolų kolegijos narys.

Nors kardinolas Vinko Puljičius jau peržengė 75 metų ribą ir, kaip reikalauja kanonų teisės kodeksas, jau įteikė atsistatydinimo raštą, popiežius prašymo dar nepatenkino. Nors, antra vertus, jau šių metų pradžioje buvo paskirtas Sarajevo vyskupas koadjutorius, kuris tą dieną, kai popiežius priims kardinolo atsistatydinimą,  automatiškai užims jo postą.

Kardinolas Vinko Puljičius kaip popiežiaus legatas dalyvavo 2000 m. švęstame Antrajame Lietuvos Eucharistiniame kongrese. (JM / Vatican News)

2020 spalio 09, 13:59