Paieška

Kęstučio Vinco Žemaičio kunigystės šventimai 1965 m. Romoje Kęstučio Vinco Žemaičio kunigystės šventimai 1965 m. Romoje 

Mirė kun. Kęstutis Vincas Žemaitis

Klivlande, JAV, ketvirtadienį, rugpjūčio 6-ąją, Kristaus Atsimainymo liturginės šventės dieną, mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas Kęstutis Vincas Žemaitis.

Kęstutis Vincas Žemaitis gimė 1928 m. kovo 21 d. Šalniškėje, Kazlų Rūdos valsčiuje, Marijampolės apskrityje, katalikiškoje miškininko Vinco ir mokytojos Bronės Ruseckaitės Žemaičių šeimoje. 1944 metais su broliu, būsimu Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Algirdu Žemaičiu, pasitraukęs į Vokietiją, 1947–1948 m., Karlsrūjėje studijavo elektros inžineriją, dalyvavo ateitininkų veikloje.  Emigravo į JAV, 1952–53 m. studijavo Ilinojaus universitete Čikagoje. 1953 m. Romoje įstojo į Lietuvių kolegiją, studijavo teologiją Miuncheno universitete ir Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje, 1965 m. balandžio 3 d. įšventintas kunigu Laterano bazilikoje, kartu tą pačią dieną kunigu įšventintas ir dar vienas Lietuvių kolegijos Romoje auklėtinis – kun. Liudas Januška OFM  (1923–2004).

Dieną po šventimų abu kunigai koncelebravo pirmąsias savo Šv. Mišias Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos koplyčioje lietuvių kalba. Jie buvo pirmieji lietuviai kunigai, po liturginės reformos nauju būdu aukoję savo pirmąsias mišias, 1965 metais pranešė Vatikano radijas. Po primicijų abu dvasininkai per Vatikano radiją perdavė savo kunigiškąjį palaiminimą į Lietuvą.

Kun. Kęstutis Vincas Žemaitis emigravo į JAV, dirbo  Šv. Jurgio parapijoje Klivlande, Ohajo valstijoje. Nuo 1974 m. dirbo Jennings senelių namuose Ohajo vyskupijoje kapelionu, nuo 2014 metų pasitraukęs į pensiją liko juose gyventi. 1982 m. buvo vienas iš jaunimo žygio pas Šventąjį Tėvą „Už tikėjimo laisvę“ organizatorius, globojo Vilkaviškio rajono Žaliosios Vinco Žemaičio vardo pagrindinę mokyklą, rūpinosi savo tėvo raštų leidyba ir archyvo perdavimu į Lietuvą.

Rugpjūčio 10 dieną, Klivlando vyskupas augziliaras emeritas Roger Gries šv. Kazimiero parapijoje aukojo šv. Mišias už velionį. Kun. Kęstutis Vincas Žemaitis bus laidojamas Lietuvoje. (SAK / Vatican News)

Kęstučio Vinco Žemaičio ir Liudo Januškos primicijų 1965 balandžio 4 d. dalyviai
Kęstučio Vinco Žemaičio ir Liudo Januškos primicijų 1965 balandžio 4 d. dalyviai

Sėdi iš kairės: Vincas Mincevičius, Stasys Lozoraitis jr., Ladas Tulaba, primicijantai Kęstutis Žemaitis ir Liudas Januška, Vincenta Matulaitytė Lozoraitienė, Juozapas Zeliauskas SDB, Klemensas Razminas, Stasys Yla, Zenonas Ignatavičius.

Stovi iš kairės: Paulius Jatulis, Algimantas Bartkus, neatpažintas, Antanas Jonušas, Vytautas Kazlauskas, Paulius Rabikauskas SJ, neatpažintas, Kazimieras Dobrovolskis, Stasys Žilys, Vlada Bankauskaitė Gailiuvienė, Elvio D'Andrea, neatpažintas, Rapolas Krasauskas, Jonas Longas, Juozas Gailius, neatpažintas, Gelindo Piovesan, neatpažinta, sesuo kotrynietė Armina (ar Sieghilda?).

2020 rugpjūčio 11, 08:01