Paieška

Dievo tarnas Eduardas Profittlichas Dievo tarnas Eduardas Profittlichas 

Dievo tarno E. Profittlicho šventumo pavyzdys: kaip gyvenimą nukreipti į Kristų

Bažnyčios Estijoje portalas praneša apie Vatikane tęsiamą arkivyskupo kankinio Eduardo Profittlicho beatifikacijos bylą. Sovietinio teismo mirtimi nuteistas Estijos Katalikų Bažnyčios arkivyskupas mirė Kirovo kalėjime (Rusija) 1942 metų vasario 22 d. , likus nedaug laiko iki numatytos egzekucijos. Vokiečių kilmės jėzuitas Eduardas Profittlichas buvo Estijos pilietis, jis dešimtmetį ėjo vyriausio Estijos katalikų ganytojo pareigas.

Portalas katoliku.ee praneša apie Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretą, kuriuo patvirtintas Estijoje atliktas diecezinis beatifikacijos bylos parengiamasis darbas. Nurodoma, jog kongregacijai pateikti Dievo tarno arkivyskupo Eduardo Profittlicho bylos dokumentai buvo tvarkingi. Tai reiškia, kad byla nuo šiol bus tęsiama Romoje. Dekretą pasirašė kongregacijos prefektas kardinolas Giovanni Angelo Becciu ir sekretorius arkivyskupas Marcello Bartolucci.

Dievo tarno Eduardo Profittlicho SJ beatifikacijos bylą 2002 metais pradėjo Rusijos katalikų vyskupų konferenciją, po metų Šventųjų skelbimo kongregacija leido tęsti bylą Rusijos Federacijoje, tačiau 2014 metais jos nagrinėjimą perkėlė į Estiją, kur Estijos apaštališkasis administratorius vyskupas Philippe'as Jourdanas 2019 kovo 5 dieną užbaigė diecezinio tyrimo eigą.

Pasak Estijos katalikų portalo, Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretas yra istorinės reikšmės dokumentas, nes tai pirmas oficialus Šventojo Sosto sprendimas Dievo tarno arkivyskupo Profittlicho beatifikacijos procese. Bylos postulatūra Estijoje tikisi, jog Romoje netrukus bus paskirtas bylos relatorius, parengtas ir pristatytas „Positio“ – Dievo tarno gyvenimo ir kankinystės, dorybių ir šventumo, raštų, liudijimų ir visos beatifikacijos proceso eigos baigiamasis dokumentas.

Nors Šventųjų skelbimo kongregacija dėl koronaviruso epidemijos kurį laiką buvo sustabdžiusi darbą, jis dabar tęsiamas, skelbia Estijos katalikų portalas.

Popiežius Pranciškus 2018 metais lankydamasis Taline sužinojo apie Dievo tarno Eduardo Profittlicho SJ gyvenimo liudijimą. Išklausęs Talino vyskupo Philippe'o Jourdano pasakojimo, popiežius ištaręs: „Tuojau skelbti šventuoju!“ (Santo subito). Šis popiežiaus pasakymas padrąsino Estijos katalikų bendruomenę dėti dar didesnes pastangas, kad arkivyskupas kankinys Profittlichas greičiau būtų paskelbtas palaimintuoju. Tikėtina, kad vyskupo Jourdano paliudyta popiežiaus Pranciškaus reakcija („Tuojau skelbti šventuoju!“) irgi įtraukta į beatifikacijos bylą.

Popiežius šv. Jonas Paulius II prieš pat apsilankymą Taline 1993 metais irgi kalbėjo apie sovietų kalėjime žuvusį Estijos apaštališkąjį administratorių arkivyskupą Eduardą Profittlichą SJ.

Iš Krokuvos kilęs popiežius likus mažiau nei savaitei iki jo istorinės kelionės į Baltijos šalis, 1993 metų rugpjūčio 28 dieną, audiencijoje Vatikane priėmė naująjį Estijos ambasadorių prie Šventojo Sosto p. Tiitą Matsulevitsą. Jam pasakytoje kalboje Jonas Paulius II, be kita ko, sakė:

„Arkivyskupo. E. Profittlicho ekumeninėje dvasioje ir intensyviu brolišku dialogu tarp krikščioniškų Bažnyčių vykdyta ir visų didžiai vertinta pastoracinė veikla buvo nutraukta 1941 metais, po to, kai metais anksčiau jo kraštas buvo svetimųjų okupuotas. Nuo tos akimirkos, kai užtemo Estijos nepriklausomybės horizontas ir arkivyskupas Profittlichas patyrė kankinystę, kurios eiga tebėra paslaptis Katalikų Bažnyčiai ir jo šeimai, nutrūko dialogas, tačiau dėkui Dievui, dabar jis gali būti vėl tęsiamas.“

Dievo tarno Eduardo Profittlicho biografija

Estijoje neseniai išleista pirmoji Dievo tarno arkivyskupo Eduardo Profittlicho biografija. Estų katalikų portalas nurodo, kad trumpoje arkivyskupo ir kankinio biografijoje pristatomas jo gyvenimo šventumo pavyzdys. Tai kvietimas susipažinti su jo gyvenimu, mintimis ir darbais, kad tikintieji mokytųsi, kaip gyvenimą nukreipti į Kristų ir Dievo tarną Profittlichą atrastų kaip savo globėją. Estijos apaštališkasis administratorius vyskupas Philippe'as Jourdanas knygos pratarmėje paragino susipažinti su žmogumi, kuris paaukojo savo gyvybę Dievui ir Estijos Katalikų Bažnyčiai. Knyga platinama Talino  katalikų Šv. Petro ir Pauliaus katedroje ir kitose Estijos katalikų bažnyčiose.

Eduardas Profittlichas gimė 1880 m. Vokietijoje. 1913 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. Studijavo Krokuvos Jogailos universitete ir Romos Popiežiškajame rytų institute, ruošėsi išvykti misionieriumi į Rusiją. Negalėdamas įgyvendinti šių planų, 1930 m. atvyko į Estiją ir ėmė tarnauti katalikų bendruomenei. 1931 metais popiežius Pijus XI jį paskyrė Estijos apaštališkuoju administratoriumi, 1936 m. –  arkivyskupu. Tų metų gruodžio 27 dieną jį vyskupu konsekravo apaštališkasis nuncijus Estijoje arkivyskupas Antonino Arata. 1941 m. birželį 27 d. NKVD suėmė Eduardą Profittlichą jo namuose Taline ir išvežė jį Rusijos miestą Kirovą, esantį už beveik 2 000 km. į rytus nuo Talino. 1941 m. lapkričio 21 d. arkivyskupas buvo nuteistas mirties bausme, tačiau 1942 m. vasario 22 d. mirė kalėjime nuo išsekimo ir šalčio, nesulaukęs, kol bus įvykdytas nuosprendis. (SAK / Vatican News)

2020 rugpjūčio 24, 11:57