Paieška

Trakų Švč. M. Marijos paveikslas Trakų Švč. M. Marijos paveikslas 

Savaitės Lietuvoje apžvalga (rugsėjo 6 d.)

Pirmąją rugsėjo oktavą švenčiami Lietuvos globėjos Trakų Dievo Motinos atlaidai. Atlaidai Trakuose pagal tradiciją pradedami švęsti išvakarėse iškilmingais Mišparais. Sekmadienį pagrindinę atlaidų dieną Mišias aukojo arkivyskupas Gintaras Grušas. Dvi naktis vyko Švč. Sakramento adoracijos pamaldos. Šiemet atlaidų temos susietos su enciklikos Laudato si‘ mintimis minint šio dokumento paskelbimo penkmetį.

Šeštadienį jau keturioliktą kartą Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras surengė piligriminį žygį Vilnius-Lentvaris-Trakai. Su piligrimais šiemet keliavo šv. Jono Pauliaus II relikvija, pažymint šio šventojo popiežiaus gimimo šimtmetį. Atėjusių į Trakus piligrimų laukė vakaro programa, o joje ypatinga šiemetinė naujovė –muzikinis plaukiojimas Galvės ežere, skambant Ganytojo žodžiui.

Ypatingas kvietimas į rugsėjo pradžioje švenčiamus Trakinių atlaidus nuskamba jau per Žolinę. Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų proga Trakuose surengiama džiugi procesija per miestą, grojant orkestrui nešamas Dievo Motinos atvaizdas.

Paskutinį rugpjūčio šeštadienį pašventinta Grigiškėse pastatyta Šventosios Dvasios bažnyčia. Arkivyskupas Gintaras Grušas šia proga pamoksle kalbėjo apie naujo pastato perkeitimą per Mišias ir šventinimo apeigas, palygindamas šį vyksmą su Krikšto sakramentu, kuriuo krikštijamasis perkeičiamas į Dievo vaiką. Ganytojas kvietė įžvelgti matomame naujos bažnyčios pastate glūdinčią akimis neregimą dvasinę tikrovę, Dievo šlovės ir malonių versmę.

Grigiškių Šventosios Dvasios bažnyčios pašventinimo iškilmės plačiai aprašytos laikraštyje „XXI amžius“.

Čia taip pat rašoma apie Vilkaviškio vyskupijos katedroje vykusias iškilmes: su parapijiečiais atsisveikino ilgametis katedros klebonas, Vilkaviškio dekanas prelatas Vytautas Gustaitis, tapęs šios parapijos altaristu. Vyskupas Juozas Žemaitis MIC (beje, neseniai žvaliai minėjęs savo 94 -ąjį gimtadienį) prieš tris dešimtmečius rūpinosi atstatyti Vilkaviškio katedrą ir anuomet pavedė šį darbą energingam kunigui Vytautui Gustaičiui. 1998 m. konsekruota Vilkaviškio katedra tapo šio krašto ir miesto puošmena, dvasinių renginių ir įvairiopos pastoracinės veiklos vieta.

Redaktorius Romas Bacevičius rašo apie Simno bažnyčios 500 metų jubiliejų – istorijos, kultūros ir tradicijų šventę.

Laikraštis „XXI amžius“ šiemet mini leidybos trisdešimtmetį. Ta proga kalbinami ištikimiausi laikraščio skaitytojai, padedantys leidiniui tęsti savo misiją nepaisant nuolatinių finansinių sunkumų.

Penktadienį Panevėžyje surengta tarptautinė mokslinė konferencija skirta kun. Alfonsui Lipniūnui „Švietėjas, nešęs žmonėms viltį“. Konferencija vyko Panevėžio kolegijos salėje, tačiau dėl epidemiologinės grėsmės teko riboti renginio dalyvių skaičių, nuotoliniu būdu pristatyti užsienio prelegentų pranešimus. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje Mišiose melstasi, kad Dievo tarnas kun. Alfonsas Lipniūnas būtų paskelbtas palaimintuoju. Minėjimas tęsėsi po Mišių šventoriuje prie kun. Alfonso Lipniūno kapo. Buvo pristatyta neseniai išleista kun. Alfonso Lipniūno tekstų knyga „Lauko lelijos“. Šiemet minimos šio Dievo tarno, jaunimo apaštalo ir Štuthofo kalinio, gimimo 115 -osios ir mirties 75-osios metinės. 1989 m. kun. A. Lipniūno palaikai iš pervežti iš Lenkijos, Pucko kapinių ir palaidoti Panevėžio katedros šventoriuje.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje skelbiami atsiminimai In memoriam apie pranciškoną kun. Arūną Brazauską OFM, prieš mėnesį nuo koronaviruso infekcijos iškeliavusį pas Viešpatį. Prisiminimais dalijasi kartu su juo į mažesniųjų brolių ordiną įstojęs dabartinis Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras kun. Algirdas Malakauskis OFM. Brolis Arūnas prisimenamas kaip uolus sielovadininkas, išpažinčių klausytojas, mielai bendraudavęs su žmonėmis ir padėdavęs jiems. Jis mėgo keliauti, fotografuoti, buvo įsitraukęs į kūrinijos apsaugos veiklą, buvo jautrus migrantų sunkumams.

Paskutinį rugpjūčio sekmadienį į Šiluvą keliavę piligrimai dėkojo už 30 Lietuvos laisvės metų. Ši tradicinė eisena yra tarsi įžanga į netrukus Šiluvoje prasidėsiančius didžiuosius atlaidus. Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas Šiluvos bazilikoje pavadino gyvenimą „laisvės egzaminu“, kurį kiekvienam skirta laikyti asmeniškai ir kuris tęsiasi visą gyvenimą. Pasak ganytojo, tikėti ir pasitikėti yra didžiausia laisvė ir džiaugsmas. Visuotiniuose maldavimuose tądien prisiminti ir broliai baltarusiai, melsta jiems tikėjimo ir sąžinės laisvės. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, vadovavęs piligrimų eisenai iš Tytuvėnų, prieš tai anksti ryte dalyvavo Kelmėje vykusiame Laisvės dienos minėjime.

Kauniečiai džiaugiasi Švč. Sakramento bažnyčioje vykstančių atnaujinimo darbų etapu. Restauruotame fasade naujai atverti senieji langai, apšviesta Kristaus Veido mozaika, 1932 m. sukurta skulptoriaus Juozo Mikėno. Ketinama sugrąžinti į bažnyčią ir Austrijoje sukurtus vitražus, kurie sovietmečiu slapta saugoti M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. Restauratoriams tenka sunki užduotis derinti pastate išlikusią įvairių epochų stilistiką. Šią bažnyčią ketinama grąžinti miesto akademinės sielovados reikmėms. Šiuo metu joje įrengtoje koplyčioje vyksta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija, kasdien aukojamos Mišios.

Vilkaviškio vyskupija praneša apie Prienuose vykusią jubiliejinę tikybos mokytojų rudens konferenciją. Lietuvoje minint tikybos mokymo trisdešimtmetį į renginį sukviesti ne tik tebedirbantys, bet ir buvę, sulaukę garbingo amžiaus tikybos mokytojai. Tikybos mokymo patirtį Vilkaviškio vyskupijoje apibendrina šia proga išleista knyga „Evangelinės žinios mokyklose trisdešimtmetis“ – ją sudarė Katechetikos centro metodininkė Vilma Balandienė.

Kastantas Lukėnas

2020 rugsėjo 06, 12:17