Paieška

Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė 

Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės mirties 65-osios metinės

Prieš 65 metus, 1955 m. rugsėjo 26 d., Chabarovsko krašte, dabartinėje Rusijos Federacijoje, mirė Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė, katalikė, pasaulietė, ateitininkė, mokytoja, garsiosios tremtinių maldaknygės „Marija, gelbėk mus“ sudarytoja. Beatifikacijos byla pradėta Kauno arkivyskupijoje 2000 metais. Šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Šėtos Švč. Trejybės bažnyčioje, Kėdainių rajone, kurioje pakrikštyta Adelė Dirsytė, 12 val. aukojamos Šventosios Mišios Dievo tarnaitės mirties metinių proga, po Mišių jos tėviškėje Dirsynėje (Promislavo kaime) rengiamas minėjimas.

Rugsėjo 26 d. taip pat yra popiežiaus šv. Pauliaus VI (Giovanni Battista Montini) gimtadienis. Jis gimė Končesio miestelyje, prie Milano, 1897 m. Dar prieš tapdamas popiežiumi, kai ėjo Milano arkivyskupo pareigas, kardinolas Montini skaitė Adelės Dirsytės maldų vertimus į italų kalbą. Maldaknygės „Marija, gelbėk mus“ maldos jį sužavėjo. Būsimasis popiežius 1962 metais laiške savo bičiuliui Federikui Alesandriniui parašė, kad ši maldaknygė yra „aukščiausios vertės dokumentas“.

„Šių Šventosios Dvasios įkvėptų maldų vieta – autentiškos krikščioniškos literatūros aukso knygoje“, – parašė kardinolas šv. Džiovannis Battista Montinis, būsimasis popiežius ir šventasis, Paulius VI. Jo laiškas Federikui Alesandriniui, Vatikano dienraščio „L‘Osservatore Romano“ vicedirektoriui, išspausdintas prelato Vinco Mincevičiaus italų kalba parengtos maldaknygės „Marija, gelbėk mus“ antrosios laidos įvade.

Maldaknygė „Marija, gelbėk mus“ įamžinta dviejose garsiose užsienio lietuvių koplyčiose: Vašingtone, Marijos Nekaltojo Prasidėjimo nacionalinės šventovės bazilikoje, ir Romoje, Šv. Petro bazilikoje. Skulptorius Vytautas Kazimieras Jonynas bareljefe Lietuvių koplyčioje Vatikane Gulago maldaknygės „Marija, gelbėki mus“ paminklui suteikė stilizuotą jaunos moters veido išraišką, primenančią maldaknygės autorę – Dievo tarnaitę Adelę Dirsytę. (SAK / Vatican News)

Maldaknygės „Marija, gelbėk mus“ paminklas Vatikane
Maldaknygės „Marija, gelbėk mus“ paminklas Vatikane
2020 rugsėjo 25, 13:41