Paieška

Vyskupas Algirdas Jurevičius ir Telšių kunigų seminarijos bendruomenės nariai Vyskupas Algirdas Jurevičius ir Telšių kunigų seminarijos bendruomenės nariai 

Akademinių metų pradžia Telšių kunigų seminarijoje

2020 m. rugsėjo mėnesio 12 dieną Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje iškilmingai pradėti naujieji akademiniai metai. Visi 6 šiemet įstoję jaunuoliai šiais 2020/2021 mokslo metais studijuos Telšiuose. 4 jaunuoliai į Lietuvos kunigų seminarijų parengiamąjį kursą įstojo iš Vilniaus arkivyskupijos, vienas iš Telšių vyskupijos ir vienas iš Kauno arkivyskupijos. Savaitę iki oficialaus Naujųjų mokslo metų atidarymo įstojusieji turėjo susikaupimo laiką – rekolekcijas, jiems buvo suorganizuotas žygis, vyko pažintinės ekskursijos po Žemaitiją bei Telšių mieste.

Naujieji mokslo metai pradėti 12 val. Šventosiomis Mišiomis Telšių vyskupijos  Katedroje. Iškilmingai liturgijai vadovavo Telšių vyskupijos ganytojas Algirdas Jurevičius, koncelebravo jo generalvikaras ir parengiamojo kurso vadovas kan. Vilius Viktoravičius, prefektas – ugdytojas kun. Valdemar Širvinski, parengiamojo kurso dvasios vadovai ir dėstytojai bei nemažas būrys tikinčiųjų. Šventųjų mišių metu giedojo Telšių vyskupijos Katedros vargonininkė Dalia Pleškienė, liturgijoje patarnavo visi šeši įstojusieji.

Šiais mokslo metais studijas tęsia ir būrelis magistrantų – jie studijuoja jau antrame religijos mokslų magistro studijų kurse.

Sakydamas pamokslą vyskupas išryškino būtinybę vykdyti Dievo valią savo gyvenime, atsiliepti į Dievo kvietimą, svarbą ištirti savo pašaukimą. Tą dieną liturginiame kalendoriuje buvo švenčiamas Marijos vardo minėjimas, tad ganytojas išsamiai kalbėjo apie žmogaus vardo reikšmę, iliustruodamas pavyzdžiais iš Šventojo Rašto. Kiekvieno žmogaus vardas atspindi jo asmenybę, apibrėžia jo asmens autentiškumą ir išskirtinumą  Dievo kūrinijoje. Marijos pavyzdžiu vyskupas kvietė mokytis kasdien sekti Kristumi ir nuolat rūpintis savo išganymu, taip kuriant Dievo Karalystę pasaulyje. Ganytojas pakvietė visus tikinčiuosius melstis už naujai įstojusiuosius bei jau einančius kunigystės keliu, neužmirštant maldose vis prašyti Dievą naujų pašaukimų į kunigystę ir vienuolystę.

Po iškilmingų Šventųjų Mišių Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje buvo surengti šventiniai pietūs.

Parengiamajame vienų metų kurse jaunuoliai kartu meldžiasi, studijuoja, laikosi nustatytos tvarkos. Svarbiausias jų uždavinys – tirti save ir savo pašaukimą, brandinti save, ugdytis dorybes, gilinti tikėjimą. Parengiamajame kurse dėsto ir kunigai ir pasauliečiai, tiek vyrai, tiek moterys. Jie turi savą dienotvarkę ir vadovų patvirtintas vidaus taisykles, studijuoja gilindamiesi į Bažnyčios doktrinos esmę ir dvasingumo pagrindus. Visus metus jaunuoliai mokosi liturgijos, giedojimo ir asmens kultūros, skaito ir studijuoja Šventąjį Raštą, jiems dėstoma lietuvių kalba ir literatūra, dėstomi ir kiti dalykai, jie susipažįsta su įvairiomis socialinėmis veiklomis, supažindinami su karitatyvinėmis Bažnyčios iniciatyvomis.

Andriejus Sabaliauskas / Vatican News

 

2020 rugsėjo 16, 10:25