Paieška

Malda už į Baltarusiją neįsileidžiamą arkivyskupą. CCEE pareiškimas

Europos vyskupai yra solidarūs su Baltarusijos vyskupų konferencijos pirmininku arkivyskupu Tadeuszu Kondrusiewicziumi, kurio Lukašenkos valdžia neįsileidžia į šalį. Už į tėvynę neįsileidžiamą ganytoją meldžiasi Baltarusijos katalikai.

Europos vyskupų konferencijų taryba (CCEE), kurią sudaro visų Europos šalių vyskupų konferencijų pirmininkai, išreiškė susirūpinimą dėl padėties Baltarusijoje ir solidarumą su į tėvynę neįsileidžiamu Baltarusijos vyskupų konferencijos primininku. Sankt Galene, Šveicarijoje, kur yra CCEE būstinė, ketvirtadienį paskelbtame pareiškime kartojamas popiežiaus Pranciškaus raginimas, kad Baltarusijoje po rinkimų prasidėjusi krizė būtų sprendžiama dialogu, be smurto, gerbiant teisę ir teisingumą. Europos vyskupai meldžiasi už į tėvynę negalintį grįžti ganytoją bei už visą Baltarusijos katalikų bendruomenę, kad taikiai būtų išspręsta dabartinė krizė ir būtų galima su tarpusavio pasitikėjimu kurti žmogaus ir visuomenės gerovę.

Ketvirtadienį Minsko katedroje buvo meldžiamasi už į savo vyskupiją negalintį sugrįžti arkivyskupą. Malda prasidėjo katedros kapitulos kanauninkų kalbamais mišparais, po kurių buvo aukojamos Mišios. Pamaldoms vadovavęs Minsko ir Mogiliovo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jurijus Kasabuckis, kreipdamasis į visus tikinčiuosius, atvykusius į katedrą melstis už savo arkivyskupą, pabrėžė, kad malda yra vienintelis Bažnyčios ginklas, kuris turi neįtikėtiną galią. Pasak vyskupo, bendros maldos valanda taip pat yra vienybės ir solidarumo išraiška, kuri vienija žmones, padeda jiems ieškoti išeities iš sunkios padėties ir atlaikyti visus išbandymus.

Po valandų liturgijos prasidėjo Mišios, aukotos už arkivyskupą Tadeuszą Kondrusiewiczių ir Bažnyčią Baltarusijoje. Mišių metu buvo perskaitytas iš tremties atsiųstas arkivyskupo laiškas.

Sveikindamas Baltarusijos katalikus, dėkodamas už maldą ir solidarumą, arkivyskupas padėtį šalyje palygina su vandeniu, kuris, jei stovi – sugenda, tampa netinkamas naudoti, o jei teka – yra sveikas. Esame kviečiami nestovėti, o tai reiškia tobulėti savo dvasiniame ir socialiniame gyvenime. Dievas sukūrė pasaulį gerą, bet liepė žmonėms jį tobulinti ir tai turėtų būti daroma visose mūsų gyvenimo srityse. Pasak arkivyskupo, Baltarusijai šiandien labai reikia spręsti ne tik politines, ekonomines ir socialines, bet ir dvasines problemas. Reikia karštos maldos, kuri pasiektų dangų. Trys žmonių kartos karingo ateizmo laikais karštai meldėsi ir Dievas suteikė laisvės dovaną. Dabar reikia toliau melstis, kad galėtume džiaugtis šia dovana pagal Dievo valią. Laisvė yra ne tik dovana, bet ir atsakomybė. Dievo įstatymai mums duoti ne tam, kad juos keistume, bet kad jie mus keistų į gera.

Tikiu, kad problemos, su kuriomis susiduria Baltarusija, bus taikiai išspręstos. Taip pat tikiu, kad greitai grįšiu namo, kad vėl galėčiau būti su jumis ir tarnauti Bažnyčiai tėvynėje, o ne iš užsienio, rašo arkivyskupas. (JM / Vatican News)

2020 rugsėjo 04, 12:29